JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Myy­jäis­tuo­tot vas­taa­vat puo­len vuo­den ra­vin­to­la­ku­lu­ja Mai­toi­sis­sa

Uutiset
10.3.2020 9.00

Juttua muokattu:

23.3. 08:49
2020032308494520200310090000
Myyjäistyöllä on suuri merkitys Maitoisten leirikeskuksen toiminnalle ja kiinteistöjen ylläpitämiselle.

Myyjäistyöllä on suuri merkitys Maitoisten leirikeskuksen toiminnalle ja kiinteistöjen ylläpitämiselle.

Arkistokuva

Myyjäistyöllä on suuri merkitys Maitoisten leirikeskuksen toiminnalle ja kiinteistöjen ylläpitämiselle.

Myyjäistyöllä on suuri merkitys Maitoisten leirikeskuksen toiminnalle ja kiinteistöjen ylläpitämiselle.

Arkistokuva

Ol­li Määt­tä

Hel­sin­ki

Hel­sin­gis­sä lau­an­tai­na 14. maa­lis­kuu­ta pi­det­tä­vät yh­teis­myy­jäi­set Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen hy­väk­si ovat mer­kit­tä­vä va­rain­han­kin­ta­ta­pah­tu­ma.

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät odot­ta­vat jo var­si­nais­ta myy­jäis­päi­vää.

– Pa­ras­ta on, kun ih­mi­set tu­le­vat it­se ta­pah­tu­maan ja ovat hy­väl­lä mie­lel­lä, he sa­no­vat.

Ta­pah­tu­ma hui­pen­tuu il­ta­oh­jel­maan ja her­kul­li­seen il­ta­pa­laan lei­von­nai­sia ja las­ten omaa nurk­kaus­ta unoh­ta­mat­ta.

– Mai­tois­ten myy­jäi­sis­tä te­kee eri­tyi­sen se, et­tä niis­sä on mu­ka­na mon­ta rau­ha­nyh­dis­tys­tä ja myy­jäis­ten tuot­to me­nee lei­ri­toi­min­nan tu­ke­mi­seen. Olen saa­nut ol­la Mai­toi­sis­sa mo­nil­la lei­reil­lä mu­ka­na. Niis­tä on hy­vät muis­tot, sa­noo Rai­mo Ra­ja­la.

Ta­lous pe­rus­tuu toi­min­taan ja va­rain­han­kin­taan

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) ta­lous­pääl­lik­kö Jou­ni Tii­ro­la kan­nus­taa kaik­kia mu­kaan myy­jäi­siin:

– Ta­lous­lu­vut ovat ai­na toi­min­nan seu­raus. Yk­sit­täi­nen ih­mi­nen voi tu­kea lei­ri­kes­kus­ta osal­lis­tu­mal­la lei­ri­toi­min­taan lei­ri­läi­se­nä tai lei­ri­hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­va­na. Mai­toi­sis­sa jär­jes­te­tään ta­pah­tu­mia ym­pä­ri vuo­den, kos­ka lei­reil­le on ai­na tu­li­joi­ta ja ih­mi­set rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä te­ke­vät tär­ke­ää tal­koo­työ­tä lei­ri­kes­kus­ten hy­väk­si.

Tii­ro­lan mu­kaan Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­ty­jen yh­teis­myy­jäis­ten tuot­to on ol­lut vii­me vuo­si­na lä­hes puo­let Mai­tois­ten vuo­sit­tai­sis­ta ra­vin­to­la­ku­luis­ta. Va­rain­han­kin­nan vuo­si­tuo­toil­la voi­daan kor­ja­ta, yl­lä­pi­tää ja ke­hit­tää kiin­teis­töä jopa niin, et­tei kor­jaus­vel­ka pää­se kas­va­maan.

Lu­vut muut­tu­vat läm­mök­si ja va­lok­si

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen ta­lou­den ki­vi­jal­ka ovat lei­ri­mak­sut ja ju­han­nus­seu­rat. Näis­tä saa­ta­vat tuo­tot ovat 90 pro­sent­tia var­si­nai­sen toi­min­nan tuo­tois­ta. Lo­put 10 pro­sent­tia saa­daan ki­os­ki­tuo­tois­ta ja ko­leh­deis­ta.

Ta­lous­lu­vut muut­tu­vat läm­mök­si ja va­lok­si: ju­han­nus­seu­ro­jen tuo­toil­la voi­daan kat­taa Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen vuo­sit­tai­set säh­kö- ja läm­mi­tys­ku­lut. Var­si­nai­sen toi­min­nan tuo­tot ei­vät rii­tä kat­ta­maan kaik­kia kiin­teis­tö- ja ra­vin­to­la­ku­lu­ja. Sik­si tar­vi­taan va­rain­han­kin­taa.

– Ih­mi­set ovat au­to­no­mi­sia ja osaa­vat ot­taa vas­tuu­ta, to­te­aa myy­jäis­jär­jes­te­lyis­sä mu­ka­na ole­va Valt­te­ri Kar­ju­la.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys