JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Naisen paikka -podcastin vieraat määrittelevät paikkansa itse

Uutiset
17.1.2023 10.00

Juttua muokattu:

17.1. 09:58
2023011709582820230117100000

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Yk­si SRK:n vies­tin­nän ta­voit­teis­ta on osoit­taa, et­tä mo­net jul­ki­suu­den myy­tit, hu­hut ja har­ha­luu­lot ei­vät pidä paik­kaan­sa. Uu­si sar­ja vas­taa tä­hän.

Pod­cast-sar­ja Nai­sen paik­ka start­taa Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa per­jan­tai­na. En­sim­mäi­sen jak­son nimi on Läh­tö­koh­ta­na tasa-ar­vo.

Lu­vas­sa on ke­vään ai­ka­na rei­lu 10 jak­soa, jois­sa Saa­ra Ko­leh­mai­sen vie­rai­na on eri-ikäi­siä us­ko­vai­sia nai­sia vaih­te­le­vis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta: per­hee­näi­te­jä, sink­ku­ja, ura­nai­sia, elä­ke­läi­siä.

Us­ko ei kah­lit­se muot­tiin

Nai­sen paik­ka on sar­ja, jos­sa pu­hu­taan eri­lai­sis­ta ai­heis­ta mi­nun ja vie­raa­ni nä­kö­kul­mas­ta. Mu­ka­na on myös kris­til­li­nen nä­kö­kul­ma, joka tu­lee luon­te­vas­ti esiin vie­raan aja­tuk­sis­sa ja elä­män­ta­vois­sa, Ko­leh­mai­nen luon­neh­tii.

Hä­nen mu­kaan­sa pu­he­oh­jel­man yk­si ta­voi­te on osoit­taa, et­tä us­ko­vai­nen nai­nen voi toi­mia yh­teis­kun­nan täy­si­val­tai­se­na jä­se­ne­nä.

– Hän ajat­te­lee it­se­näi­ses­ti lä­hi­pii­rin­sä kans­sa kes­kus­tel­len ja elää oman­nä­köis­tään elä­mää. Us­ko on lah­ja, joka ei kah­lit­se mei­tä tiet­tyyn muot­tiin.

Ko­leh­mai­nen jat­kaa, et­tä leh­det kir­joit­ta­vat toi­si­naan, kuin­ka us­ko­vai­set nai­set ovat mies­ten käs­ky­val­lan al­la tai pelk­kiä syn­ny­tys­ko­nei­ta.

– En koe, et­tä nämä ovat ai­na­kaan mi­nun ja lä­hi­pii­ri­ni elä­mäs­sä tot­ta, ja sik­si­kin näis­tä tee­mois­ta täy­tyy tuo­da eri­lais­ta nä­kö­kul­maa esil­le.

Sar­jaa ei ole suun­nat­tu vain nai­sil­le.

– Toi­voi­sin, et­tä mie­het­kin kuun­te­le­vat tätä, sil­lä ai­heet kos­ket­ta­vat mei­tä kaik­kia. Py­rin saa­maan mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­sen kat­tauk­sen vie­rai­ta, jot­ta sa­mais­tu­mis­pin­taa oli­si sitä kaut­ta mah­dol­li­sim­man mo­nel­le, Ko­leh­mai­nen vi­si­oi.

Pa­laut­tee­nan­ta­jas­ta pod­cas­tin­te­ki­jäk­si

Idea sar­jas­ta syn­tyi Ko­leh­mai­sen kuun­nel­les­sa Ju­ha­ni Oja­leh­don isän­nöi­mää Koh­taus­paik­kaa. Taus­tal­la on myös fak­ta, et­tä Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa ei ole ai­em­min ol­lut nai­sil­le suun­nat­tua pod­cast-si­säl­töä.

– Kuu­len käyt­tä­jä­nä olin poh­ti­nut, mitä so­vel­lus voi­si tar­jo­ta mi­nul­le, us­ko­vai­sel­le nai­sel­le. Ju­ha­ni ke­hot­ti mi­nua lis­taa­maan, mitä ai­hei­ta voi­si kä­si­tel­lä.

Yl­lä­tyk­sek­seen Ko­leh­mai­nen pää­tyi­kin it­se te­ke­mään sar­jaa, joka kuu­luu osit­tain hä­nen opin­toi­hin­sa. Hän on myös ol­lut Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­min­nas­sa mu­ka­na vuo­des­ta 2005 al­ka­en.

– Val­mis­tun pian am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta me­di­a­no­mik­si. Täs­sä pro­jek­tis­sa olen käyt­tä­nyt mo­ni­puo­li­ses­ti opis­ke­lu­jen tuo­mia tai­to­ja, sil­lä olen haas­tat­te­lu­jen li­säk­si edi­toi­nut jak­sot ja va­lo­ku­van­nut vie­raat sekä teh­nyt so­mea var­ten mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lit, Ko­leh­mai­nen ku­vai­lee.

Pod­cas­til­la on lu­ku­ryh­mä, joka toi­mii esi­kuun­te­lu­po­ruk­ka­na ja kom­men­toi muu­tos­tar­peis­ta en­nen jak­so­jen jul­kai­sua.

Sar­jal­le on paik­kan­sa

Pod­cas­tin­te­ki­jää ilah­dut­taa, et­tä moni on suos­tu­nut vie­raak­si. Hän ker­too it­se epä­röi­neen­sä pro­jek­tiin läh­te­mis­tä, mut­ta vie­rai­den kans­sa käy­ty­jen kes­kus­te­lu­jen myö­tä pää­tös on osoit­tau­tu­nut hy­väk­si.

– Nais­ten asi­as­ta on to­del­la­kin syy­tä pu­hua ja pi­tää sitä esil­lä.

Koh­taus­paik­ka jää tois­tai­sek­si tau­ol­le. Kap­sä­kin Si­vu­tas­kus­sa käyn­nis­tyy jo nel­jäs kau­si.

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys