JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Net­ti­seu­rat kuu­lu­vat ka­ran­tee­nin yli

Uutiset
21.3.2020 10.30

Juttua muokattu:

23.3. 09:52
2020032309525120200321103000

Päi­vä­mies

Hal­li­tuk­sen aset­ta­mia suo­si­tuk­sia nou­dat­taak­seen Suo­men rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat tois­tai­sek­si aja­neet toi­min­tan­sa alas. Hal­li­tus il­moit­ti al­ku­vii­kon tie­do­tus­ti­lai­suu­des­saan, et­tä yli kym­me­nen hen­ki­lön jul­ki­sia ko­koon­tu­mi­sia tu­lee vält­tää, jot­ta ko­ro­na-vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­nen hi­das­tui­si.

Vaik­ka rau­ha­nyh­dis­tyk­set ei­vät jär­jes­tä seu­ra­toi­min­taa pai­kan pääl­lä, use­at niis­tä lä­het­tä­vät seu­rat ne­tis­tä. Pu­hei­ta voi kuun­nel­la ai­na­kin Tor­ni­on, Ou­lun, Kem­pe­leen, Kok­ko­lan, Vaa­san, Jy­väs­ky­län, Lau­kaan, Tam­pe­reen, Hä­meen­lin­nan, Lah­den ja Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä.

SRK ko­ko­aa lä­he­tyk­set

Kun tie­to ko­koon­tu­mis­toi­min­nan py­säh­ty­mi­ses­tä le­vi­si, use­at us­ko­vai­set kaut­ta maan ja­koi­vat tie­toa net­ti­lä­he­tyk­sis­tä. En­na­koi­mat­to­man äkil­li­sen suo­si­on vuok­si yh­tey­det ruuh­kau­tui­vat ja kaa­tui­li­vat.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) toi­voo, et­tä jat­kos­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sien tai yk­sit­täis­ten ih­mis­ten tar­jo­a­mas­ta seu­ra- tai oheis­toi­min­ta­ma­te­ri­aa­lis­ta tu­li­si tie­to kes­ku­syh­dis­tyk­sel­le.

– Täl­löin oli­si hel­pom­pi koor­di­noi­da ko­ko­nai­suut­ta ja vä­lit­tää tie­toa pal­ve­luis­ta. Kaik­ki tar­jol­la ole­va oh­jel­ma­tar­jon­ta oli­si näin jat­kos­sa saa­ta­vil­la SRK:n kaut­ta, ker­too SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ol­li Lohi.

SRK lä­het­tää tou­ko­kuun lop­puun as­ti raa­mat­tu­luo­kan per­jan­tai­sin kel­lo 18 sekä py­hä­kou­lun sun­nun­tai­sin kel­lo 12 li­ve­lä­he­tyk­se­nä Yo­u­Tu­ben kaut­ta. En­sim­mäi­set lä­he­tyk­set ovat tänä vii­kon­lop­pu­na. Ajan­koh­tais­ta in­for­maa­ti­o­ta lä­he­tyk­sis­tä saa Kap­säk­ki­ju­tuis­ta sekä Las­ten po­lul­ta.

SRK:n uu­sien jul­kai­su­jen jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus ja sen yh­tey­des­sä ole­vat seu­rat vi­de­oi­daan niin ikään Ou­lun toi­mis­tol­ta.

– Par­hail­laan mie­ti­tään ra­di­o­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia nyt ka­ran­tee­nin ai­ka­na, Lohi sa­noo.

Kuun­nel­ta­vaa riit­tää kyl­lä

SRK:lle on kii­ri­nyt toi­vei­ta Ke­sä­seu­ra­ra­di­on avaa­mi­ses­ta epi­de­mia-ajak­si. Ra­di­o­kau­si al­kaa to­tut­tuun ta­paan vas­ta ke­sä­kuus­sa, mut­ta edel­lis­ke­sien tal­len­tei­ta on kuul­ta­vis­sa Ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­si­vu­jen kaut­ta. Li­säk­si Su­vi­seu­ro­jen ai­kai­nen oh­jel­mis­to on kuun­nel­ta­va­na vuo­den 2012 seu­rois­ta läh­tien. Saar­no­jen li­säk­si ra­di­o­tal­len­tei­na on haas­tat­te­lu­ja ja mui­ta us­ko­vais­ten elä­mää ja aja­tuk­sia avaa­via oh­jel­mia. Lap­sil­le puu­haa ja kuun­nel­ta­vaa tar­jo­a­vat Las­ten po­lun verk­ko­si­vut.

SRK:n ko­ti­si­vuil­la ole­va saar­na-ar­kis­to mah­dol­lis­taa seu­ra­pu­hei­den kuun­te­lun 1950-lu­vun seu­ra­ti­lai­suuk­sis­ta läh­tien. Jär­vi­ra­dio ja Poo­ki lä­het­tä­vät seu­ra­lä­he­tyk­set sun­nun­tai­sin, ku­ten tä­hän­kin as­ti. Ai­ka­tau­lut seu­ra­lä­he­tyk­sis­tä löy­ty­vät SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten net­ti­si­vuil­ta sekä net­ti­seu­rat.in­fos­ta.

Lä­het­tää­kö alu­ee­si rau­ha­nyh­dis­tys seu­ro­ja tai muu­ta poik­keu­sa­jan toi­min­taa ne­tis­sä? Lä­he­tä tie­to sii­tä SRK:lle Juha Luok­ka­lal­le juha.luok­ka­la@srk.fi

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys