JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Net­ti­si­vu­jen te­ke­mi­nen on­nis­tuu pie­nes­sä­kin rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä

Uutiset
14.9.2017 6.51

Vii­rin­ky­län pa­ri­kym­men­jä­se­ni­nen Rau­ha­nyh­dis­tys ava­si omat net­ti­si­vut. Net­ti­si­vu­jen luo­mi­nen on­nis­tui tal­koo­työ­nä nel­jäl­tä te­ki­jäl­tä vuo­den ku­lu­es­sa.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen omien net­ti­si­vu­jen ra­ken­ta­mi­nen tuo mo­nen­lai­sia hyö­ty­jä. Tämä sel­vi­si Ro­va­nie­mel­lä si­jait­se­val­le Vii­rin­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le, joka vei toi­min­tan­sa verk­koon puo­li vuot­ta sit­ten. Net­ti­si­vu­jen an­si­os­ta mat­kai­li­jat löy­si­vät Vii­rin­ky­lään lä­he­tys­seu­roi­hin vii­me ke­vää­nä. Si­vu­jen te­os­ta vas­tan­nut toi­mi­kun­ta koki työn lo­mas­sa juur­tu­neen­sa vah­vem­min ko­ti­sii­o­niin­sa.

Esi­tys vuo­si­ko­kouk­sel­le

On­ko pie­nen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­la mer­ki­tys­tä? Lu­kee­ko­han nii­tä ku­kaan? Näi­tä ky­sy­myk­siä poh­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten Vii­rin­ky­läs­sä.

– Meil­lä­hän tie­to kul­kee suus­ta suu­hun ja ti­lai­suuk­sia saa­te­taan jär­jes­tää spon­taa­nis­ti. Net­ti­si­vut voi­si­vat kui­ten­kin aut­taa, jos joku ha­lu­ai­si saa­da alu­eem­me us­ko­vai­siin yh­tey­den tai ha­lu­aa tie­toa toi­min­nas­tam­me, joh­to­kun­nas­sa to­det­tiin.

Joh­to­kun­ta esit­ti lo­pul­ta vuo­si­ko­kouk­sel­le, et­tä yh­dis­tys sel­vit­täi­si omien net­ti­si­vu­jen te­ke­mis­tä ja pe­rus­tai­si sil­le toi­mi­kun­nan. Vuo­si­ko­kous tuki tätä yk­si­mie­li­ses­ti.

Nel­jä vas­tuu­hen­ki­löä

Net­ti­si­vu­toi­mi­kun­ta muo­dos­tui kah­des­ta nuo­res­ta sekä kah­des­ta vart­tu­neem­mas­ta yh­dis­tyk­sen jä­se­nes­tä. Kol­me kes­kei­sin­tä suun­nit­te­lun koh­det­ta oli­vat tek­ni­nen to­teu­tus, ul­ko­a­su ja si­säl­löt.

Ai­no Poh­jo­nen sai teh­tä­väk­seen toi­min­nan ydin­sa­no­man laa­ti­mi­sen. Ma­ria Nur­me­la kir­joit­ti ly­hy­es­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­as­ta. Eli­as Poh­jo­nen ja Veik­ko Vir­ta­nen vas­ta­si­vat net­ti­si­vu­jen tek­ni­ses­tä to­teu­tuk­ses­ta ja ku­vien la­taa­mi­ses­ta si­vu­jen di­ae­si­tyk­seen.

Viirinkylän Rauhanyhdistyksen nettitoimikuntaan kuuluvat Aino Pohjonen (vas.), Elias Pohjonen, Veikko Virtanen ja Maria Nurmela.

Viirinkylän Rauhanyhdistyksen nettitoimikuntaan kuuluvat Aino Pohjonen (vas.), Elias Pohjonen, Veikko Virtanen ja Maria Nurmela.

Muil­ta yh­dis­tyk­sil­tä mal­lia

Mui­den rau­ha­nyh­dis­tys­ten verk­ko­si­vuil­ta saa­tiin hy­viä vink­ke­jä suun­nit­te­lu­työ­hön. Päh­käi­lyn ai­he oli se, mis­tä si­vuil­la on tär­ke­ää ker­toa ja mitä taas jul­ki­sil­le si­vuil­le ei voi lait­taa. Oleel­lis­ta si­vuis­sa on myös nii­den sel­keys. Te­ki­jät ker­to­vat si­vus­ton ra­ken­tu­neen yl­lät­tä­vän no­pe­as­ti.

Vuo­den ku­lu­es­sa ryh­mä ra­ken­si si­vus­ton, joka hy­väk­syt­tiin ke­vään 2017 vuo­si­ko­kouk­ses­sa.

Vii­rin­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen net­ti­si­vut löy­ty­vät tääl­tä.

Teks­ti: Ma­ria Nur­me­la

Kuva: Au­ro­ra Poh­jo­nen

KA­LEN­TE­RI­SO­VEL­LUS RAU­HA­NYH­DIS­TYK­SIL­LE:

SRK tar­jo­aa rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le ka­len­te­ri­so­vel­luk­sen, jota rau­ha­nyh­dis­tyk­set voi­vat käyt­tää toi­min­tan­sa suun­nit­te­luun ja ta­pah­tu­mien tuo­mi­seen verk­ko­si­vuil­le. Li­sä­tie­to­ja ka­len­te­ri­so­vel­luk­ses­ta: pai­vi.tim­lin@ srk.fi.

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys