JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ni­mi­lain­sää­dän­tö muut­tuu en­si vuo­den alus­sa

Uutiset
15.12.2018 6.41

Ni­mi­lain­sää­dän­tö uu­dis­tuu vuo­den 2019 alus­ta ko­ko­nai­suu­des­saan. Uu­si etu- ja su­ku­ni­mi­la­ki vai­kut­ta­vat kir­kon toi­min­taan muun mu­as­sa niin, et­tä kas­tei­ta ja vih­ki­toi­mi­tuk­sia hoi­ta­vien pap­pien tu­lee tun­tea uut­ta lain­sää­dän­töä.

Uu­del­la lail­la ni­miin liit­ty­vää va­lin­nan­va­paut­ta li­sä­tään ja ko­ti­mai­seen ni­mi­käy­tän­töön poh­jau­tu­via sään­nök­siä väl­jen­ne­tään muun mu­as­sa mah­dol­lis­ta­mal­la su­ku­ni­miyh­dis­tel­mät. Käy­tös­sä ole­vien su­ku­ni­mien suo­ja säi­lyy ny­kyi­se­nä.

Lap­sen edun huo­mi­oon ot­ta­mis­ta lap­sen ni­miä kos­ke­vas­sa pää­tök­sen­te­os­sa vah­vis­te­taan.

Ni­mi­a­si­oi­hin liit­ty­viä pääl­lek­käi­siä vi­ra­no­mais­toi­min­to­ja kar­si­taan ja ni­mi­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly­ai­ko­ja ly­hen­ne­tään. Ni­men il­moit­ta­mis­ta ja muut­ta­mis­ta var­ten luo­daan säh­köi­set pal­ve­lut.

Hel­sin­gin hiip­pa­kun­ta oh­jeis­taa, et­tä seu­ra­kun­tien tu­lee tie­dot­taa lain­sää­dän­nön muut­tu­mi­ses­ta pa­pis­to­aan ja mui­ta toi­mi­tuk­sia hoi­ta­via pap­pe­ja.

Etu- ja su­ku­ni­mi­la­ki löy­ty­vät Fin­le­xis­tä.

Läh­teet: Oi­keus­mi­nis­te­ri­ön tie­do­te, hiip­pa­kun­tien uu­tis­kir­jeet

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys