JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuorilla on eniten innostusta vapaaehtoistoimintaan

Uutiset
10.5.2024 10.30

Juttua muokattu:

10.5. 10:27
2024051010270020240510103000

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Päi­vä­mies

Puo­let 15–24-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta osal­lis­tui­si pyy­det­tä­es­sä va­paa­eh­tois­työ­hön. Va­paa­eh­tois­toi­min­ta li­sää myös te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tia.

Suo­ma­lai­sis­ta va­jaa puo­let on osal­lis­tu­nut va­paa­eh­tois­toi­min­taan vii­mek­si ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na, sel­vi­ää Kan­sa­lai­sa­ree­nan, Opin­to­kes­kus Si­vik­sen ja Kirk­ko­hal­li­tuk­sen Ta­lous­tut­ki­muk­sel­la teet­tä­mäs­tä Va­paa­eh­tois­toi­min­ta Suo­mes­sa -ky­se­lys­tä. Va­paa­eh­tois­teh­tä­viin käy­tet­ty tun­ti­mää­rä on pa­lan­nut lä­hel­le vuo­den 2015 ta­soa. Tut­ki­muk­seen vas­ta­si 1 045 hen­ki­löä.

Elä­ke­läi­sil­lä ha­lua osal­lis­tua

Tut­ki­muk­sen mu­kaan eni­ten in­nos­tus­ta va­paa­eh­tois­toi­min­taan oli nuo­ril­la ja nuo­ril­la ai­kui­sil­la, jois­ta puo­let osal­lis­tui­si pyy­det­tä­es­sä. 15–24-vuo­ti­ais­sa oli kui­ten­kin sel­keä ero su­ku­puol­ten vä­lil­lä: nuo­ris­ta mie­his­tä vain 39 % vas­ta­si ha­lu­a­van­sa osal­lis­tua, kun jopa 29 % vas­ta­si, et­tei ha­lu­ai­si osal­lis­tua va­paa­eh­tois­toi­min­taan. Nuo­ris­ta nai­sis­ta 74 % vas­ta­si kyl­lä ja vain yk­si pro­sent­ti vas­ta­si ei.

Yli 65-vuo­ti­ai­den halu osal­lis­tua va­paa­eh­tois­toi­min­taan pyy­det­tä­es­sä oli his­to­ri­al­li­sen suur­ta: 30 % vas­tan­neis­ta 65–79-vuo­ti­aas­ta vas­ta­si ha­lu­a­van­sa osal­lis­tua, jos pyy­det­täi­siin.

Ikäih­mis­ten pa­ris­sa

Va­paa­eh­tois­teh­tä­viä oli teh­ty edel­li­sen vuo­den ai­ka­na eni­ten ikäih­mis­ten pa­ris­sa. Edel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa vuon­na 2021 se­ni­o­rit ja ikäih­mi­set oli­vat vas­ta vii­den­nel­lä si­jal­la. Muis­ta toi­mi­a­lois­ta lap­set ja nuo­ret, asu­kas-, asui­na­lue- ja ky­lä­toi­min­ta sekä lii­kun­ta ja ur­hei­lu ovat suo­si­tuim­pia va­paa­eh­tois­ten pa­ris­sa. Eni­ten kas­vok­kais­ta koh­taa­mis­ta eri ikä­ryh­mis­tä kai­paa­vat nuo­ret.

Hy­vin­voin­tia va­paa­eh­tois­työs­tä

Va­paa­eh­tois­toi­min­ta li­sää tut­ki­tus­ti sitä te­ke­vien hy­vin­voin­tia. Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta va­paa­eh­tois­toi­min­taan osal­lis­tu­neis­ta 63 % ker­toi va­paa­eh­tois­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­sen vai­kut­ta­neen myön­tei­ses­ti elä­mään­sä. Va­paa­eh­tois­toi­min­ta ko­et­tiin myös mah­dol­li­suu­te­na vai­kut­taa it­sel­leen tär­kei­siin asi­oi­hin ja väy­lä­nä pää­syyn it­sel­le tär­ke­ään yh­tei­söön.

Lä­hes kak­si kol­ma­so­saa va­paa­eh­tois­toi­min­taan osal­lis­tu­neis­ta on toi­mi­nut jon­kin yh­tei­sön or­ga­ni­soi­ma­na. Myös tu­le­vai­suu­des­sa val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta ha­lu­aa osal­lis­tua jon­kin yh­tei­sön jär­jes­tä­mään va­paa­eh­tois­toi­min­taan.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys