JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuor­ten lau­lu täyt­ti sa­lin

Uutiset
13.9.2021 15.35

Juttua muokattu:

13.9. 15:32
2021091315320720210913153500

Pau­la Kin­nu­nen

Ou­lu

Kon­fir­maa­ti­o­lau­lu­ti­lai­suu­teen Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­tui lau­an­tai-il­ta­na noin 650 nuor­ta lau­la­maan. Lau­luik­si oli va­lit­tu rip­pi­lau­lu­ja ja mui­ta nuor­ten elä­mää kos­ket­ta­via lau­lu­ja. Lau­luil­las­ta teh­dään ää­ni­te. Nuor­ten lau­lu­ti­lai­suuk­sia on tar­koi­tus jat­kos­sa­kin jär­jes­tää yh­tä ai­kaa eri rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä ym­pä­ri maa­ta.

– Lau­lu al­kaa hil­jai­suu­des­ta, ker­toi SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Mu­ho­la lau­lu­ti­lai­suu­den alus­sa nuo­ril­le.

Sa­dat nuo­ret oli­vat het­ken ihan hil­jaa, ja koh­ta al­koi soi­da Sii­o­nin lau­lun al­ku­soit­to. Sä­keis­tön en­sim­mäi­set sa­nat ”Her­ra, lah­ja­na­si sain nuo­ren elä­mä­ni” täyt­ti sa­lin nurk­kia myö­ten.

Lau­lu­ti­lai­suu­des­sa lau­let­tiin voi­mal­li­ses­ti yh­des­sä, ja osa sä­keis­töis­tä lau­let­tiin vuo­ro­lau­lu­na. Po­jat lau­loi­vat ko­me­as­ti ”Kat­see­si nos­ta ai­na vain us­kon al­ka­jaan” ja ty­töt he­läyt­ti­vät ”On puh­das sy­dän tai­vas lap­sel­la Ju­ma­lan”. Ti­lai­suu­des­sa lau­loi myös Em­mi Mu­ho­lan joh­ta­ma kuo­ro, joka koos­tuu Ou­lun ja Raa­hen alu­een nuo­ris­ta.

Yh­des­sä myös rip­pi­kou­lun jäl­keen

Rip­pi­kou­luis­sa pap­pi­na toi­mi­nut Mu­ho­la ker­toi, et­tä lau­lu­ti­lai­suus liit­tyy rip­pi­kou­lu-uu­dis­tuk­seen. Nuo­ret ovat myös kai­van­neet lau­luil­taa, jo­hon saa­vu­taan lau­la­maan isom­mal­la jou­kol­la.

– Ta­voit­tee­na on, et­tä nuo­ret ovat yh­des­sä rip­pi­kou­lun jäl­keen­kin. Rip­pi­kou­lus­sa nuo­ret usein roh­kais­tu­vat lau­la­maan, ja heil­le jää siel­tä eri­tyi­ses­ti mie­leen lau­la­mi­nen ja ka­ve­rit. Yh­des­sä lau­la­mi­nen voi toi­mia nuo­ril­le myös start­ti­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sen eri työ­muo­dois­sa toi­mi­mi­sel­le, poh­ti Mu­ho­la.

Lau­la­mi­nen he­rät­tää kii­tok­seen

Il­ta­har­tau­des­sa Han­nu Kal­lun­ki luki Daa­vi­din psal­mis­ta: ” Yh­tä minä pyy­dän Her­ral­ta, yh­tä ai­no­aa minä toi­von: et­tä sai­sin asua Her­ran temp­pe­lis­sä kaik­ki elä­mä­ni päi­vät.” Ja­keet päät­tyi­vät sa­noi­hin ”minä lau­lan ja soi­tan ylis­tys­tä Her­ral­le”. Kal­lun­ki ker­toi kuun­te­le­van­sa ilol­la lau­lua ja lau­lu­jen sa­no­ja.

– Yh­des­sä lau­la­mi­nen ko­hot­taa miel­tä. Se he­rät­tää kii­tok­seen ja rie­muun sii­tä, et­tä saa asua Ju­ma­lan huo­net­ta.

Kal­lun­ki to­te­si, et­tä lau­la­mi­nen on kaik­ki­na ai­koi­na vir­voit­ta­nut. Eten­kin nuo­ria lau­la­mi­nen kan­nus­taa us­ko­maan.

– Saam­me ko­kea, et­tä meil­lä on pal­jon saat­to­mie­hiä, joi­hin voim­me tur­vau­tua. Kan­nat­taa kil­voi­tel­la us­kos­sa ja tais­tel­la Ju­ma­lan an­ta­mil­la voi­mil­la syn­tiä vas­taan. Maa­il­ma ei kos­kaan mene niin pa­hak­si, et­tei Ju­ma­lan an­ta­mil­la voi­mil­la sel­vi­tä. Saam­me iloi­ta Ju­ma­lan­val­ta­kun­nan kes­kel­lä ja omis­taa sen aar­tei­ta.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­sä

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.