JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la väl­tät lii­ken­ne­ruuh­kat

Uutiset
18.6.2018 6.22

ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­rat pi­de­tään vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyn ne­los­tien var­rel­la. Seu­ra­vie­rai­den toi­vo­taan ajoit­ta­van seu­ra­ken­täl­le tu­lon­sa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ruuh­ka-ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­le sekä nou­dat­ta­van eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta ja an­net­tu­ja oh­jei­ta lii­ken­tees­sä. Ohei­nen graa­fi ku­vaa ruuh­ka­ris­kin mah­dol­li­suut­ta eri kel­lo­nai­koi­na.

En­nak­ko­val­mis­te­luis­sa on kiin­ni­tet­ty myös tänä vuon­na eri­tyis­tä huo­mi­o­ta lii­ken­teen su­ju­vaan ete­ne­mi­seen ja tur­val­li­suu­teen.

Tule pai­kal­le ajois­sa

Su­vi­seu­ra­kent­tä au­ke­aa tänä vuon­na ai­em­mis­ta vuo­sis­ta poi­ke­ten jo tiis­tai­na 26.6. kel­lo 19.

Suu­rin osa seu­ra­vie­rais­ta saa­puu seu­roi­hin tors­tain ja per­jan­tain ai­ka­na. Mi­kä­li pää­set saa­pu­maan Su­vi­seu­roi­hin jo sitä en­nen, väl­tät var­mim­min mah­dol­li­sen ruuh­kan.

Seu­ra­kent­tä täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä alu­een kes­kus­tas­ta reu­na-alu­eil­le ede­ten, jo­ten ai­kai­sem­min saa­pu­vat pää­se­vät myös lä­hem­mäk­si kes­ku­sa­lu­et­ta. Ra­vin­to­la­pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la seu­ra­vie­rail­le tiis­tai-il­las­ta läh­tien.

Ajoi­ta tu­lo­si aa­muun, il­taan tai yö­hön

Seu­ra­ken­täl­le saa­pu­mi­nen kan­nat­taa ajoit­taa kaik­ki­na päi­vi­nä aa­muun, il­taan tai yö­hön. Suu­rim­pia ruuh­ka­huip­pu­ja tu­lo­lii­ken­teel­le odo­te­taan tors­tail­le ja per­jan­tail­le kel­lo 13–18 vä­lil­le. Il­ta­päi­vi­sin tiel­lä on seu­ra­lii­ken­teen li­säk­si pal­jon muu­ta­kin lii­ken­net­tä.

Eri­tyi­ses­ti poh­joi­ses­ta saa­pu­vien seu­ra­vie­rai­den kan­nat­taa suun­ni­tel­la saa­pu­mi­sa­jan­koh­ta mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ruuh­ka­huip­pu­jen ul­ko­puo­lel­le. Seu­ra­vie­rais­ta jopa 60 pro­sent­tia saa­puu poh­joi­ses­ta, ja hei­dän on kään­nyt­tä­vä va­sem­mal­le pääs­täk­seen ne­los­tiel­tä seu­ra-alu­eel­le joh­ta­val­le pai­kal­lis­tiel­le.

Seu­ra-alue täy­te­tään oh­jaa­mal­la tu­lo­lii­ken­ne hy­vis­sä ajoin en­nen seu­ra­kent­tää pai­kal­lis­tiel­le, jol­ta on edel­leen oh­jaus seu­ra­ken­täl­le. Jos lii­ken­ne ruuh­kaan­tuu ne­los-

tiel­lä poh­joi­sen suun­nas­sa, oh­ja­taan lii­ken­ne vaih­to­eh­toi­sil­le kier­to­teil­le. Var­min tapa vält­tää kier­to­reit­ti on ajoit­taa seu­roi­hin saa­pu­mi­nen päi­vit­täis­ten ne­los­tien ruuh­ka­huip­pu­jen ul­ko­puo­li­seen ai­kaan.

Sun­nun­tai­na ja maa­nan­tai­na pa­luu­lii­ken­ne kan­nat­taa ajoit­taa sa­moin kuin tu­lo­lii­ken­ne­kin en­nen tai jäl­keen ne­los­tien vilk­kain­ta il­ta-

päi­vä­lii­ken­net­tä.

Nou­da­ta lii­ken­tee­noh­jaus­ta ja opas­tei­ta

Nou­da­ta lii­ken­tee­noh­jaus­ta ja opas­tei­ta tar­kas­ti vält­tääk­se­si vaa­ra­ti­lan­teet ja yli­mää­räi­set ajo­ki­lo­met­rit. Seu­ra-alu­een täyt­tö­lii­ken­ne ei pää­se kään­ty­mään suo­raan ne­los­tie­tä seu­ra-alu­een koh­dal­ta, vaan liit­ty­mät on va­rat­tu huol­to­lii­ken­teel­le. Alu­een täyt­tö ta­pah­tuu pai­kal­lis­teil­tä, joil­le seu­ra­vie­raat opas­te­taan hy­vis­sä ajoin en­nen seu­ra-alu­et­ta. Poh­joi­ses­ta saa­pu­van täyt­tö­lii­ken­teen oh­jauk­ses­sa käy­te­tään tar­vit­ta­es­sa kä­si­oh­jaus­ta. Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na ris­tey­sa­lu­eil­la ja seu­ra-alu­een koh­dal­la ne­los­tien no­peus­ra­joi­tus on 50 km/h.

Su­vi­seu­ro­jen opas­te­tau­lut, jois­sa on Su­vi­seu­ro­jen tun­nus, oh­jaa­vat oi­ke­an ajo­rei­tin va­lin­taan jo hy­vis­sä ajoin en­nen seu­ra-alu­et­ta. Uu­si­tuis­sa opas­teis­sa on kor­vat­tu teks­te­jä eri ma­joit­tu­mis­vaih­to­eh­to­ja ku­vaa­vi­na sym­bo­lei­na.

Lii­ken­tee­noh­jaus ja opas­teet on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan seu­ra­vie­rai­ta mah­dol­li­sim­man hy­vin. Ke­tään ei oh­ja­ta tur­haan kier­to­rei­teil­le vaan kai­kes­sa toi­min­nas­sa nou­da­te­taan tar­koin mää­ri­tel­tyä en­nak­ko­suun­ni­tel­maa, mil­lä ha­lu­taan mah­dol­lis­taa seu­ra­vie­rail­le su­ju­vat ja tur­val­li­set seu­rat. Mah­dol­li­sis­ta lii­ken­teen poik­keus­jär­jes­te­lyis­tä tie­do­te­taan Su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vuil­la ja so­si­aa­li­sen me­di­an ti­leil­lä sekä Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa.

Pai­kal­lis­tei­tä pit­kin seu­ra-alu­eel­le

Tänä vuon­na pää­tu­lo­suun­tia Su­vi­seu­roi­hin on kak­si, ete­läs­tä ja poh­joi­ses­ta ne­los­tiel­tä. Kaik­ki Su­vi­seu­roi­hin saa­pu­vat oh­ja­taan kään­ty­mään seu­ra-alu­eel­le joh­ta­val­le pai­kal­lis­tiel­le hy­vis­sä ajoin en­nen seu­ra-alu­et­ta. Ete­läs­tä pai­kal­lis­tiel­le kään­ny­tään noin kym­me­nen ki­lo­met­riä ja poh­joi­ses­ta noin kuu­si ki­lo­met­riä en­nen seu­ra-alu­et­ta.

Län­nen suun­nas­ta (Kok­ko­la, Vaa­sa ja Sei­nä­jo­ki) saa­pu­via seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­te­taan tu­le­maan Saa­ri­jär­ven kaut­ta ää­ne­kos­kel­le Huu­to­mä­en liit­ty­mäs­tä (vt4/13) ja liit­ty­mään ne­los­tiel­lä poh­jois­ta koh­ti me­ne­vään lii­ken­ne­vir­taan. Opas­teet oh­jaa­vat tiel­tä su­vi­seu­ra-alu­eel­le.

Idän suun­nas­ta (Sa­von­lin­na, Jo­en­suu, Kuo­pio ja Ii­sal­mi) saa­pu­vien kan­nat­taa puo­les­taan käyt­tää Suo­nen­jo­en kaut­ta kul­ke­vaa kan­ta­tie­tä 69 (kt9/69). Tiel­tä on opas­tus Kon­ne­ve­den län­si­puo­lel­ta (Tan­ko­lam­pi) tiel­le 637 Su­mi­ais­ten kaut­ta Kon­gin­kan­kaan taa­ja­maan. Idän suun­nas­ta ei tar­vit­se tul­la ne­los­tiel­le as­ti, vaan opas­teet oh­jaa­vat suo­raan seu­ra­ken­täl­le vie­väl­le Rei­ni­kan­tiel­le.

Teks­ti: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.6.2018