JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Olen­nai­nen ki­tey­tyi SRK:n uu­sil­le net­ti­si­vuil­le

Uutiset
11.2.2020 6.35

Juttua muokattu:

11.2. 10:53
2020021110530620200211063500

Juha­ni oja­leh­to

Kes­kus­jär­jes­tön tär­keim­mät brän­dit ja pal­ve­lut tu­li­vat yh­den klik­kauk­sen pää­hän.

SRK on päi­vit­tä­nyt ko­ti­si­vun­sa. Si­vu­jen käy­tet­tä­vyys on hel­pot­tu­nut ja kie­len ym­mär­ret­tä­vyys pa­ran­tu­nut, mut­ta ul­ko­a­su on pää­o­sin säi­ly­nyt en­nal­laan.

Etu­si­vu tii­vis­tää olen­nai­sen: ajan­koh­tais­tie­dot­teet, pal­ve­lut, jul­kai­su­toi­min­nan sekä lei­ri- ja kurs­si­ka­len­te­rin.

– Uu­dis­tuk­sen pää­a­ja­tus on huo­mi­oi­da mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti eri­lai­set käyt­tä­jät: taus­ta­yh­tei­sön ih­mi­set, ul­ko­puo­li­nen me­dia sekä asi­as­tam­me kiin­nos­tu­neet ko­ti­maas­sa ja ul­ko­mail­la. Tar­koi­tus on tuo­da et­sit­ty tie­to no­pe­as­ti ulot­tu­vil­le, ker­too SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ol­li Lohi.

Tär­keim­mät brän­dit ku­ten Su­vi­seu­rat, Päi­vä­mies ja Ke­sä­seu­ra­ra­dio löy­ty­vät nyt etu­si­vun iko­neis­ta. Pal­ve­lut esi­mer­kik­si seu­ro­jen kuun­te­luun, lei­ril­le il­moit­tau­tu­mi­seen ja jul­kai­su­jen hank­ki­mi­seen löy­ty­vät niin ikään koo­tus­ti ja yh­del­lä vil­kai­sul­la.

Pää­va­lik­ko ja­kau­tuu kuu­teen osaan, joi­hin lu­keu­tu­vat van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen op­pi, vies­tin­tä, kris­til­li­syy­den työ- ja toi­min­ta­muo­dot, yh­dis­tys­ra­ken­ne, yh­teys­tie­dot sekä lah­joit­ta­mi­nen.

Si­vus­tos­ta on odo­tet­ta­vis­sa kään­nök­siä ylei­sim­mil­le SRK:n lä­he­tys­koh­de­mai­den kie­lil­le. Päi­vä­mies tie­dot­taa nii­den jul­kai­sus­ta erik­seen.

SRK:n ko­ti­si­vut löy­ty­vät tääl­tä.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys