JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Omalla kielellä laulaminen on jokaisen oikeus" – Saamenkielisiä Kauneimpia joululauluja lauletaan Helsingissä, Oulussa, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä

Uutiset
23.11.2023 6.00

Juttua muokattu:

22.11. 11:09
2023112211090420231123060000
Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

H.H.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

H.H.

Päi­vä­mies

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut soi­vat tu­le­van jou­lun al­la myös kol­mel­la saa­men kie­lel­lä. Tänä vuon­na saa­men­kie­li­siä Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja lau­le­taan saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­a­lu­een li­säk­si vii­des­sä eri kau­pun­gis­sa Suo­mes­sa. Vuon­na 2023 lau­lut kai­ku­vat maa­il­man hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien las­ten hy­väk­si.

Voit liit­tyä mu­kaan saa­men­kie­li­siin Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -ta­pah­tu­miin seu­raa­vis­sa pai­kois­sa:

to 30.11. Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­sa klo 19

la 2.12. Hel­sin­gin tuo­mi­o­kir­kos­sa klo 15

su 3.12. Tam­pe­reel­la Pyy­ni­kin Pap­pi­las­sa klo 14

su 3.12. Ou­lus­sa Kar­ja­sil­lan kir­kos­sa klo 15

ma 4.12. Ro­va­nie­men kir­kos­sa klo 18

Sy­dä­men kie­lel­lä yh­tei­söl­li­ses­ti

Kau­neim­pien jou­lu­lau­lu­jen 50-vuo­tis­juh­la­vuot­ta vie­tet­tiin vuon­na 2022. Sen kun­ni­ak­si Suo­men Lä­he­tys­seu­ra jul­kai­si Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut myös kol­tan­saa­mek­si, ina­rin­saa­mek­si ja poh­jois­saa­mek­si.

Saa­men­kie­li­ses­sä Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -vih­kos­sa on mu­ka­na myös saa­me­lai­sin voi­min sa­noi­tet­tu ja sä­vel­let­ty jou­lu­lau­lu. Čuovg­ga ur­bi -lau­lun sä­ve­len on teh­nyt An­na Näk­kä­lä­jär­vi-Läns­man ja sa­nat In­ger-Mari Ai­kio.

– Jou­lu­nai­kaan hil­jen­ny­tään jou­lu­lau­lu­jen avul­la. Kau­neim­pien jou­lu­lau­lu­jen sä­ve­let ja sa­noi­tuk­set pu­hut­te­le­vat ja tuo­vat va­loa pi­meim­pä­nä vuo­de­nai­ka­na, sa­noo kolt­ta­saa­me­lai­nen Tii­na Sa­ni­la-Ai­kio Lä­he­tys­sa­no­mat-leh­des­sä (6/2023).

– On to­del­la hie­noa, et­tä Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja on koot­tu myös kol­mel­le saa­men kie­lel­le. Kau­niit me­lo­di­at yh­dis­tet­ty­nä sy­dä­men kie­leen le­vit­tä­vät iloa eri­tyi­ses­ti yh­tei­söl­li­sis­sä yh­teis­lau­lu­ta­pah­tu­mis­sa, Sa­ni­la-Ai­kio jat­kaa.

Ti­lai­suu­det ko­ko­a­vat yh­teen saa­me­lai­sia ja tar­jo­a­vat pai­kan myös ajan­koh­tai­sil­le kes­kus­te­luil­le ja kuu­lu­mis­ten vaih­ta­mi­sel­le glö­gi­tar­joi­lun yh­tey­des­sä. Saa­me­lai­set kir­kos­sa -hank­keen pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri, pas­to­ri Mari Val­jak­ka juon­taa tänä vuon­na Hel­sin­gin, Tam­pe­reen ja Ro­va­nie­men saa­men­kie­li­set Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut.

– Jou­lu­lau­lu­ti­lai­suuk­sis­sa on lau­la­mi­sen li­säk­si iha­naa se, et­tä pää­sem­me ta­paa­maan toi­nen toi­si­am­me ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia. Saa­me­lai­set kir­kos­sa -han­ke ha­lu­aa ol­la mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä tä­män­kal­tai­sia koh­taa­mis­paik­ko­ja saa­me­lai­sil­le niin ko­ti­seu­tu­a­lu­eel­la kuin kau­pun­geis­sa­kin, Val­jak­ka to­te­aa.

Rak­kaim­mat jou­lu­lau­lut lii­kut­ta­vat ja yle­vöit­tä­vät

Hel­sin­gin, Tam­pe­reen ja Ro­va­nie­men ta­pah­tu­miin osal­lis­tuu myös Sámi­Sos­ter ry:n työn­te­ki­jä In­ga Koi­vis­to. Saa­me­lai­sen psy­ko­so­si­aa­li­sen tuen yk­sik­kö Uvjj – Uvjâ – Uv­jan työn­te­ki­jä Lee­na Fo­fo­noff on mu­ka­na Ro­va­nie­men ti­lai­suu­des­sa.

Hel­sin­gin hiip­pa­kun­nan piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo toi­vot­taa kaik­ki ter­ve­tul­leek­si lau­la­maan saa­men­kie­li­siä Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja.

– Rak­kaim­mat jou­lu­lau­lut lii­kut­ta­vat miel­tä ja yle­vöit­tä­vät sy­dän­tä. Omal­la kie­lel­lä lau­la­mi­nen on jo­kai­sen oi­keus. Ter­ve­tu­loa mu­kaan lau­la­maan!

Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja voi lau­laa mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa useil­la muil­la­kin kie­lil­lä, ku­ten ruot­si ja eng­lan­ti.

5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys