JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Oma­te­koi­set urut ovat ol­leet Tai­val­kos­kel­la ko­vas­sa käy­tös­sä

Lohi Tiina-Liisa
Uutiset
27.8.2019 12.06

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445120190827120600

Mu­sii­kin lah­ja oli eri­tyi­ses­ti esil­lä Tai­val­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta­kau­den avauk­ses­sa. Ti­lai­suu­des­sa muis­tel­tiin pit­kään pal­vel­lei­den ur­ku­jen ra­ken­ta­misp­ro­ses­sia ja kuul­tiin mu­siik­kie­si­tyk­siä. En­nen toi­mi­kun­tien ajan­koh­tais­ten asi­oi­den esit­te­lyä soi G.F. Hän­de­lin hui­lu­so­naat­ti Ii­da ja Har­ri Hu­tun (ku­vas­sa) soit­ta­ma­na. El­len Jaak­ko­la esit­ti J.S Bac­hin ur­ku­ko­raa­lin juu­ri huol­le­tuil­la uruil­la.

Toi­min­ta­kau­den avaus­ti­lai­suus pi­det­tiin 18. elo­kuu­ta Tai­val­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lol­la. Al­ku­har­tau­des­ta vas­tan­nut Kari Lou­hi­sal­mi lai­na­si Paa­va­lin kir­jet­tä efe­so­lai­sil­le, joka lis­taa eri­lai­sia teh­tä­viä Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa (Ef. 4:11).

– Ju­ma­la an­taa eri­lai­sia lah­jo­ja työ­hön­sä. Meil­tä ky­sy­tään nöy­ryyt­tä, kun tu­lee pyyn­tö jo­hon­kin teh­tä­vään. Pyy­tä­jä­nä ei ole ih­mi­nen, vaan it­se Ju­ma­la kut­suu val­ta­kun­tan­sa työ­hön.

– Työl­lä on kah­den­lai­nen tar­koi­tus: vie­dä eteen­päin ilo­sa­no­maa, mi­ten ih­mi­nen pää­see Ju­ma­lan lap­sek­si ja toi­saal­ta vah­vis­taa en­nen us­ko­nei­ta, hän jat­koi.

Arpojen myynti aloitti toimintakauden.

Arpojen myynti aloitti toimintakauden.

Yk­si tär­keä lah­ja on mu­si­kaa­li­suu­den lah­ja. Rau­ha­nyh­dis­tys päät­ti aloit­taa ur­ku­jen­ra­ken­nusp­ro­jek­tin kol­me­kym­men­tä vuot­ta sit­ten.

Ur­ku­jen osia os­tet­tiin Sal­lan, Kuu­sa­mon ja Ke­ra­van seu­ra­kun­nil­ta. Ur­ku­jen ra­ken­ta­mi­sen am­mat­ti­lai­sen Veik­ko Vir­ta­sen joh­dol­la nel­jä asi­as­ta in­nos­tu­nut­ta mies­tä, An­ta­mo Tyni, Ai­mo Tyni, Teu­vo Tis­sa­ri ja Paa­vo Räi­sä­nen, al­koi­vat pe­reh­tyä ai­hee­seen.

Taivalkosken johtokunnan puheenjohtaja Sauli Holmström (oik.) kiittelee yhdistykselle urut rakentaneita miehiä pitkästä työrupeamasta.

Taivalkosken johtokunnan puheenjohtaja Sauli Holmström (oik.) kiittelee yhdistykselle urut rakentaneita miehiä pitkästä työrupeamasta.

Pro­jek­ti oli pie­nel­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le iso pon­nis­tus, jos­sa tar­vit­tiin mo­nen­lai­sia lah­jo­ja. Ur­ku­jen suun­nit­te­luun tar­vit­tiin hen­ki­lö, joka osaa käyt­tää teh­tä­vään so­pi­vaa tie­to­ko­ne­oh­jel­maa. Ul­ko­kuo­ren ra­ken­ta­mi­seen lah­joi­tuk­se­na saa­dut tu­kit piti sa­ha­ta lan­kuik­si, ur­ku­jen kaa­re­vien puu­o­sien val­mis­ta­mi­ses­sa tar­vit­tiin puu­se­pän tai­to­ja sekä me­tal­li­o­sien kiin­nit­tä­mi­seen me­tal­li­a­lan osaa­jaa. Pil­lien ko­ko­a­mi­nen ja ur­ku­jen vi­rit­tä­mi­nen vaa­ti­vat eri­tyi­so­saa­mis­ta.

Työ oli mit­ta­va, mut­ta lop­pu­tu­lok­se­na oli kau­niis­ti soi­vat urut, jot­ka ovat saa­neet pal­vel­la lu­kui­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa. Ur­ku­jen huol­to tuli ajan­koh­tai­sek­si vii­me ke­vää­nä, ja jäl­leen oli edes­sä kuu­kau­sia kes­tä­vä pro­jek­ti.

Nuo­rem­mal­le pol­vel­le esi­tet­tiin toi­ve jat­kaa jo har­maan­tu­nei­den ur­ku­ra­ken­ta­jien työ­tä. Nuo­ria myös kan­nus­tet­tiin ur­ku­jen ah­ke­raan käyt­töön. Seu­ra­sä­es­tä­jän teh­tä­vä on tär­ke­ää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys