JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”On tär­keä kuul­la ja py­säh­tyä”

Uutiset
3.9.2021 8.00

Juttua muokattu:

1.9. 15:11
2021090115114820210903080000

Ma­ri­ta Kan­to­la, As­ta Jaak­ko­la

Kuu­sa­mo

Ke­sä­seu­ra­vie­raat kuu­li­vat us­kon roh­kai­sua. Evan­ke­liu­min voi­ma an­taa tun­nol­le rau­han.

– Il­mai­nen ei tah­do kel­va­ta, lau­sui Tors­ti Vuor­ma Kuu­sa­mon ke­sä­seu­rois­sa lau­an­tai­na 21. elo­kuu­ta. Hän luki Je­sa­jan kir­jas­ta: ”Kaik­ki ja­noo­vai­set tul­kaa vet­ten tykö, os­ta­kaa il­man ra­haa, il­man hin­taa. Kuul­kaat, niin tei­dän sie­lun­ne saa elää.” (Jes. 55: 1–11).

Vuor­ma ker­toi, kuin­ka ar­mo­e­van­ke­liu­mi on tar­jol­la il­mai­sek­si.

– Tä­män ajan ih­mi­set ei osaa ar­vos­taa il­mas­ta eväs­tä. Us­ko­mi­sen edel­ly­tys ei ole py­hien kir­joi­tus­ten tun­te­mi­nen. Raa­ma­tun­tun­te­mus ei ole meil­le lip­pu tai­vaa­seen.

Pu­hu­ja ker­toi esi­mer­kin Mu­hok­sen Su­vi­seu­rois­ta, jois­sa po­lii­sit oli­vat ih­me­tel­leet, et­tei 70 000 ih­mi­sen ko­koon­tu­es­sa heil­le ole tul­lut yh­tään teh­tä­vää.

– Kun on rau­ha sie­lus­sa, ei tar­vit­se rie­hua, Vuor­ma sa­noi.

Hän sa­noi, et­tä us­ko on hen­ki­lö­koh­tai­nen, kun saa oma­koh­tai­ses­ti us­koa ja on rau­ha tun­nol­la. Tuon ar­mon omis­ta­ja saa saar­na­ta toi­sil­le­kin syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta.

Kas­tet­ta juu­ril­le

Lau­an­tai-il­ta­na seu­rois­sa pal­ve­li Sep­po Lep­pä­nen. Hän luki psal­mia 1, joka al­kaa: ”Au­tu­as on se, joka ei va­el­la ju­ma­lat­to­main neu­vos­sa.”

– Psal­mi ja­kaa ih­mi­set kah­teen jouk­koon. Ny­ky­ai­ka­na ei ole muo­di­kas­ta, et­tä on vuo­hia ja lam­pai­ta. On joko Ju­ma­lan lap­si tai ul­ko­puo­lel­la, Lep­pä­nen pu­hui.

Pu­hu­ja muis­te­li ke­sän kuu­mia hel­le­ke­le­jä, jol­loin kas­vit tar­vit­si­vat kas­te­lua.

– Puu kuo­lee, jos juu­ret ei­vät ulo­tu kos­te­aan maa­han. Evan­ke­liu­min vir­ras­ta saa voi­maa tais­te­luun.

Lep­pä­nen mai­nit­si pu­hees­saan Hen­gen he­del­mät, jot­ka ei­vät ole ih­mis­ten an­si­o­ta vaan us­kon­van­hurs­kaut­ta. Sii­tä seu­raa elä­män­van­hurs­kaus. Hän sa­noi, et­tä ko­et­te­le­muk­sis­ta huo­li­mat­ta us­ko­vai­se­na elä­mä on pa­rem­paa kuin epä­us­koi­se­na, sil­lä syn­nit ovat an­teek­si.

– Epä­us­koi­nen on kuin aka­na, vil­jan ke­vyt kuo­ri, jota kai­ken­lai­sen ope­tuk­sen tuu­let hei­lut­te­le­vat. Jo­bin kir­jas­sa ker­ro­taan: Tur­ha on ju­ma­lat­to­mien toi­vo, ei se kes­tä, kun hän sii­hen no­jaa, ei ole kal­li­o­ta, Kris­tus­kal­li­o­ta, jo­hon no­ja­ta. Ei se kes­tä tuo­mi­o­ta.

Sau­lus sai hy­vän osan

Sun­nun­tai-il­ta­päi­vä­nä ke­sä­seu­rois­sa Pek­ka Kan­to­lan pu­heen joh­dan­to­na oli Sau­luk­sen kään­ty­mi­nen (Ap.t. 9: 8–19). Teks­tis­sä nä­ke­vä tu­lee so­ke­ak­si ja so­kea saa nä­kön­sä.

Kan­to­la luki, kuin­ka Sau­lus uh­ka­si men­nä ot­ta­maan ope­tus­lap­sia kiin­ni ja oli kii­vas Jee­suk­sen seu­raa­jien vai­no­a­ja. Sau­lus oli so­kea, joka it­se luu­li nä­ke­vän­sä. Hän luu­li ole­van­sa oi­ke­as­sa ja tu­le­van­sa au­tu­aak­si vai­no­a­mal­la Jee­suk­sen ope­tus­lap­sia.

Jee­suk­sen kirk­kaus va­lai­si Sau­luk­sen niin, et­tä hän ei voi­nut enää luot­taa omiin te­koi­hin­sa. Niin­pä Jee­sus lä­het­ti Ana­ni­ak­sen hä­nen luok­seen. Sau­lus en­sin us­koi ja sit­ten hä­net kas­tet­tiin. Elä­män suu­rin ta­pah­tu­ma on se, kun saa us­koa epä­us­kon ja kaik­ki syn­nit an­teek­si, ku­ten Sau­lus.

Ju­ma­la joh­taa mat­kal­la

– On tär­keä kuul­la ja py­säh­tyä sil­loin, kun Ju­ma­la pu­hut­te­lee, Pek­ka Kan­to­la sa­noi seu­ra­vie­rail­le.

Ju­ma­la pu­hut­te­lee ih­mis­tä mo­nin ta­voin. Kan­to­la pu­hui sii­tä, kuin­ka ih­mi­nen miet­tii, mikä hä­nen osan­sa on elä­män päät­ty­es­sä.

– Saam­me luot­taa, et­tä Tai­vaan Isä joh­taa mat­kaam­me. Hän tun­tee tar­peem­me ja omis­taan huo­len pi­tää. Päi­vän lap­si­na saam­me tur­va­ta Ju­ma­lan ar­moon, kun­nes pää­sem­me tai­vaan iloon, Pek­ka Kan­to­la sa­noi.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.