JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opistolaiset kokoontuivat
50 vuoden jälkeen

Uutiset
31.10.2023 12.45

Juttua muokattu:

31.10. 12:42
2023103112425120231031124500

El­li Hen­ti­lä

Reis­jär­vi

En­tis­ten opis­to­lais­ten ta­paa­mi­nen joh­ti seu­raa­van ta­paa­mi­sen suun­nit­te­luun.

Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton vuo­si­kurs­sin 1973–1974 50-vuo­tis­ta­paa­mi­nen jär­jes­tet­tiin Reis­jär­ven opis­tol­la 13.–15. lo­ka­kuu­ta. Ta­paa­mi­sen ko­koon­kut­su­jat Mai­re Me­ri­läi­nen ja Jou­ko Uu­si­ta­lo iloit­si­vat run­saas­ta in­nos­tuk­ses­ta saa­pua kurs­sil­le. En­ti­siä opis­to­lai­sia saa­pui pai­kan pääl­le 27 ja osal­la oli myös puo­li­so mu­ka­naan. Lau­an­tai­na kävi joi­ta­kin kurs­si­lai­sia päi­vä­sel­tään.

Al­ku­har­tau­des­ta tu­tus­tu­mi­seen

Saa­pu­es­saan opis­tol­le kurs­si­lai­set tun­nis­ti­vat toi­si­aan ”nuo­ruu­den näön” pe­rus­teel­la, ja myös ni­mi­kylt­ti pu­se­ros­sa ker­toi jo­kai­sen hen­ki­löl­li­syy­den.

Kurs­sin al­ka­es­sa en­ti­set opis­to­lai­set hil­jen­tyi­vät har­taus­het­keen, jon­ka piti Ai­mo Kos­ke­lo, joka oli saa­pu­nut kurs­sil­le avi­o­puo­li­son roo­lis­sa.

Har­tau­den jäl­keen Kos­ke­lo esit­ti kai­kil­le pai­kal­la ole­vil­le opis­ton kurs­si­lai­sil­le aja­tuk­sen ar­pa­jais­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä opis­to­työn tu­ke­mi­sek­si. Toi­ve on, et­tä tämä pe­rin­ne sai­si myös jat­kua kai­kil­la tu­le­vil­la Reis­jär­ven opis­ton vii­kon­lop­pu­kurs­seil­la.

Tä­män jäl­keen kurs­si­lai­set ker­toi­vat toi­sil­leen it­ses­tään ja asuin­paik­ka­kun­nas­taan.

Lu­en­to
van­he­ne­mi­ses­ta

Seu­raa­va päi­vä al­koi aa­mu­pa­lal­la ja aa­mu­har­tau­del­la. Sen pi­tä­jäk­si oli pyy­det­ty kurs­si­lai­nen Timo Hen­ti­lä.

Lau­an­tai­aa­mun lu­en­noit­si­ja­na toi­mi Ee­ro Sa­lin. Hä­nen lu­en­ton­sa kä­sit­te­li van­he­ne­mis­ta. Lu­en­non avaus­lau­se oli: ”Oi van­huus! Sä ää­ne­tön­nä, mut­ta var­maan mei­tä jo­kais­ta lä­hes­tyt” (Alek­sis Kivi). Lu­en­nol­la kä­si­tel­tiin muun mu­as­sa van­he­ne­mi­seen suh­tau­tu­mis­ta, hen­kis­tä hy­vin­voin­tia, mie­len­ter­vey­den uh­kia sekä ih­mi­sen ko­ko­nai­suut­ta.

Lou­naan jäl­keen kurs­si­lai­set esiin­tyi­vät va­paa­muo­toi­ses­ti. Jo­kai­nen sai ker­toa elä­mäs­tään sen ver­ran mikä it­sel­le oli mie­le­käs­tä.

Ai­ka muut­taa mai­se­maa

Päi­vä­kah­vin jäl­keen kurs­si­lais­ten elä­män­ta­ri­noi­den ja­ka­mi­nen jat­kui. Heil­le myös ker­rot­tiin opis­ton ny­kyi­ses­tä toi­min­nas­ta ja esi­tel­tiin tä­män päi­vän opis­ke­lu­ti­lo­ja, jot­ka ovat suu­res­ti muut­tu­neet 50 vuo­den ai­ka­na.

Tä­män jäl­keen oli rei­lus­ti ai­kaa ul­koi­luun. En­ti­set opis­to­lai­set kier­si­vät opis­toa ym­pä­röi­viä paik­ko­ja ja to­te­si­vat, et­tä maa­lais­mai­se­ma oli muut­tu­nut vii­den­kym­me­nen vuo­den ai­ka­na niin pal­jon, et­tä osaa pai­kois­ta ei tun­nis­ta­nut enää sa­mak­si.

Päi­väl­li­sen jäl­keen oli joh­det­tua yh­des­sä­o­loa seu­rus­te­lun ja kes­kus­te­lun mer­keis­sä. Sen jäl­keen kurs­si­lai­set ko­koon­tui­vat au­di­to­ri­oon il­ta­har­tau­teen, jon­ka piti Han­nu Kal­lun­ki, kurs­sil­le osal­lis­tu­va avi­o­puo­li­so.

Il­ta oli va­paa­ta yh­des­sä ole­mis­ta, ja in­nok­kaim­mat sai­vat sau­noa.

Kii­ka­ris­sa seu­raa­va ta­paa­mi­nen

Sun­nun­tai­na aa­mu­pa­lan jäl­keen kurs­si­lai­set suun­nit­te­li­vat seu­raa­vaa ta­paa­mis­ta tu­le­vis­sa Su­vi­seu­rois­sa sekä mah­dol­lis­ta sa­man­kal­tais­ta ta­paa­mis­ta opis­tol­la.

Lou­naan jäl­keen oli kurs­sien pää­tös­ju­ma­lan­pal­ve­lus, jon­ka toi­mit­ti Jan­ne Iso­maa. Sii­hen oli hyvä päät­tää ta­paa­mi­nen, jota en­ti­set opis­to­lai­set ku­vai­li­vat miel­tä läm­mit­tä­väk­si.

10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys