JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­tot suun­taa­vat yh­tei­sil­lä ha­kuk­ri­tee­reil­lä koh­ti uut­ta

Uutiset
24.2.2021 13.25

Juttua muokattu:

24.2. 13:35
2021022413352720210224132500
Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Niko Sallinen

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Niko Sallinen

Sal­la Son­ni­nen

Päi­vä­mies

Opis­ke­lu tu­lee ole­maan il­mais­ta op­pi­vel­vol­li­suu­suu­dis­tuk­sen pii­riin kuu­lu­val­le. Myös opis­toi­hin ha­ke­mi­nen yh­te­näis­tyy.

Jäm­sän ja Ra­nu­an kris­til­li­sis­sä kan­sa­no­pis­tois­sa ja Reis­jär­ven kris­til­li­ses­sä opis­tos­sa on työs­tet­ty ope­tus­suun­ni­tel­mia elo­kuus­sa voi­maan tu­le­vaa kan­sa­no­pis­to­jen op­pi­vel­vol­li­suus­kou­lu­tus­ta var­ten.

Op­pi­vel­vol­li­suu­suu­dis­tuk­sen pii­riin kuu­lu­val­le opis­tos­sa opis­ke­lu, ruo­kai­lu, asu­mi­nen ja op­pi­ma­te­ri­aa­lit ovat mak­sut­to­mia. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa sitä, et­tä näil­lä opis­ke­li­joil­la val­ti­o­no­suus opis­ke­lu­mak­sus­sa li­sään­tyy eli val­tio kus­tan­taa opis­ke­lun. It­se mak­set­ta­va osuus opis­to-opin­nois­ta säi­lyy ai­kui­so­pis­ke­li­joil­le sekä niil­le alai­käi­sil­le opis­ke­li­joil­le, jot­ka ei­vät kuu­lu op­pi­vel­vol­li­suu­suu­dis­tuk­sen pii­riin.

Tä­män ke­vään haus­ta läh­tien kris­til­li­syy­den opis­to­jen va­lin­tak­ri­tee­rit ovat kes­kei­sil­tä osil­taan yh­tei­siä. Myös ha­ku­lo­mak­keet ovat sa­man­mal­li­sia.

Taus­ta­yh­tei­sön tu­kea tar­vi­taan edel­leen

Jäm­sän kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la ker­too, et­tä opis­to­jen omiin kus­tan­nus­me­noi­hin jää­vät edel­leen esi­mer­kik­si pe­rus­kor­jauk­set sekä uu­dis­ra­ken­ta­mi­nen, jo­ten hen­gel­li­sen tuen li­säk­si myös taus­ta­yh­tei­sön ta­lou­del­li­nen tuki on tär­ke­ää.

– Sitä tar­vi­taan yh­tä lail­la edel­leen.

Opis­tot jär­jes­ti­vät yh­des­sä we­bi­naa­rin ja in­fo­ti­lai­suu­den, mis­sä kaik­kien kol­men opis­ton reh­to­rit ker­toi­vat opis­to­jen lin­jois­ta, opis­toon ha­ke­mi­ses­ta sekä vas­ta­si­vat run­saa­seen mää­rään kat­so­ja­ky­sy­myk­siä. We­bi­naa­ri on edel­leen kat­sot­ta­vis­sa tal­len­tee­na Reis­jär­ven opis­ton Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä, mitä uut­ta ja mitä en­tis­tä seu­raa­vaan opis­to­vuo­teen si­säl­tyy. Leh­des­sä myös opis­to­e­sit­te­lyt.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys