JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­to­vuo­si päät­tyi Jäm­säs­sä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
14.5.2019 9.32

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443620190514093200

Opis­to­lai­set sum­maa­vat vuo­ten­sa kii­tol­li­suu­teen.

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton lu­ku­vuo­si päät­tyi ke­vät­juh­la­päi­vään lau­an­tai­na 4. tou­ko­kuu­ta. Päi­vä al­koi pää­tös­mes­sul­la Jäm­sän kir­kos­sa. Koko lu­ku­vuo­den ajan hen­ki­lö­kun­taa pu­hu­tel­lut nuor­ten voi­ma­kas lau­lu täyt­ti kir­kon.

Reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la muis­te­li saar­nas­saan, kuin­ka nuo­ret ovat ole­muk­sel­laan ja lau­luil­laan to­dis­ta­neet Ju­ma­las­ta opis­tol­la ja myös edel­tä­vän vii­kon opin­to­mat­kal­la Vi­ros­sa.

– Sa­mas­sa tur­vas­sa on edel­leen hyvä jat­kaa: ker­ran yh­tei­nen lau­lu ka­jah­taa Tai­vaan ko­dis­sa, Pa­lo­la roh­kai­si.

Tun­tuu joh­da­tuk­sel­ta

Sama kii­tol­li­nen ja tur­val­li­nen mie­li huo­kui myös opis­tol­la jat­ku­nees­sa ke­vät­juh­las­sa.

– Vuo­si on ol­lut hyvä, ja Ju­ma­la on sen siu­nan­nut, pe­da­go­gi­nen reh­to­ri Ilk­ka Ma­ju­ri to­te­si pu­hees­saan.

Sa­maan yh­tyi­vät myös opis­to­lai­set On­ni Nis­si­nen ja Lea Huh­ta.

Opis­ton pre­si­den­tin teh­tä­vää hoi­ta­nut Nis­si­nen ker­toi pi­tä­vän­sä opis­to­vuot­ta mo­nen muun opis­to­lai­sen ta­voin suu­re­na Ju­ma­lan siu­nauk­se­na. Ys­tä­vät, yh­tei­set kes­kus­te­lut ja ar­jen ja­ka­mi­nen opis­tos­sa ovat tun­tu­neet joh­da­tuk­sel­ta, jos­ta on kii­tol­li­nen mie­li.

Kii­tol­li­suut­ta tun­si myös Min­ne­so­tas­ta Jäm­sään tul­lut Huh­ta. Al­ku­vai­keuk­sien kes­kel­lä äi­ti oli ko­ti­maas­ta roh­kais­sut, et­tä jo­nain päi­vä­nä suo­men­kie­li­nen evan­ke­liu­mi tun­tuu sa­mal­ta kuin äi­din­kie­li­nen. Sen Huh­ta oli myö­hem­min saa­nut huo­ma­ta, ja tuo het­ki oli jää­nyt mie­leen yh­te­nä opis­to­vuo­den tär­keim­mis­tä het­kis­tä.

Pu­hei­den ja to­dis­tus­ten jaon li­säk­si juh­lan oh­jel­mas­sa oli opis­toon olen­nai­se­na osa­na kuu­lu­vaa kuo­ro­lau­lua ja lop­pu­har­taus. Päi­vä päät­tyi opis­to­lais­ten hai­ke­aan mut­ta kii­tol­li­seen hy­väs­te­ly­rin­kiin.

Teks­ti: Soi­la Kar­ju­la

Ku­vat: Mat­lee­na Kin­nu­nen

10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys