JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Oppia ja motivaatiota viestintään

Uutiset
15.5.2022 6.00

Juttua muokattu:

16.5. 09:03
2022051609030420220515060000
Anna ja Pasi Pärkkä ovat mukana Kesäseuraradion kansainvälistä ohjelmaa tuottavassa ryhmässä. – Saimme tästä kivan yhteisen harrastuksen.

Anna ja Pasi Pärkkä ovat mukana Kesäseuraradion kansainvälistä ohjelmaa tuottavassa ryhmässä. – Saimme tästä kivan yhteisen harrastuksen.

Kalle Karjula

Anna ja Pasi Pärkkä ovat mukana Kesäseuraradion kansainvälistä ohjelmaa tuottavassa ryhmässä. – Saimme tästä kivan yhteisen harrastuksen.

Anna ja Pasi Pärkkä ovat mukana Kesäseuraradion kansainvälistä ohjelmaa tuottavassa ryhmässä. – Saimme tästä kivan yhteisen harrastuksen.

Kalle Karjula

Tert­tu Kär­kö­lä ja Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

An­na ja Pasi Pärk­kä Nor­jas­ta kuu­lu­vat työ­ryh­mään, joka tuot­taa Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon kan­sain­vä­lis­tä si­säl­töä. He osal­lis­tui­vat maa­lis­kuus­sa Jäm­sän opis­ton vies­tin­tä­kurs­sil­le yh­des­sä mui­den SRK:n vies­tin­nän pa­ris­sa va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­vien kans­sa.

– Mi­nut kut­sut­tiin mu­kaan Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon toi­mit­ta­maan oh­jel­maa Nor­jas­ta jou­lu­kuus­sa 2021. Sain ol­la en­sim­mäi­sen ker­ran mu­ka­na tam­mi­kuun kurs­sil­la etä­nä, An­na ker­too.

Li­säk­si An­na on osal­lis­tu­nut SRK:n vies­tin­tään kir­joit­ta­mal­la jut­tu­ja Päi­vä­mie­heen pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­na. Ny­kyi­sin hän on myös Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gis­ti. Pasi puo­les­taan on aloit­ta­nut vies­tin­tä­työn hil­jat­tain ja oli kurs­sil­la en­sim­mäis­tä ker­taa.

– Kaik­ki on ihan uut­ta, mut­ta olem­me jo saa­neet oh­jel­maa ka­saan ja oh­jel­mat ovat edi­toin­ti­vai­hees­sa, Pasi my­häi­lee.

– Tun­tuu hel­pom­mal­ta, kun Pasi hoi­taa tek­ni­sen puo­len, ja meil­lä toi­mii täs­sä yh­teis­työ hy­vin. Saim­me täs­tä ki­van yh­tei­sen har­ras­tuk­sen, ku­vai­lee An­na.

Pasi ko­kee op­pi­neen­sa kurs­sil­la mo­nia käy­tän­nön asi­oi­ta heil­tä, jot­ka ovat ol­leet jo vuo­sia ra­di­o­työs­sä.

– Oli tosi mu­ka­va osal­lis­tua ja koh­da­ta sa­mal­la ta­val­la us­ko­via pit­käs­tä ai­kaa pai­kan pääl­lä. Olem­me ol­leet niin pit­kään vain etäyh­teyk­sien va­ras­sa, et­tei etäyh­teys hou­ku­tel­lut, Pasi to­te­aa.

Pär­kät sai­vat­kin kurs­sil­ta uu­sia tut­tu­ja, ja ju­tel­tua tuli lä­hes jo­kai­sen kans­sa, joka is­tui ruo­ka­pöy­däs­sä vas­ta­pää­tä.

– Kurs­sil­la teh­tiin töi­tä ja ol­tiin op­pi­mas­sa sekä Ju­ma­lan sa­nan al­la, ki­teyt­tää An­na, joka luon­neh­tii kurs­sia mo­ni­puo­li­sek­si ja an­toi­sak­si.

Eri­tyi­sen tär­ke­ä­nä An­na pi­tää yh­teis­har­joit­te­lua, sil­lä se mo­ti­voi.

– Saim­me val­miik­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ma­te­ri­aa­lia, mikä toi it­sel­le­ni lie­väs­ti sa­not­tu­na hel­po­tuk­sen tun­teen!

Ra­dio vies­tin­tä­vä­li­nee­nä on ket­te­rä re­a­goi­maan. An­na ker­too, et­tä moni toi­mit­ta­jis­ta te­kee oh­jel­man­sa etu­kä­teen val­miik­si, mut­ta kurs­si­lai­sis­sa oli myös juon­ta­jia ja toi­mit­ta­jia, jot­ka te­ke­vät työ­tään ke­säl­lä li­ve­nä.

– It­se vies­tin­tä­kurs­sil­la mi­nua py­säyt­ti ja pu­hut­te­li, et­tä niin mo­net vas­tuun­kan­ta­jis­ta ovat nuo­ria. He te­ke­vät ää­ret­tö­män tär­ke­ää työ­tä ää­ni­tark­kai­li­joi­na, toi­mit­ta­ji­na, edi­toi­ji­na ja so­me­vas­taa­vi­na. Hui­kei­ta nuo­ria!

Pärk­kien ko­ti­sii­o­nis­sa Nor­jas­sa SRK:n vies­tin­tää seu­ra­taan tii­viis­ti Päi­vä­mie­hen ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta. Pa­ris­kun­ta ar­vi­oi, et­tä koko Nor­jas­sa on noin 100 us­ko­vais­ta täl­lä het­kel­lä.

– Os­lon seu­rois­sa saat­taa ol­la mu­ka­na jopa 70 seu­ra­vie­ras­ta sekä li­säk­si noin 10 etäyh­tey­den ää­res­sä. Lä­he­täm­me seu­rat myös Troms­saan, An­na va­lot­taa.

Vaik­ka ar­ki­kie­li on nor­ja, rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työs­sä pää­kie­li on suo­mi. Saar­no­ja kui­ten­kin tul­ka­taan nor­jak­si. Us­ko­vais­ten jou­kos­sa on muu­ta­mia nor­ja­lai­sia sekä lap­sia, joil­la nor­ja on vah­vem­pi kie­li.

– Meil­lä on tääl­lä pai­kal­li­seen vies­tin­tään Wha­sapp-ryh­mä ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ko­ti­si­vut. Zoom-etäyh­tey­del­lä on lä­he­tet­ty seu­ro­ja. Muu­ten käy­täm­me sa­mo­ja ka­na­via kuin Suo­mes­sa, ku­vai­lee Pasi pai­kal­lis­ta vies­tin­tää.

An­na puo­les­taan ar­vi­oi, et­tä vies­tin­tä­työn mer­ki­tys­tä ei eh­kä ole vie­lä täy­sin ym­mär­ret­ty Nor­jas­sa.

– Tämä va­paa­eh­tois­työ on myös hie­no mah­dol­li­suus tuo­da Nor­ja-tie­toi­suut­ta suo­ma­lai­sil­le. Olen hou­ku­tel­lut nuo­ria ja ai­kui­sia an­ta­maan Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon haas­tat­te­lu­ja, ja olen jo on­nis­tu­nut saa­maan muu­ta­mia hy­viä jut­tu­ja ka­saan.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys