JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 20-vuo­tis­juh­las­sa kai­kui kii­tos

Uutiset
27.11.2021 7.00

Juttua muokattu:

22.11. 13:49
2021112213490620211127070000

An­na Pärk­kä

Os­lo

Toi­min­nan va­kiin­tu­mi­nen ja run­sas lap­si­lu­ku an­toi­vat ai­het­ta iloon.

Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 20-vuo­tis­juh­las­sa isän­tä­nä toi­mi­nut Pasi Pöys­kö toi­vot­ti juh­la­vie­raat Eli­na Snec­kin kir­joit­ta­man ru­non muo­dos­sa ter­ve­tul­leek­si: ”Tä­nään täs­sä tu­tus­sa pen­kis­sä, Isän kas­vot lois­ta­vat mi­nul­le ta­val­lis­ta­kin kirk­kaam­pa­na, täs­sä mei­dän on hyvä ol­la pien­ten ja suur­ten, Tai­vaan Isän tur­vais­tui­mes­sa.”

SFC toi ter­veh­dyk­sen

Al­ku­ru­kouk­ses­saan Timo Leh­to­la kiit­ti Tai­vaan Isää, et­tä hän on jär­jes­tä­nyt työ­vä­keä Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le, ja et­tä ti­lai­suut­ta saa­tiin ol­la juh­lis­ta­mas­sa run­saal­la jou­kol­la.

SFC:n ter­veh­dyk­sen toi Jyr­ki Pit­kä­lä. Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tys on kuu­lu­nut vuo­des­ta 2003 SFC:n kes­ku­syh­dis­tyk­seen. Ter­veh­dyk­sen­sä poh­ja­na Pit­kä­lä käyt­ti Paa­va­lin kir­jet­tä roo­ma­lai­sil­le (Room. 5:1).

– Paa­va­lin sa­nois­sa nou­see esil­le Ju­ma­lan rau­ha. Nyt on tä­män Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen juh­la­päi­vä. Ju­ma­la lah­joit­taa us­ko­vai­sen sy­dä­meen rau­han.

– Iloit­sem­me Ruot­sis­sa, et­tä tei­tä on tääl­lä suu­ri jouk­ko. Olet­te tääl­lä va­lo­na ja mah­dol­lis­ta­mas­sa mui­ta pää­se­mään si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Val­ta­kun­taan pää­see, kun us­koo, et­tä Jee­sus Kris­tus so­vit­ti mi­nun syn­ti­ni ris­til­lä kuol­les­saan, pu­hui Pit­kä­lä.

Pit­kä­lä luo­vut­ti lo­puk­si SFC:n 50-vuo­tis­his­to­rii­kin joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Juha Hä­mä­läi­sel­le. His­to­rii­kis­sa on myös kap­pa­le Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­aa. Vas­taus­pu­heen­vuo­ros­saan Hä­mä­läi­nen kiit­ti hy­väs­tä yh­teis­työs­tä SFC:n ja SRK:n lä­he­tys­pu­hu­jia sekä yh­dis­tyk­siä.

– Olet­te ol­leet pyy­teet­tö­mäs­ti pal­ve­le­mas­sa mei­tä ja ru­koi­lem­me, et­tä Tai­vaan Isä siu­nai­si yh­dis­tyk­sem­me työ­tä jat­kos­sa­kin.

Seu­ro­ja pi­det­ty pi­dem­pään

Juh­las­sa kuul­tiin his­to­riik­ki Kat­rii­na Ben­dik­se­nin ker­to­ma­na. Hän oli koon­nut his­to­rii­kin leh­ti­kir­joi­tus­ten, omien muis­tiin­pa­no­jen­sa, mie­hen­sä Egil Ben­dik­sen ot­ta­mien va­lo­ku­vien, sekä Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pöy­tä­kir­jo­jen pe­rus­teel­la.

Seu­ra­vä­ki sai näh­dä Ir­me­li Te­pon suun­nit­te­le­man en­sim­mäi­sen lo­gon sekä Juho Kar­hun vii­meis­te­le­män net­ti­si­vuil­la ole­van lo­gon. Rau­ha­nyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin vuon­na 2001, mut­ta Os­lon seu­dul­la on pi­det­ty seu­ro­ja yli 30 vuo­den ajan.

– Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin to­teu­te­tun ky­se­lyn vas­taus­ten pe­rus­teel­la. Tän­ne muut­ti nuo­ria het­kek­si, ja elä­män­ti­lan­teen muut­tu­es­sa he pa­la­si­vat Suo­meen ta­kai­sin. Os­loon on suun­tau­tu­nut myös pa­luu­muut­toa, ja olem­me saa­neet ta­kai­sin Vä­hän ja Pär­kän per­heet, Ben­dik­sen to­te­si.

Pi­sim­pään Os­lon seu­dul­la ovat asu­neet Lep­pä­län ja Ben­dik­se­nin per­heet.

Os­los­sa on vie­rail­lut Ben­dik­sen mu­kaan kaik­ki­aan noin 120 pu­hu­jaa: 20 Ruot­sis­ta ja 98 Suo­mes­ta. Näis­tä kym­me­nen pu­hu­jaa on vie­rail­lut vuo­sit­tain kak­si­kin ker­taa Os­los­sa kym­me­nen vuo­den ajan.

Ru­kouk­set
Ju­ma­lan puo­leen

Lop­pu­har­tau­den ai­heek­si Pit­kä­lä ot­ti roo­ma­lais­kir­jeen sa­nat: ”Sil­lä en minä hä­pee Kris­tuk­sen evan­ke­liu­mia – – van­hurs­kaan pi­tää elä­män us­kos­ta” (Room. 1:16–17).

– Olem­me saa­neet viet­tää juh­la­het­keä. Olem­me kuul­leet Sii­o­nin työn vai­hei­ta, sen his­to­ri­aa sekä saa­neet ol­la to­dis­ta­mas­sa kah­den vel­jen kut­su­mis­ta sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vään. Kii­tol­li­suus, ru­kouk­set­kin, jopa avun­pyyn­nöt­kin nou­se­vat Ju­ma­lan puo­leen: au­ta näi­tä vel­jiä, siu­naa evan­ke­liu­min työ­tä tääl­lä ja maa­il­mas­sa.

Pit­kä­lä muis­tut­ti myös lai­tos­tu­mi­sen vaa­ras­ta.

– On hyvä käy­dä seu­rois­sa, mut­ta pe­las­tum­me yk­sin ar­mos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen täh­den. Tätä ilo­sa­no­maa ha­lu­am­me ol­la vie­mäs­sä eteen­päin. Tu­lem­me au­tu­aak­si, kun säi­ly­täm­me us­kon sy­dä­mis­säm­me. Täl­lä mat­kal­la voi­ma­nam­me on evan­ke­liu­mi, syn­tien an­teek­si­an­ta­mus. Sii­hen saam­me jäl­leen tur­va­ta ja päät­tää nämä kau­niit juh­lam­me.

Täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­nees­sä Päi­vä­mie­hes­sä on use­am­pi jut­tu Os­los­ta, muun mu­as­sa uu­sien pu­hu­jien siu­naa­mi­ses­ta sekä nor­ja­lai­sen Egil Ben­dik­se­nin haas­tat­te­lu.

20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys