JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tys 120 vuot­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
10.10.2015 6.49

Juttua muokattu:

1.1. 23:19
2020010123194620151010064900

Syk­syl­lä 1895 ko­koon­tui Ou­lus­sa Pik­ku-Uu­den­ka­dun seu­ra­huo­neel­le jouk­ko ih­mi­siä, jot­ka laa­ti­vat pe­rus­tu­sa­si­a­kir­jan Rau­ha-ni­mi­sel­le yh­dis­tyk­sel­le. Sil­loin luo­tiin al­ku Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nal­le. Tuos­ta het­kes­tä on ku­lu­nut 120 vuot­ta. Tätä juh­lit­tiin syys­seu­ro­jen yh­tey­des­sä vii­me sun­nun­tai­na Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ny­kyi­ses­sä toi­mi­ta­los­sa Pro­fes­so­rin­tiel­lä. Päi­vä al­koi mes­sul­la tuo­mi­o­kir­kos­sa.

Les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tyk­sen le­vi­tes­sä 1800-lu­vun puo­li­vä­lin jäl­keen poh­joi­ses­ta Ruot­sis­ta Suo­meen muo­dos­tui Ou­lu lii­ken­teel­li­ses­ti tär­ke­ä­nä sol­mu­koh­ta­na erään­lai­sek­si le­vi­ä­mi­sen tu­ki­pai­kak­si. Run­sas sata vuot­ta myö­hem­min on Ou­lul­la yhä jäl­jel­lä sa­maa ase­maa.

Kaik­kien Ou­lun kau­pun­gin alu­eel­la ja ym­pä­ris­tö­kun­nis­sa toi­mi­vien pa­rin­kym­me­nen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ter­veh­dyk­sis­sä vä­lit­tyi ilo vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ta yh­teis­toi­min­nas­ta. Täs­tä ovat esi­merk­ke­jä muun mu­as­sa yh­teis­ten maa­kun­ta­myy­jäis­ten jär­jes­tä­mi­nen ja Ou­lun kes­kei­nen ase­ma laa­jal­ta alu­eel­ta saa­pu­van nuo­ri­son seu­ra­paik­ka­na. Myös Ou­lun kau­pun­gin, Ou­lun evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ja hiip­pa­kun­nan ter­veh­dyk­sis­sä il­mais­tiin tyy­ty­väi­syys toi­mi­viin kes­ki­näi­siin vä­lei­hin.

Avaus­pu­hees­saan Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Timo Aho kut­sui kaik­kia ih­mi­siä seu­ra­ti­lai­suuk­siin; ne ovat ra­joi­tuk­set­ta avoi­mia jo­kai­sel­le. Seu­ro­jen ja muun toi­min­nan ta­voit­tee­na on he­rät­tää ja el­vyt­tää kris­til­lis­tä us­ko­ne­lä­mää Ju­ma­lan sa­nan kes­tä­väl­lä ar­vo­poh­jal­la.

Työ men­nyt eteen­päin

Oi­va Sa­ve­lan pi­tä­mäs­sä juh­la­pu­hees­sa saa­tiin kuul­la en­sim­mäis­ten les­ta­di­o­lais­ten kris­tit­ty­jen saa­pu­neen Ou­luun kruu­nun kyy­dil­lä 1850-lu­vun alus­sa. Ou­lu oli Poh­jois-Suo­men hal­lin­nol­li­nen kes­kus ja kau­pun­kiin tuo­tiin joi­ta­kin mie­hiä ja nai­sia tut­kit­ta­vak­si us­kon­sa täh­den. Myös Ou­luun saa­pu­nut en­sim­mäi­nen saar­naa­ja, muo­ni­o­lai­nen Heik­ki Par­ka­jo­ki sai sa­man­lai­sen kyy­din.

Juhlapuheen pitäjän Oiva Savelan viesti oli, että jatkamme samaa evankeliumin työtä kuin kaikki Jumalan lapset aikojen alusta.

Juhlapuheen pitäjän Oiva Savelan viesti oli, että jatkamme samaa evankeliumin työtä kuin kaikki Jumalan lapset aikojen alusta.

Juh­la­pu­heen pi­tä­jän Oi­va Sa­ve­lan vies­ti oli, et­tä jat­kam­me sa­maa evan­ke­liu­min

työ­tä kuin kaik­ki Ju­ma­lan lap­set ai­ko­jen alus­ta.

He­rä­tyk­sen le­vi­ä­mi­nen pää­si to­del­la vauh­tiin vas­ta kym­men­kun­ta vuot­ta myö­hem­min Pe­rä­me­ren kaup­pa­rei­teil­lä sei­laa­vien kaup­pi­ait­ten ja me­ri­mies­ten mu­ka­na. Seu­ra­toi­min­ta vi­ri­si no­pe­as­ti niin, et­tä jo en­nen yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta oli han­kit­tu oma yli 1000-paik­kai­nen seu­ra­huo­ne ja seu­ra­käy­tän­tö oli va­kiin­tu­nut muo­dol­taan ny­kyi­sen­kal­tai­sek­si.

Mo­nien vai­heit­ten kaut­ta on pää­dyt­ty tä­hän päi­vään. On siir­ryt­ty kau­nii­seen toi­mi­ta­loon Pro­fes­so­rin­tiel­le, jos­sa pi­de­tään noin 200 seu­ra­ti­lai­suut­ta vuo­sit­tain. Seu­ro­ja pi­de­tään myös kir­kois­sa, lai­tok­sis­sa ja useis­sa pal­ve­lu­ta­lois­sa sekä ko­deis­sa. Lap­si- ja nuo­ri­so­työ on vil­kas­ta, sa­moin rip­pi­kou­lu- ja lei­ri­toi­min­ta sekä muun mu­as­sa di­a­ko­ni­a­työ. Pu­heen­sa lo­puk­si Sa­ve­la tii­vis­ti, et­tä voim­me kii­tol­li­si­na to­de­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn men­neen eteen­päin.

Niilo Rauhalan runoesitys ja Olli Heikkilän johtama laulukuoro loi juhlaan sopivan tunnelman.

Niilo Rauhalan runoesitys ja Olli Heikkilän johtama laulukuoro loi juhlaan sopivan tunnelman.

Teks­ti: Ei­no Mik­ko­nen

Ku­vat: Han­nu Kan­gas

Voit lu­kea Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen juh­las­ta li­sää en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys