JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päivämies seisoo edelleen vartiopaikalla

Uutiset
3.2.2024 19.15

Juttua muokattu:

3.2. 19:05
2024020319054920240203191500

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

Ou­lu

Päi­vä­mies-leh­den 70-vuo­tis­juh­la­se­mi­naa­ria vie­tet­tiin 3. hel­mi­kuu­ta Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä noin 150 kut­su­vie­raan voi­min.

Juh­la­se­mi­naa­riin oli kut­sut­tu leh­den pa­ris­sa vuo­sien var­rel­la työs­ken­nel­leet työn­te­ki­jät ja leh­ti­a­vus­ta­jat sekä joh­to­kun­nan ja toi­mi­tus­neu­vos­ton ai­em­mat ja ny­kyi­set jä­se­net puo­li­soi­neen.

Juh­la­se­mi­naa­rin oh­jel­mas­sa oli ter­veh­dys­pu­heen­vuo­ro­jen li­säk­si Päi­vä­mie­hen his­to­ri­a­kat­saus. Se­mi­naa­ri päät­tyi pa­nee­li­kes­kus­te­luun, jon­ka poh­jak­si kuul­tiin pu­heen­vuo­ro ai­hees­ta Päi­vä­mies tä­nään ja tu­le­vai­suu­des­sa.

Vies­tin­vie­jä­nä

Al­ku­har­tau­den pi­tä­nyt Val­de Pa­lo­la toi juh­laan SRK:n hal­lin­non ter­veh­dyk­sen. Hän oli va­lin­nut al­ku­har­tau­den teks­tik­si pal­jon mie­les­sä pyö­ri­neen ja­keen Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­ta (Joh. 14:26).

– Se evan­ke­liu­mi, jota Py­häs­sä Hen­ges­sä ju­lis­te­taan myös täs­sä evan­ke­liu­mis­sa, on se sama voi­ma, jos­sa Ju­ma­la he­rät­ti oman poi­kan­sa kuol­leis­ta. Ei­hän ole ih­me, et­tä evan­ke­liu­min työ on jat­ku­nut tä­hän het­keen as­ti.

Hän huo­maut­ti, et­tä Päi­vä­mie­hen 70-vuo­tis­juh­las­sa voi­si pu­hua jopa 2000-vuo­tis­juh­las­ta.

– Sii­tä on noin 2000 vuot­ta kun Va­pah­ta­jam­me lä­het­ti seu­raa­jan­sa vie­mään vies­tiä eteen­päin. Ru­koi­lem­me, et­tä tämä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ, jota on teh­ty Päi­vä­mie­hen ja eri jul­kai­su­jen kaut­ta, sai­si jat­kua edel­leen­kin.

Var­ti­o­pai­kal­la

Toi­mi­tus­neu­vos­ton ter­veh­dyk­sen tuo­nut Mark­ku Sep­pä­nen kiit­ti läm­pi­mäs­ti kaik­kia, jot­ka ovat ol­leet vuo­sien ai­ka­na te­ke­mäs­sä Päi­vä­mies­tä tai tu­ke­neet sitä eri ta­voin. Hän ker­toi, et­tä Päi­vä­mies ja jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­to ovat kuu­lu­neet alus­ta as­ti yh­teen, sil­lä toi­mi­tus­neu­vos­to pe­rus­tet­tiin Päi­vä­mies­tä var­ten.

– Leh­ti kir­joit­ti alus­sa: "Päi­vä­mies as­tui var­ti­o­pai­kal­le". Täl­lä var­ti­o­pai­kal­la tämä ny­kyi­nen Päi­vä­mies­kin sei­soo.

Sep­pä­nen ku­va­si leh­den lin­jan säi­ly­neen sa­man­lai­se­na, vaik­ka ai­ka on ai­van eri­lai­nen kuin pe­rus­ta­mi­sen ai­koi­hin.

– Leh­den teh­tä­vä on ker­toa us­kos­ta ja us­ko­vais­ten elä­mäs­tä, ja ot­taa kan­taa yh­teis­kun­nal­li­seen ja kir­kol­li­seen elä­mään.

Yti­me­nä Ju­ma­lan sana

Päi­vä­mies tä­nään ja tu­le­vai­suu­des­sa he­rät­ti pa­nee­li­kes­kus­te­luun osal­lis­tu­neis­sa mo­nen­lai­sia aja­tuk­sia. Päi­vä­mie­hel­le an­net­tu teh­tä­vä on hei­dän mie­les­tään edel­leen­kin voi­mas­sa.

– On tär­keä, et­tä Ju­ma­lan sana on edel­leen tär­kein ydi­na­sia, to­te­si Han­nu Hei­nä­nen.

Vaik­ka me­di­at pyr­ki­vät te­ke­mään jut­tu­ja ny­ky­ään vah­vas­ti kiin­nos­ta­vuus edel­lä, Mi­le­na Mää­tän mie­les­tä klik­ki­ot­si­koin­nin suun­taan ei ole syy­tä läh­teä. Sa­maa miel­tä oli Kirs­ti Nurk­ka­la.

– Jos Päi­vä­mie­hel­lä ei oli­si teh­tä­vää, joka sil­lä on, ei­hän se oli­si Päi­vä­mies. Ei se ai­na kiin­nos­ta lu­kea har­taus­kir­joi­tuk­sia, mut­ta jos nii­hin tart­tuu, niin lu­ke­mi­nen ruok­kii lu­ke­mis­ta.

Päi­vä­mie­hen luo­tet­ta­vuus pe­rus­tuu pa­ne­lis­tien mie­les­tä muun mu­as­sa sii­hen, et­tä mah­dol­li­sim­man mo­nen­lai­set koh­de­ryh­mät ovat edus­tet­tu­na leh­des­sä.

Luo­tet­ta­vuut­ta ei kui­ten­kaan an­sai­ta het­kes­sä, huo­maut­ti Ka­ler­vo Pöyk­kö.

– Luo­tet­ta­vuus tu­lee sii­tä, et­tä teh­dään laa­du­kas­ta leh­teä nu­me­ro nu­me­ron pe­rään. Luo­tet­ta­vuus tu­lee myös sii­tä, et­tä se on elä­män­ma­kuis­ta. Et­tä ih­mi­set pys­ty­vät sa­mais­tu­maan ja löy­tä­mään kos­ke­tus­pin­nan, hän ku­vai­li.

Päi­vä­mie­hen si­säl­töi­hin kai­va­taan myös ajan il­mi­öis­tä kir­joit­ta­mis­ta.

– Ta­lous­toi­mit­ta­ja­na kai­pai­sin leh­teen jos­kus jut­tua esi­mer­kik­si sii­tä, mi­ten esi­mer­kik­si Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ta­lous toi­mii. Mi­ten voi ol­la mah­dol­lis­ta, et­tä myy­jäi­sis­tä tu­lee esi­mer­kik­si 20 000 eu­roa, ha­vain­nol­lis­ti pit­kän toi­mit­ta­jau­ran teh­nyt Ta­pio Mai­nio.

Ko­ko­nai­suu­des­saan Päi­vä­mie­hen toi­vo­taan säi­lyt­tä­vän lin­jan­sa, sen huo­mi­oi­den, et­tä nuo­ret ta­voi­te­taan mah­dol­li­ses­ti muu­al­ta kuin print­ti­leh­des­tä.

Li­sää Päi­vä­mie­hen 70-vuo­tis­juh­la­se­mi­naa­ris­ta pai­ne­tus­sa leh­des­sä vii­kol­la 7.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys