JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päivämies teki lukijatutkimuksen 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi – enemmistö kokee lehden vastaavan tarkoitustaan

Uutiset
30.1.2024 16.20

Juttua muokattu:

30.1. 16:28
2024013016284220240130162000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päi­vä­mies

Uu­tis­ten vii­kol­la pi­de­tään esil­lä Päi­vä­mie­hen juh­la­vuot­ta leh­tie­sit­te­lyi­den ja ti­laus­kam­pan­jan muo­dos­sa.

Jou­lu­kuus­sa 2023, Päi­vä­mie­hen 70-vuo­tis­juh­la­vuo­den lä­hes­ty­es­sä to­teu­tet­tiin säh­köi­nen asi­a­kas­ky­se­ly liit­ty­en Päi­vä­mie­heen ja jul­kai­su­so­vel­lus Kuu­leen. Ky­se­lyyn osal­lis­tui 1700 vas­taa­jaa.

Päi­vä­mies-leh­den ja Kuu­le-so­vel­luk­sen asi­a­kas­ky­se­lyyn vas­tan­neet jät­ti­vät leh­den toi­mi­tuk­sel­le 373 sa­nal­lis­ta pa­lau­tet­ta, jois­ta sel­keä enem­mis­tö oli kiit­tä­viä. Eni­ten kri­tiik­kiä tuli ää­ni­leh­den ko­ne­lu­en­nas­ta.

Us­koa vah­vis­ta­va leh­ti

Päi­vä­mies-leh­den si­säl­löt sai­vat ky­se­lys­sä hy­vän ar­vo­sa­nan. Leh­teä pi­det­tiin en­nen muu­ta us­koa vah­vis­ta­va­na, to­tuu­den­mu­kai­se­na, iloa tuo­va­na, ajan­koh­tai­se­na ja raa­ma­tul­li­se­na. Hiu­kan vä­hem­män ol­tiin sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä leh­ti on myös kan­taa­ot­ta­va ja roh­kea. Leh­den lu­et­ta­vuus ja vi­su­aa­li­nen il­me sai­vat hy­vän ar­vo­sa­nan.

Tut­ki­muk­ses­sa haas­ta­tel­ta­via pyy­det­tiin ar­vi­oi­maan eri­lais­ten si­säl­tö­jen tär­keyt­tä. Kaik­kein tär­keim­mäk­si vas­taa­jat ko­ki­vat si­säl­löt, jot­ka tuo­vat esil­le Ju­ma­lan joh­da­tuk­sen eri elä­män­ti­lan­teis­sa ja us­ko­mi­sen ilon. Suun­nil­leen yh­tä tär­ke­ä­nä he pi­ti­vät elä­mään liit­ty­vien haas­tei­den kä­sit­te­lyä, opil­li­sia ar­tik­ke­lei­ta, asi­an­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta, pää­kir­joi­tus­si­vun si­säl­töä ja har­taus­kir­joi­tuk­sia.

Uu­tis­ten vii­kon kam­pan­ja

Leh­den ta­sa­vuo­sia juh­li­taan leh­den vä­li­tyk­sel­lä myös lu­ki­joi­den kans­sa. Toi­mi­tus on va­lin­nut leh­den juh­la­vii­kok­si me­neil­lään ole­van Uu­tis­ten vii­kon – on­han Päi­vä­mies van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den uu­tis­leh­ti.

Juh­la­vii­kon leh­des­tä (PM 5/2024) ote­taan al­ku­pe­räi­sen näy­te­nu­me­ron suu­rui­nen pai­nos, 25 000 kap­pa­let­ta. Tu­tus­tu­mis­kap­pa­lei­ta pos­ti­te­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­siin suh­tees­sa yh­dis­tys­ten jä­sen­mää­riin.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­vas­taa­via kan­nus­te­taan yh­des­sä Päi­vä­mie­hen kir­joit­ta­jien kans­sa jär­jes­tä­mään Päi­vä­mie­hen juh­la­vuo­teen liit­ty­vän esit­te­ly­ti­lai­suu­den vii­kon­lop­pu­na 2.–4. hel­mi­kuu­ta tai seu­raa­van vii­kon 6 ai­ka­na.

Esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa on tar­koi­tus esi­tel­lä kam­pan­jaa ja ja­kaa Päi­vä­mie­hen näy­te­leh­teä sel­lai­sil­le seu­ra­vie­rail­le, joil­le leh­teä ei en­tuu­des­taan tule tai jot­ka ha­lu­a­vat vie­dä sen vaik­ka­pa ys­tä­väl­leen.

Oh­jel­mas­sa on myös ti­laus­kam­pan­ja, joka tar­jo­aa etu­ja uu­sil­le ti­laa­jil­le. Kam­pan­ja tu­lee ole­maan esil­lä muun mu­as­sa SRK:n verk­ko­kau­pas­sa ja Päi­vä­mie­hen so­me­ka­na­vil­la. Myös juh­la­leh­den vä­lis­sä on lii­te, jol­la leh­ti on help­po ti­la­ta.

Tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­sä on laa­ja kat­saus lu­ki­ja­tut­ki­muk­sen tu­lok­sis­ta. Leh­ti si­säl­tää myös jut­tu­ja Päi­vä­mie­hen 70-vuo­ti­sel­ta tai­pa­leel­ta.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys