JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päivämies tuo lohtua laitoksiin – rauhanyhdistykset mahdollistavat lukemisen

Uutiset
24.11.2023 9.00

Juttua muokattu:

23.11. 12:47
2023112312474120231124090000
Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Sami Schmidt

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Tiina Schmidt on työskennellyt Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla noin kahden ja puolen vuoden ajan. – Mielestäni on tärkeää, että osastolle tulee Päivämies, hän kommentoi.

Sami Schmidt

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Rau­ha­nyh­dis­tyk­set te­ke­vät di­a­ko­ni­a­työ­tä myös ti­laa­mal­la kris­til­li­syy­den leh­tiä jul­ki­siin ti­loi­hin.

Mo­net rau­ha­nyh­dis­tyk­set ti­laa­vat Päi­vä­mies- tai Las­ten pol­ku -leh­tiä seu­dun sai­raa­loi­hin, ter­vey­sa­se­mil­le, kir­jas­toi­hin, kirk­ko­her­ran­vi­ras­toi­hin, kou­lui­hin, päi­vä­ko­tei­hin, van­ki­loi­hin tai va­rus­kun­tiin.

– Leh­del­lä on var­mas­ti paik­kan­sa ol­la sai­raa­loi­den lu­ku­ti­las­sa ja pal­ve­lu­ta­lois­sa. Päi­vä­mie­hes­sä on hy­viä ja ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta myös elä­män vai­keis­ta ai­heis­ta. Mis­tä muus­ta leh­des­tä voi­si lu­kea näis­tä ai­heis­ta tänä ai­ka­na? pe­rus­te­lee Ka­jaa­nin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Esa Rim­pi­läi­nen.

Ka­jaa­nin Rau­ha­nyh­dis­tys ti­laa 11 Päi­vä­mies­tä ja 3 Las­ten pol­ku -leh­teä. Leh­det me­ne­vät Kai­nuun ter­veys­kes­kuk­siin, sai­raa­laan ja va­rus­kun­taan.

– Ti­lauk­set kat­so­taan joh­to­kun­nas­sa ja per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan toi­mes­ta. Olem­me kuul­leet, et­tä näi­tä leh­tiä lu­e­taan ja niis­tä on saa­tu voi­mia ja loh­tua.

Leh­ti pyyn­nös­tä huo­nee­seen

Tii­na Schmidt Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen osas­tol­ta ker­too, et­tä osas­tol­le tu­lee Päi­vä­mies. Osas­tol­la on kak­si sii­peä, ja leh­det si­joi­te­taan kun­tou­tu­jien ruo­kai­lu­ti­laan, jos­sa nii­tä voi lu­kea.

– Jot­kut po­ti­laat se­lai­le­vat leh­teä. Us­ko­vai­set po­ti­laat jos­kus pyy­tä­vät, voin­ko tuo­da leh­den hei­dän huo­nee­seen­sa. Heil­le on tär­ke­ää saa­da lu­kea se. Hen­ki­lö­kun­nan osal­ta en ole kuul­lut mi­tään kom­ment­te­ja.

Alen­nus­ta suu­ris­ta mää­ris­tä

Eli­na Vi­he­lä Päi­vä­mie­hen ti­laa­ja­pal­ve­lus­ta ker­too, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­set saa­vat alen­nus­ta ti­laa­mis­taan leh­dis­tä.

– Jos ti­laa 1–9 leh­teä, alen­nus on kah­dek­san pro­sent­tia, 10–30 leh­des­tä alen­nus on 30 pro­sent­tia, ja yli 30 leh­des­tä 50 pro­sent­tia. Alen­nus on leh­ti­koh­tai­nen ei­kä siis kos­ke Päi­vä­mie­hen ja Las­ten po­lun yh­teen­las­ket­tua ti­laus­mää­rää.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä lu­ki­joi­den lu­ku­ko­ke­muk­sia jul­ki­sis­sa ti­lois­sa.

5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys