JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mies­tä jul­kais­tu 60 vuot­ta – leh­ti käyn­nis­tyi näy­te­nu­me­roil­la

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
31.8.2014 7.28

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123455020140831072800

Päi­vä­mies-leh­ti pe­rus­tet­tiin vuon­na 1954, jo­ten sen käyn­nis­ty­mi­ses­tä tu­lee tänä vuon­na ku­lu­neek­si 60 vuot­ta. Kai­kil­le avoi­mia Päi­vä­mie­hen 60-vuo­tis­juh­lia vie­te­tään lau­an­tai-il­ta­na 6.9. Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä kel­lo 18 al­ka­en.

Juh­las­sa kuul­laan pit­kä­ai­kai­sen SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Ola­vi Voit­to­sen pi­tä­mä juh­la­pu­he, jos­sa hän luo kat­sauk­sen Päi­vä­mie­hen his­to­ri­aan. Si­sar­jär­jes­tö­jen ter­veh­dyk­sen esit­tää Paul Waa­ra­nie­mi.

Oh­jel­mas­sa on myös Päi­vä­mie­hen 60-vuo­tis­juh­la­näyt­te­lyn esit­te­ly, jon­ka pi­tää Toi­vo Määt­tä. Hän on koon­nut näyt­te­lyn, joka on juh­lan ai­ka­na näh­tä­vil­lä Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen leh­ti, joka il­mes­tyy vii­koit­tain tab­loi­di­ko­koi­se­na print­ti­leh­te­nä. Leh­ti ker­too van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta ja kä­sit­te­lee myös ajan­koh­tai­sia yh­teis­kun­nal­li­sia ja kir­kol­li­sia ai­hei­ta. Vuo­den 2014 huh­ti­kuus­ta al­ka­en on jul­kais­tu myös Päi­vä­mies-verk­ko­leh­teä.

Näy­te­nu­me­rot he­rät­ti­vät kiin­nos­tuk­sen

Leh­teä alet­tiin ai­koi­naan ide­oi­da ja jul­kais­ta SRK:n jul­kai­su­sih­tee­rin Ant­ti Kouk­ka­rin aloit­tees­ta.

– Kouk­ka­ri kai­pa­si Suo­men van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sil­le omaa uu­tis­leh­teä, jol­lai­nen Ame­ri­kan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sil­la tuol­loin oli. Hän ko­ko­si vuo­den­vaih­tees­sa 1953-1954 Päi­vä­mie­hen näy­te­nu­me­ron, jota esi­tel­tiin lop­pi­ai­se­na pu­hu­jain­ko­kouk­sen osal­lis­tu­jil­le. Vas­taa­not­to oli pää­o­sin myön­tei­nen, jos­kin vas­tus­tus­ta­kin esiin­tyi, SRK:n kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la ker­too.

Ke­sään 1954 men­nes­sä il­mes­tyi kol­me muu­ta­kin näy­te­nu­me­roa, kun ky­sy­mys Päi­vä­mie­hen pe­rus­ta­mi­ses­ta tuli Tam­pe­reen su­vi­seu­rois­sa SRK:n vuo­si­ko­kouk­sen pää­tet­tä­väk­si.

– Suu­ri enem­mis­tö vuo­si­ko­kou­se­dus­ta­jis­ta kan­nat­ti leh­den pe­rus­ta­mis­ta, ja vä­hem­mis­tö­kin myön­tyi sii­hen ää­nes­tyk­sen jäl­keen. Päi­vä­mies al­koi il­mes­tyä sään­nöl­li­ses­ti lo­ka­kuun 1954 alus­sa, Pa­lo­la to­te­aa.

Leh­teä to­teu­tet­tiin vä­häl­lä vä­el­lä

Päi­vä­mie­hen al­ku­vuo­si­na leh­teä toi­mi­tet­tiin var­sin vä­häi­sil­lä re­surs­seil­la.

– Al­ku­vai­hees­sa leh­teä teh­tiin Mart­ta ja Yr­jö Kar­ja­lai­sen asun­non olo­huo­nees­sa. Mart­ta Kar­ja­lai­nen oli Päi­vä­mie­hen kont­to­ris­ti. Toi­mi­tuk­ses­sa oli tuol­loin Kouk­ka­rin ja Kar­ja­lai­sen li­säk­si kont­to­ris­ti Tert­tu Lam­pe­la. Seu­raa­va­na vuon­na tuli Ei­no J. Pie­ti­lä osa-ai­kai­sek­si toi­mit­ta­jak­si. Ei­na­ri Le­pis­tö oli il­moi­tus­ten hank­ki­ja­na ja kir­joit­ti myös jut­tu­ja. Näil­lä voi­mil­la koot­tiin leh­teen si­säl­töä ja hoi­det­tiin myös ti­laus­ten ja il­moi­tus­ten han­kin­ta, Pa­lo­la ker­too.

Kun Pie­ti­lä siir­tyi pää­sih­tee­rik­si, leh­den toi­mit­ta­mi­nen jäi Kouk­ka­rin vas­tuul­le.

– SRK:n ta­lous oli tiu­koil­la, ja työ­va­li­o­kun­ta ar­vi­oi: "Ak­tii­vi­ses­ti kuu­si päi­vää vii­kos­sa työ­tä te­ke­vä mies ky­ke­nee yk­sin hoi­ta­maan toi­mit­ta­mi­sen." Käy­tän­nös­sä tämä on­nis­tui vain sen an­si­os­ta, et­tä val­ta­o­sa kir­joi­tuk­sis­ta tuli ken­täl­tä, joko pyy­det­ty­nä tai oma-aloit­tei­ses­ti, Pa­lo­la to­te­aa.

Lue li­sää Päi­vä­mie­hen his­to­ri­as­ta tääl­tä.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys