JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Paljon kuulijoita pienissä seuroissa

Uutiset
22.3.2024 11.35

Juttua muokattu:

22.3. 11:35
2024032211355520240322113500

Han­nu Ran­ta­la

Uu­si­kaar­le­pyy

Ko­ti­maan lä­he­tys­seu­rat ja ra­di­o­seu­rat mah­dol­lis­ta­vat Ju­ma­lan sa­nan kuun­te­le­mi­sen heil­le, jot­ka ei­vät pää­se usein seu­roi­hin.

Ke­vät­tal­vi­nen per­jan­tai-il­ta on hä­mär­ty­mäs­sä, kun seu­ra­vä­ki ko­koon­tuu Uu­des­sa­kaar­le­pyys­sä Je­pu­an seu­ra­kun­ta­ta­lol­le lä­he­tys­seu­roi­hin. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys jär­jes­tää lä­he­tys­seu­ro­ja eri­tyi­ses­ti paik­ka­kun­nil­le, mis­sä voi­ma­va­rat ovat vä­häi­sem­mät ja seu­ro­ja jär­jes­te­tään har­vem­min. Lä­he­tys­työn tii­mi ai­ka­tau­lut­taa mat­kat ja kut­suu pu­hu­jat, ja pai­kal­li­set vas­tuu­hen­ki­löt vas­taa­vat käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä.

Näis­sä seu­rois­sa pu­heet ää­ni­te­tään Jär­vi­ra­di­ol­le, joka lä­het­tää seu­ro­ja joka sun­nun­tai kel­lo 18. Vaik­ka pai­kan pääl­lä kuu­li­joi­ta on vä­hän, sana ta­voit­taa suu­ren jou­kon ih­mi­siä.

Mat­kal­la ko­toi­sa tun­ne

Pu­hu­ji­na täl­lä lä­he­tys­mat­kal­la ovat Mart­ti Kau­ha­nen ja Mark­ku Ko­su­nen Lep­pä­vir­ral­ta. Mat­ka on heil­le en­sim­mäi­nen yli vii­kon­lo­pun kes­tä­vä mat­ka. Pyyn­nön saa­tu­aan he kes­kus­te­li­vat van­hem­pien pu­hu­ja­vel­jien kans­sa, jot­ka roh­kai­si­vat mat­kal­le läh­te­mi­seen.

– Oli tur­val­li­nen mie­li läh­teä mat­kal­le. Tun­ne vah­vis­tui, kun vas­taa­not­to seu­ra­pai­kois­sa on ol­lut ys­tä­väl­li­nen ja läm­min, Ko­su­nen to­te­aa.

– Tie­to sii­tä, et­tä pu­heet lä­he­te­tään ra­di­os­sa, sai ajat­te­le­maan laa­jem­paa kuu­li­ja­kun­taa. On toi­ve, et­tä Ju­ma­la an­tai­si sa­no­ja myös heil­le, jot­ka kuun­te­le­vat pu­het­ta ra­di­os­ta, Kau­ha­nen sa­noo.

Ju­ma­la pu­huu ja kuun­te­lee

Saar­nois­sa nou­si esil­le Ju­ma­lan ja ih­mi­sen vuo­ro­vai­ku­tus. Mark­ku Ko­su­nen pu­hui Je­sa­jan kir­jan 33. lu­vun joh­dat­ta­ma­na kuun­te­le­mi­sen tär­key­des­tä.

– Eri­tyi­ses­ti Ju­ma­lan sa­nan kuun­te­le­mi­nen on tär­ke­ää. Ju­ma­la pu­huu sekä lä­hel­lä et­tä kau­ka­na ole­vil­le ih­mi­sil­le kor­vin kuul­ta­van sa­nan kaut­ta, joka voi tun­keu­tua sy­dä­meen as­ti. Tämä syn­nyt­tää us­kon, joka kel­paa Ju­ma­lal­le.

Mart­ti Kau­ha­sen pu­heen ai­hee­na oli Jee­suk­sen vuo­ri­saar­nas­sa opet­ta­ma Her­ran ru­kous.

– Ru­koi­le­mi­sen ei tar­vit­se ol­la nä­ky­vää ja jul­kis­ta, vaan saam­me pu­hel­la omas­sa sy­dä­mes­säm­me Ju­ma­lal­le. Ju­ma­la kuu­lee hei­kon­kin huo­kauk­sen ja tie­tää mitä tar­vit­sem­me jo en­nen kuin sitä pyy­däm­me, Kau­ha­nen va­kuut­ti.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä leh­des­tä.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys