JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pap­pis­vih­ki­mys Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa: pa­pin tär­kein teh­tä­vä on evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen

Uutiset
3.2.2021 13.30

Juttua muokattu:

3.2. 13:35
2021020313355020210203133000
Johannes Kinnunen, Lappeen seurakunnassa työskentelevä seurakuntapastori, oli yksi pappisvihkimyksen saaneista.

Johannes Kinnunen, Lappeen seurakunnassa työskentelevä seurakuntapastori, oli yksi pappisvihkimyksen saaneista.

Lasse Kokko

Johannes Kinnunen, Lappeen seurakunnassa työskentelevä seurakuntapastori, oli yksi pappisvihkimyksen saaneista.

Johannes Kinnunen, Lappeen seurakunnassa työskentelevä seurakuntapastori, oli yksi pappisvihkimyksen saaneista.

Lasse Kokko

Mar­jaa­na Lai­va­maa

Mik­ke­li

Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa jär­jes­tet­tiin mes­su ja pa­pik­si vih­ki­mi­nen 3. sun­nun­tai­na lop­pi­ai­ses­ta 24. tam­mi­kuu­ta.

Mes­sun ja pa­pik­si vih­ki­mi­sen toi­mit­ti piis­pa Sep­po Häk­ki­nen ja hän­tä avus­ti pap­pi Hil­ve­lii­sa Uk­ko­nen. Pa­pik­si vi­hit­tiin Esa-Pek­ka He­lan­ne, Timo Kan­gas, Jo­han­nes Kin­nu­nen, Jus­si Kin­nu­nen, Min­na Kyrk­kö, Sari Rei­ni­kai­nen ja El­sa Sih­vo­la. Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si mes­su strii­mat­tiin il­man läs­nä­o­le­vaa seu­ra­kun­taa.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Häk­ki­nen saar­na­si mes­sus­sa Mar­kuk­sen 1. lu­vus­ta. Saar­nas­saan hän pai­not­ti seu­ra­kun­ta­yh­teyt­tä.

– Seu­ra­kun­ta­yh­teys ja ru­kous ovat tär­kei­tä hen­gel­li­sen elä­män hoi­ta­mi­ses­sa Jee­suk­sen mal­lin mu­kai­ses­ti. Teh­kää te sa­moin, Häk­ki­nen pu­hui pa­pik­si vi­hit­tä­vil­le.

Ru­kous on voi­man­läh­de

Häk­ki­nen an­toi saar­nas­saan neu­vo­ja pa­peil­le hei­dän teh­tä­vään­sä. Eri­tyi­ses­ti hän pu­hui ru­koi­le­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä. Hän muis­tut­ti, et­tä Jee­sus sai voi­man teh­tä­viin­sä ru­kouk­sis­sa, ja ne oli­vat Jee­suk­sel­le tär­keä hen­gel­li­sen elä­män läh­de.

– Ru­kous on myös pa­pin hen­gel­li­sen elä­män voi­man­läh­de, Häk­ki­nen sa­noi.

– Mi­kään hen­gel­li­nen teh­tä­vä ei on­nis­tu il­man ru­kou­syh­teyt­tä. Häk­ki­nen muis­te­li myös van­haa sa­non­taa, jon­ka mu­kaan “Puhu en­sin ih­mi­ses­tä Ju­ma­lal­le, sit­ten Ju­ma­las­ta ih­mi­sel­le.” Ru­koi­le­mi­nen on kes­kei­nen osa pap­pien vi­ran­hoi­toa. Pap­pien teh­tä­vä­nä on ru­koil­la kaik­kien ih­mis­ten puo­les­ta.

Pap­pi on Jee­suk­sen ää­ni

Häk­ki­nen kan­nus­ti tu­le­via pap­pe­ja myös saar­naa­maan, ju­lis­ta­maan ja opet­ta­maan. Hän to­te­si, et­tä saar­naa­mi­nen ei ole muo­dis­sa ny­kyi­sin, ja saar­nois­ta voi tul­la kri­tiik­kiä. Häk­ki­nen ke­hot­ti kes­kit­ty­mään saar­nois­sa sy­vem­min Ju­ma­lan sa­naan, ja to­te­si, et­tä ju­lis­tus, ope­tus ja saar­naa­mi­nen ovat kes­kei­nen osa kir­kon ope­tus­ta.

– Saar­na pe­rus­tuu lä­he­tys­käs­kyyn. Pa­pin ei pidä pu­hua vain Jee­suk­ses­ta, vaan hä­nen ää­ne­nään. Hä­nes­sä meil­lä on syn­tien an­teek­si­an­ta­mus ja elä­mä, Häk­ki­nen to­te­si.

Ru­kous, saar­na ja evan­ke­liu­min sa­no­ma

– Pa­pin ja kir­kon tär­kein teh­tä­vä on evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen, Häk­ki­nen sa­noi saar­nan­sa lo­puk­si.

– Kirk­ko on ju­lis­ta­va, ei et­si­vä kirk­ko. Ju­lis­tam­me evan­ke­liu­mia. Jee­sus­kin lä­he­tet­tiin pe­las­ta­maan ih­mi­siä, ei te­ke­mään ih­mei­tä, hän pai­not­ti.

Piis­pa ker­ta­si vie­lä lo­puk­si pa­pin tär­keim­mät teh­tä­vät, joi­ta ovat ru­kous, saar­na ja evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen. Hän an­toi tu­le­vil­le pa­peil­le oh­je­nuo­rak­si Paa­va­lin sa­nat: “Minä en hä­peä evan­ke­liu­mia, sil­lä se on Ju­ma­lan voi­ma ja tuo pe­las­tuk­sen kai­kil­le, jot­ka sen us­ko­vat, en­sin juu­ta­lai­sil­le, sit­ten myös kreik­ka­lai­sil­le.” (Room. 1:17.)

Häk­ki­sen saar­nan jäl­keen pa­pik­si vih­ki­mi­nen ta­pah­tui kirk­ko­kä­si­kir­jan mu­kaan. Mes­su päät­tyi eh­tool­li­sen viet­toon ja kii­tos­vir­teen.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys