JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn toi­min­ta­suun­ni­tel­ma tu­tuk­si

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
18.4.2016 13.20

Juttua muokattu:

1.1. 23:30
2020010123302220160418132000

Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la pi­det­tiin per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn kurs­si 8.–10. huh­ti­kuu­ta. Kurs­sil­la roh­kais­tiin us­ko­maan ja luot­ta­maan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. SRK:n uu­den alu­e­mal­lin mu­kaan Suo­mi on ja­et­tu kol­meen osaan. Täl­le kurs­sil­le osal­lis­tui pää­a­si­as­sa kes­ki­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­tien jä­se­niä.

Kurs­si to­teu­tet­tiin per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn alu­e­tii­min jä­sen­ten yh­teis­työ­nä. Kes­ki­sel­lä alu­eel­la tii­miin kuu­lu­vat Ai­no Kan­ni­ai­nen (pj), Lep­pä­vir­ta/Var­kaus; Har­ri Kor­te­nie­mi, Kuo­pio; Päi­vi Jo­ki­ta­lo, Sie­vi; Timo Poik­ki­mä­ki, Ni­va­la ja Kat­ri Ren­to­la, Ala­jär­vi.

Suu­rin niis­tä on rak­kaus

Kurs­sil­la ker­rot­tiin SRK:n uu­des­ta per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­ta vuo­sik­si 2016–2018 sekä per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn alu­e­tii­mien roo­lis­ta rau­ha­nyh­dis­tys­ten työn tu­ke­na. Eri yh­dis­tyk­sis­tä tu­le­vat toi­mi­jat ja­koi­vat käy­tän­nön vink­ke­jä hy­väk­si ha­vai­tuis­ta toi­min­ta­muo­dois­ta muun mu­as­sa per­hei­den ja eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien lä­him­mäis­ten tu­ke­mi­sek­si.

Alus­tuk­set kä­sit­te­li­vät Ju­ma­lan joh­da­tuk­sen nä­ky­mis­tä Raa­ma­tun ih­mis­ten elä­mäs­sä, avi­o­puo­li­soi­den vä­li­sen suh­teen vaa­li­mis­ta sekä ”Suu­rin niis­tä on rak­kaus” -raa­ma­tun­koh­dan sa­no­maa.

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työs­sä koh­da­taan myös eri­tyis­ti­lan­tei­ta, jois­sa aut­ta­mi­seen ja rin­nal­la kul­ke­mi­seen saa­tiin roh­kai­sua ja tu­kea. Ol­lak­seen lä­him­mäi­nen ei tar­vit­se ol­la am­mat­ti­lai­nen. Am­mat­ti­a­puun oh­jaa­mi­sen ja ha­keu­tu­mi­sen jäl­keen­kin tar­vi­taan tois­ten us­ko­vais­ten rin­nal­la kul­ke­mis­ta ja us­ko­maan roh­kai­se­mis­ta.

Koh­taa­mi­sen tär­keys

Kaik­ki tar­vit­se­vat saat­to­mie­hiä. "Minä an­nan si­nul­le näis­tä muu­ta­mia, jot­ka täs­sä sei­so­vat, saat­ta­maan si­nua" (Sak. 3:7). ”Iloit­kaa iloit­se­vien kans­sa, it­ke­kää it­ke­vien kans­sa” (Room. 12:15).

Ai­na ei tar­vi­ta pal­joa ai­kaa ja pit­kiä pu­hei­ta. Koh­taa­mi­sen, loh­du­tuk­sen ja roh­kai­sun het­ki voi ol­la ohi­kii­tä­vä. ”Olen muis­ta­nut si­nua. Mi­ten voin aut­taa? Sel­vi­ät­kö?” Sinä ja minä voim­me ol­la vies­tin­vie­jiä: ”Ju­ma­la ei ole unoh­ta­nut.” Tätä sa­maa vies­tiä jo­kai­nen tar­vit­see vuo­rol­laan.

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­tä­kin saa­daan teh­dä Ju­ma­lan an­ta­min voi­min, ja luo­da us­koa ja luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan.

Teks­ti: Ai­no Kan­ni­ai­nen ja Kat­ri Ren­to­la

Kuva: Han­nu In­ke­roi­nen

Lue kurs­si­lai­sen kir­joit­ta­ma runo sekä kurs­si­lais­ten kom­ment­te­ja tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä!

1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys