JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­ryh­mäs­sä kes­kus­tel­tiin per­hei­den tu­ke­mi­ses­ta

Uutiset
20.9.2014 9.02

SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­ryh­mä ko­koon­tui syk­syn en­sim­mäi­seen ko­kouk­seen­sa 12.9. Ko­kouk­sen ai­hei­na oli­vat per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn kurs­sin val­mis­te­lu ja toi­min­nan alu­eel­li­nen or­ga­ni­soi­tu­mi­nen. Kes­kus­tel­tiin myös yh­dis­tyk­sis­sä hy­väk­si ha­vai­tuis­ta toi­min­ta­mal­leis­ta ja nii­den tu­ke­mi­ses­ta.

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­muo­don tu­ke­na on ryh­mä, joka koos­tuu eri alo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta, per­hee­näi­deis­tä ja -isis­tä sekä SRK:n, lei­ri­kes­kus­ten ja opis­to­jen edus­ta­jis­ta.

– Työ­ryh­män ko­koon­pa­no on vaih­del­lut vuo­sien ai­ka­na. Ryh­mä on tu­ke­nut työ­tä mer­kit­tä­väs­ti muun mu­as­sa asi­an­tun­te­muk­sel­laan ja tuo­mal­la mo­nia nä­kö­kul­mia per­hei­den ar­keen, to­te­aa SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn sih­tee­ri Jou­ni Hin­tik­ka.

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ nä­kyy rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä muun mu­as­sa ar­jen avun ja tuen muo­to­jen ke­hit­tä­mi­se­nä sekä eri­lais­ten kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­se­nä. Työ­muo­don pe­rus­ta­na on en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ, jota teh­dään muun mu­as­sa lei­rien ja kurs­sien avul­la.

– Py­rim­me eh­käi­se­mään kuor­mit­ta­via ti­lan­tei­ta ja vah­vis­ta­maan ko­tien ja per­hei­den hy­vin­voin­tia. Olem­me iloin­neet hy­väs­tä ja toi­mi­vas­ta yh­teis­työs­tä yh­teis­kun­nan vi­ra­no­mais­ten ja am­mat­ti­lais­ten kans­sa. On tär­ke­ää roh­kais­ta ja oh­ja­ta ha­keu­tu­maan am­mat­ti­a­vun pii­riin tar­vit­ta­es­sa, Hin­tik­ka ker­too.

Ki­pei­den ky­sy­mys­ten koh­dal­la tar­vi­taan eri­tyis­tä herk­kyyt­tä aset­tua toi­sen rin­nal­le ja on tär­ke­ää yh­des­sä ar­vi­oi­da, kuin­ka voi­tai­siin par­hai­ten aut­taa.

– Em­me um­mis­ta sil­mi­äm­me per­hei­den koh­taa­mil­ta vai­keuk­sil­ta vaan ha­lu­am­me omal­ta osal­tam­me ol­la tu­ke­mas­sa, per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­ryh­män jä­sen Ai­no Kan­ni­ai­nen to­te­aa.

– Ih­mis­ten ja per­hei­den elä­mäs­sä on yleen­sä­kin näh­tä­vis­sä koko elä­män kir­jo vas­toin­käy­mi­sis­tä ja ko­et­te­le­muk­sis­ta hy­vin­voin­tiin ja elä­mä­ni­loon. Myös vai­kei­den ti­lan­tei­den ää­rel­lä on pal­jon sel­viy­ty­mis­tä, Kan­ni­ai­nen sa­noo.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn vas­tuu­hen­ki­löt ja toi­mi­kun­tien jä­se­net puo­li­soi­neen ko­koon­tu­vat vuo­sit­tain per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn kurs­seil­le. Tä­män syk­syn kurs­si jär­jes­te­tään Reis­jär­ven opis­tol­la 3.–5.10. Il­moit­tau­du per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn kurs­sil­le tääl­lä.

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys