JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Perhe- ja diakoniatyötä tekevät saivat kättä pitempää – käsikirja lähetetty rauhanyhdistyksiin

Uutiset
30.1.2023 10.45

Juttua muokattu:

30.1. 11:03
2023013011035020230130104500
SRK:n perhe- ja diakoniatyön asiantuntija Matias Muhola kertoo, että tuore Pdt-käsikirja on pyritty tekemään kokonaisuudessaan mahdollisimman hyödylliseksi. – Jos jonkun osion nostan, niin toivottavasti käsikirjan kysymykset perhe- ja diakoniatyössä toimiville ovat apuna työskentelyssä ja sen suunnittelussa.

SRK:n perhe- ja diakoniatyön asiantuntija Matias Muhola kertoo, että tuore Pdt-käsikirja on pyritty tekemään kokonaisuudessaan mahdollisimman hyödylliseksi. – Jos jonkun osion nostan, niin toivottavasti käsikirjan kysymykset perhe- ja diakoniatyössä toimiville ovat apuna työskentelyssä ja sen suunnittelussa.

Päivi Martikainen

SRK:n perhe- ja diakoniatyön asiantuntija Matias Muhola kertoo, että tuore Pdt-käsikirja on pyritty tekemään kokonaisuudessaan mahdollisimman hyödylliseksi. – Jos jonkun osion nostan, niin toivottavasti käsikirjan kysymykset perhe- ja diakoniatyössä toimiville ovat apuna työskentelyssä ja sen suunnittelussa.

SRK:n perhe- ja diakoniatyön asiantuntija Matias Muhola kertoo, että tuore Pdt-käsikirja on pyritty tekemään kokonaisuudessaan mahdollisimman hyödylliseksi. – Jos jonkun osion nostan, niin toivottavasti käsikirjan kysymykset perhe- ja diakoniatyössä toimiville ovat apuna työskentelyssä ja sen suunnittelussa.

Päivi Martikainen

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Pai­no­tuo­re opas avaa nä­kö­a­lan työ­hön ja an­taa as­kel­merk­kieh­do­tuk­sia sen to­teut­ta­mi­seen.

SRK on laa­ti­nut Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn kä­si­kir­jan, joka aut­taa va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­viä suun­nit­te­le­maan työ­tä omas­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä.

– Kä­si­kir­jan en­sim­mäi­nen ver­sio val­mis­tui vii­me kuus­sa, ja se on juu­ri lä­he­tet­ty työs­sä mu­ka­na ole­vil­le toi­mi­joil­le, per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Mu­ho­la ker­too.

Ko­ke­muk­sia kir­jan käy­tös­tä ei siis vie­lä ole. SRK lä­het­tää hel­mi­kuun ai­ka­na per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn (pdt) toi­mi­joil­le säh­köi­sen ky­se­lyn. Pa­laut­teen pe­rus­teel­la kä­si­kir­jaa muo­ka­taan tä­män vuo­den ai­ka­na.

Yh­teis­työs­sä yh­dis­tys­ten kans­sa

Mu­ho­la to­te­aa, et­tä yh­tä pdt:n toi­min­ta­mal­lia ei voi ei­kä tar­vit­se luo­da. Yh­dis­tyk­set tie­tä­vät it­se per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn tar­peen­sa. Sik­si kä­si­kir­jaa tah­do­taan työs­tää yh­teis­työs­sä kaik­kien rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa.

– Toi­von, et­tä kaik­ki toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­vat py­säh­ty­vät ajan kans­sa kä­si­kir­jan ää­rel­le kes­kus­te­le­maan yh­tei­ses­tä työs­tä ja an­ta­maan pa­lau­tet­ta. Näin sii­tä saa­daan käyt­tö­kir­ja sen si­jaan, et­tä se jäi­si ke­rää­mään pö­lyä hyl­lyn nurk­kaan, Mu­ho­la pai­not­taa.

Sy­tyk­kei­tä ja suun­ta­vii­vo­ja

Kä­si­kir­ja ku­vaa per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn suun­ta­vii­vo­ja. Se an­taa sy­tyk­kei­tä poh­tia pai­kal­lis­ta työ­tä ja vies­tin­tää. Mu­ka­na on muun mu­as­sa täy­den­net­tä­vä tau­luk­ko, joka aut­taa rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jä­se­niä ot­ta­maan yh­teyt­tä pdt-toi­mi­kun­taan. Kä­si­kir­ja si­säl­tää pal­jon ky­sy­myk­siä ja poh­din­ta­teh­tä­viä pai­kal­li­sen toi­min­nan tu­ek­si.

Opas an­taa työ­ka­lu­ja haas­ta­vien elä­män­ti­lan­tei­den koh­taa­mi­seen sekä ar­vi­oi­maan am­mat­ti­a­vun pii­riin oh­jaa­mis­ta. Se myös esit­te­lee jo va­kiin­tu­nei­ta toi­min­ta­mal­le­ja, ku­ten lei­ri­lah­ja­kort­te­ja, re­surs­si­pank­kia ja per­he­ker­ho­ja. Muil­la työ­a­loil­la, esi­mer­kik­si lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä, on jo laa­jas­ti ma­te­ri­aa­lia toi­min­nan tu­ek­si.

Lue li­sää rau­ha­nyh­dis­tys­ten per­he- ja di­a­ko­ni­a­työs­tä en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

Voit saa­da op­paan käyt­töö­si osoit­tees­ta ma­ti­as.mu­ho­la@srk.fi.

24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys