JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­tä tur­val­li­ses­ti Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
3.10.2015 7.07

Juttua muokattu:

2.1. 01:07
2020010201070620151003070700

Jäm­sän opis­tol­le ko­koon­tui 25.–27. syys­kuu­ta per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn kurs­sil­le noin seit­se­män­kym­men­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten vas­tuu­hen­ki­löä sekä toi­mi­kun­tien jä­sen­tä puo­li­soi­neen. Kurs­sil­la kes­kus­tel­tiin per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn tä­män het­ken ti­lan­tees­ta ja tu­le­vai­suu­den suun­ta­vii­vois­ta. Kes­kus­te­lus­sa ko­ros­tui rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä teh­tä­vän ar­vok­kaan pe­rus­työn mer­ki­tys. Yh­dis­tyk­sis­sä työ­tä teh­dään kak­sin kä­sin – Ju­ma­la on an­ta­nut kan­sal­leen "sy­dä­men teh­dä työ­tä”.

Ny­kyi­nen SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn toi­min­ta­suun­ni­tel­ma­kau­si päät­tyy tä­män vuo­den lo­pus­sa. Yh­teis­työs­sä rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa val­mis­tel­laan uut­ta toi­min­ta­suun­ni­tel­maa vuo­sik­si 2016 –2018. Alus­tus­pu­heen­vuo­ro­jen jäl­kei­sis­sä kes­kus­te­luis­sa ja ryh­mä­töis­sä kurs­si­lai­set poh­ti­vat tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­sia pai­no­pis­te­a­lu­ei­ta sekä tuen tar­pei­ta.

Vilk­kais­sa kes­kus­te­luis­sa to­det­tiin, et­tä seu­rat ovat edel­leen kes­kei­sin toi­min­ta­muo­to. Myös hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu lä­him­mäi­ses­tä sekä eri­lai­sen aut­ta­mi­sen to­teut­ta­mi­nen nou­si­vat kes­kus­te­luis­sa esil­le.

Säh­köi­nen ky­se­ly yh­dis­tyk­siin

Per­jan­tai-il­ta­na kurs­si­lai­set tes­ta­si­vat per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn ti­lan­tee­seen ja tuen tar­pei­siin liit­ty­vää säh­köis­tä ky­se­lyä. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten joh­to­kun­nat sekä per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn toi­mi­kun­nat vas­taa­vat säh­köi­seen ky­se­lyyn lo­ka­kuun ai­ka­na. Ky­se­ly­vas­tauk­sil­la on suu­ri mer­ki­tys työn tu­le­vai­suu­den pai­no­pis­te­a­lu­ei­den tun­nis­ta­mi­ses­sa sekä tuen tar­pei­den mää­rit­te­le­mi­ses­sä.

Tes­ti­vas­taus­ten pe­rus­teel­la to­det­tiin, kuin­ka rak­kaus to­del­la on kek­se­li­äs. Yh­dis­tyk­sis­sä oli to­teu­tet­tu run­saas­ti eri­lai­sia ar­jen avun ja tuen muo­to­ja. Am­mat­ti­a­puun oh­jaa­mi­nen ja rin­nal­la kul­ke­mi­nen oli to­teu­tu­nut yh­dis­tyk­sis­sä hy­vin. Lap­si­per­hei­den li­säk­si myös yk­sin elä­viä, vart­tu­nei­ta ja eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­via on tu­et­ta­va. Ei pidä unoh­taa myös­kään pe­rin­tei­siä di­a­ko­ni­a­työ­muo­to­ja, ku­ten syn­ty­mä­päi­vä­muis­ta­mi­sia, seu­ra­kyy­di­tys­ten jär­jes­tä­mis­tä sekä sai­rai­den ja yk­si­näis­ten muis­ta­mis­ta.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det ra­ken­ta­vat

Kurs­si­lais­ten mu­kaan yh­dis­tyk­sis­sä oli jär­jes­tet­ty run­saas­ti kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia. Kes­kus­te­lu­nai­heis­sa ko­ros­tui­vat eri elä­män­ti­lan­tei­ta sekä esi­mer­kik­si ko­din ih­mis­suh­tei­ta kä­sit­te­le­vien ai­hei­den li­säk­si ajan­koh­tai­set us­koon ja elä­mään liit­ty­vät ai­heet. Avoin­ta ja tur­val­lis­ta kes­kus­te­lua on saa­tu käy­dä Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­ta.

Kurs­sil­le osal­lis­tui myös juu­ri teh­tä­vään­sä kut­sut­tu­ja per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn alu­e­tii­mien ve­tä­jiä ja jä­se­niä. Alu­e­tii­mien toi­min­nan kaut­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä teh­tä­vää ar­vo­kas­ta pe­rus­työ­tä voi­daan tu­le­vai­suu­des­sa tu­kea en­tis­tä pa­rem­min. Alu­e­tii­mit tu­ke­vat rau­ha­nyh­dis­tyk­siä muun mu­as­sa alu­eel­lis­ten ti­lai­suuk­sien suun­nit­te­lus­sa ja to­teut­ta­mi­ses­sa.

Salla Sivula (vas.) Nurmijärveltä ja Katri Rentola (toinen vas.) Alajärveltä  syventyneinä ryhmäkeskusteluun.

Salla Sivula (vas.) Nurmijärveltä ja Katri Rentola (toinen vas.) Alajärveltä syventyneinä ryhmäkeskusteluun.

Sal­la Si­vu­la (vas.) Nur­mi­jär­vel­tä ja Kat­ri Ren­to­la (toi­nen vas.) Ala­jär­vel­tä sy­ven­ty­nei­nä

ryh­mä­kes­kus­te­luun.

Sy­li­kum­mi-toi­min­taa ko­keil­laan

Lau­an­tai-il­ta­na kes­kus­tel­tiin tu­le­vai­suu­den per­hei­den tu­ke­mi­ses­ta – alus­tus­pu­heen­vuo­ron ai­hee­na oli Las­tem­me kans­sa kul­kien. Il­taan osal­lis­tui opis­ton kurs­si­lais­ten li­säk­si Jäm­sän Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki sekä Kes­ki-Suo­men alu­een per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn vas­tuu­hen­ki­löi­tä ja toi­mi­kun­tien jä­se­niä.

Kes­kus­te­lus­sa oli esil­lä ko­din kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen mer­ki­tys. Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työs­sä­kin kes­kei­sin­tä on ha­keu­tua seu­roi­hin Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Lap­si­per­hei­den seu­roi­hin läh­te­mi­sen hel­pot­ta­mis­ta poh­dit­tiin. Pu­heen­vuo­rois­sa ker­rot­tiin esi­mer­kik­si käyn­nis­ty­mäs­sä ole­vas­ta sy­li­kum­mi-toi­min­nas­ta. Va­paa­eh­toi­set sy­li­kum­mit tu­le­vat lap­si­per­hei­den mu­kaan seu­ra­penk­kiin is­tu­maan ja hel­pot­ta­vat omal­ta osal­taan van­hem­pien ja las­ten sa­nan­kuu­loon hil­jen­ty­mis­tä.

Kurssilaiset hiljentyivät sunnuntaina kuuntelemaan raamattutuntia aiheesta Jumala on turvamme. Aihe synnytti vilkkaan keskustelun tilanteista, joissa Jumala on auttanut ja johdattanut elämää vaikeuksienkin keskellä. Etualalla Anneli ja Kalervo Tuomaala (vas.) Laukaasta sekä Kristiina ja Lauri Kaikkonen Ranualta.

Kurssilaiset hiljentyivät sunnuntaina kuuntelemaan raamattutuntia aiheesta Jumala on turvamme. Aihe synnytti vilkkaan keskustelun tilanteista, joissa Jumala on auttanut ja johdattanut elämää vaikeuksienkin keskellä. Etualalla Anneli ja Kalervo Tuomaala (vas.) Laukaasta sekä Kristiina ja Lauri Kaikkonen Ranualta.

Kurs­si­lai­set hil­jen­tyi­vät sun­nun­tai­na kuun­te­le­maan raa­mat­tu­tun­tia ai­hees­ta Ju­ma­la on tur­vam­me.

Ai­he syn­nyt­ti vilk­kaan kes­kus­te­lun ti­lan­teis­ta, jois­sa Ju­ma­la on aut­ta­nut ja joh­dat­ta­nut

elä­mää vai­keuk­sien­kin kes­kel­lä. Etu­a­lal­la An­ne­li ja Ka­ler­vo Tuo­maa­la (vas.) Lau­kaas­ta sekä

Kris­tii­na ja Lau­ri Kaik­ko­nen Ra­nu­al­ta.

Vä­hän on­kin pal­jon

Erään kurs­si­lai­sen toi­ve per­jan­tai-il­ta­na oli: "Toi­von, et­tä täl­tä kurs­sil­ta sai­sin it­se voi­mia, et­tä jak­san täs­sä ar­vok­kaas­sa työs­sä." Moni koki tä­män ta­voit­teen täyt­ty­neen.

Kurs­sil­la kes­kus­tel­tiin pal­jon per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn pe­rus­luon­tees­ta: mer­kit­tä­vin työ teh­dään usein yk­sit­täis­ten ih­mis­ten vä­lil­lä, nä­ky­mät­tö­mis­sä. Tä­män pe­rus­työn mer­ki­tys­tä ei voi lii­kaa ko­ros­taa – täs­sä työs­sä ”vä­hän on pal­jon”.

Kurs­si­lai­sia roh­kais­tiin te­ke­mään työ­tä omis­ta läh­tö­koh­dis­ta kä­sin, omil­la voi­ma­va­roil­la. Kurs­sil­la to­det­tiin yh­des­sä, et­tä Ju­ma­la on lu­van­nut run­saas­ti siu­na­ta teh­dyn työn.

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys