JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pe­rin­tei­nen pu­hu­jien­ko­kous ja­kaan­tuu kol­meen osaan

Uutiset
13.11.2020 9.00

Juttua muokattu:

12.11. 15:12
2020111215120920201113090000
Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tero Pitkälä

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tämän vuoden tammikuussa puhujat kautta maan kokoontuivat Jyväskylään.

Tero Pitkälä

Päi­vä­mies

Pu­hu­jat ko­kous­ta­vat tänä vuon­na sa­maan ai­kaan mut­ta eri paik­ka­kun­nil­la.

Vuo­den­vaih­teen pu­hu­jien­ko­kous jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 9. tam­mi­kuu­ta 2021. Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­aan liit­ty­vien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si SRK val­mis­te­lee ko­kous­ta ha­jau­tet­tu­na eri paik­ka­kun­nil­le.

Yk­si alus­tus kol­mel­le alu­eel­le

Täl­lä het­kel­lä suun­ni­tel­mis­sa on ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­nen sa­ma­nai­kai­ses­ti Ou­lun, Jy­väs­ky­län ja Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä. Alus­tus pi­de­tään Ou­lus­sa ja ja­e­taan vi­de­oyh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä muil­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le.

– Ko­kous­jär­jes­te­lyis­sä va­rau­du­taan myös ko­kous­paik­ko­jen mää­rän li­sää­mi­seen, mi­kä­li ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set sitä edel­lyt­tä­vät, ker­too SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra.

Alus­tuk­sen pu­hu­jat kuun­te­le­vat kai­kil­la kol­mel­la paik­ka­kun­nal­la sa­ma­nai­kai­ses­ti, mut­ta sen poh­jal­ta käy­tä­vä kes­kus­te­lu hoi­tuu pai­kal­li­ses­ti kul­la­kin alu­eel­la. Päi­vä­mies tii­vis­tää alu­eel­li­sia kes­kus­te­lu­ja ko­kou­suu­ti­soin­nin yh­tey­teen.

Pa­peil­la on li­säk­si opis­to­ko­koon­tu­mi­nen

Pu­hu­jien­ko­kous­ta edel­tä­vä­nä il­ta­na on pap­pien ko­kous Ra­nu­an, Reis­jär­ven ja Jäm­sän opis­toil­la.

– Myös pap­pien ko­kouk­seen vä­li­te­tään yh­tei­nen alus­tus vi­de­oyh­tey­del­lä yh­del­tä opis­tol­ta muil­le ko­kous­paik­ka­kun­nil­le. Kes­kus­te­lut käy­dään pai­kal­li­ses­ti jo­kai­sel­la opis­tol­la, Kaa­ri­vaa­ra ker­too.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys