JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Per­jan­tai-il­lan pu­heen­vuo­ron ai­hee­na an­teek­si­an­ta­mus

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
29.6.2018 7.11

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275720180629071100

Su­vi­seu­ro­jen per­jan­tai-il­lan oh­jel­maan si­säl­tyy pu­heen­vuo­ro, jon­ka ai­hee­na on Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seen mu­kai­ses­ti an­teek­si­an­ta­mus. Pu­heen­vuo­ron pi­tää per­ho­lai­nen Pasi Kan­ni­ai­nen.

Kan­ni­ai­nen ker­too, et­tä pu­heen­vuo­ro poh­jau­tuu vah­vas­ti Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min koh­taan, jos­sa ker­ro­taan, kuin­ka Jee­sus ju­lis­ti sa­naa Ka­per­nau­mis­sa ja pa­ran­si hal­vaan­tu­neen.

Tuos­sa teks­tis­sä ker­ro­taan, et­tä Jee­suk­sel­la oli niin pal­jon kuu­li­joi­ta, et­tä hal­vaan­tu­nut saa­tiin vie­tyä hä­nen luok­seen vain si­ten, et­tä ta­lon kat­toa pu­ret­tiin.

– Ei ol­lut mi­tään mah­dol­li­suut­ta pääs­tä oves­ta si­säl­le, mut­ta se ei ol­lut es­tee­nä, kun oli pa­la­va tar­ve pääs­tä Jee­suk­sen luok­se, Kan­ni­ai­nen sa­noo.

Hän on ha­lun­nut poh­tia pu­heen­vuo­ros­saan tuo­ta evan­ke­liu­mis­sa ker­rot­tua us­ko­vais­ten ys­tä­vys­ten, hal­vaan­tu­neen ja hä­nen kan­ta­jien­sa, seu­ra­mat­kaa Jee­suk­sen luok­se.

– Näi­tä asi­oi­ta olen pei­lan­nut tä­män päi­vän us­ko­vai­sen nuo­ren ja mei­dän kaik­kien elä­mään. Toi­von, et­tä Tai­vaan Isä saa tä­tä­kin kaut­ta roh­kais­ta nuo­ria us­kon tiel­lä.

Hän to­te­aa, et­tä Jee­sus tun­si hal­vaan­tu­neen mie­hen elä­män ja hä­nen ki­pun­sa. Evan­ke­liu­min mu­kaan Jee­sus sa­noi hal­vaan­tu­neel­le, et­tä hä­nen syn­tin­sä an­ne­taan an­teek­si. Jee­sus myös pa­ran­si mie­hen sai­rau­den.

– Va­pah­ta­ja ha­lu­aa elä­män ro­soi­suu­den, kiu­saus­ten ja epäi­lys­ten kes­kel­le tuo­da tai­vaan ter­vei­set: ”Sinä saat us­koa kaik­ki syn­nit an­teek­si”, Kan­ni­ai­nen poh­tii.

Tätä vies­tiä hän ha­lu­aa tuo­da pu­heen­vuo­ros­saan­kin esil­le.

Kan­ni­ai­nen ajat­te­lee, et­tä pu­heen­vuo­ro ei vält­tä­mät­tä ole vie­lä val­mis.

– Sii­hen voi tart­tua ai­nek­sia per­jan­tai-il­taan saak­ka ja se voi muut­tua vie­lä pu­heen­vuo­ron ai­ka­na­kin.

Hän toi­voo, et­tä pu­heen­vuo­ro an­tai­si voi­mia tai­vas­mat­kal­le.

Pu­heen­vuo­ro al­kaa seu­ra­tel­tas­sa per­jan­tai­na 29.6. klo 21. Sitä voi seu­ra­ta vi­de­on vä­li­tyk­sel­lä muun mu­as­sa Su­vi­seu­ro­jen Yo­u­tu­be-ka­na­val­ta ja kuun­nel­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä.

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu 2017

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys