JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pain­ko­kous: Avi­o­liit­to­lain muu­tos ei muu­ta kir­kon avi­o­liit­to-ope­tus­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
31.8.2016 17.33

Juttua muokattu:

1.1. 23:38
2020010123382220160831173300

Piis­pain­ko­kous lin­ja­si tä­nään an­ta­mas­saan se­lon­te­os­saan, et­tä avi­o­liit­to­lain muu­tos ei muu­ta kir­kon op­pia avi­o­lii­tos­ta mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä liit­to­na. La­ki­muu­tos ei myös­kään an­na pa­pil­le oi­keut­ta vih­kiä sa­maa su­ku­puol­ta ole­vaa pa­ria avi­o­liit­toon. Avi­o­liit­to­se­lon­te­on ta­voit­tee­na on sel­kiyt­tää avi­o­liit­to­lain muu­tok­seen liit­ty­vää kes­kus­te­lua kir­kos­sa.

Avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa mää­rä­tään kirk­ko­jär­jes­tyk­ses­sä ja kirk­ko­kä­si­kir­jas­sa, ja näi­den mu­kaan pa­pin tu­lee vih­ki­mi­nen toi­mit­taa. Tämä kos­kee myös avi­o­liit­toon siu­naa­mis­ta.

Lu­te­ri­lai­nen avi­o­liit­to­kä­si­tys

Se­lon­te­os­sa to­de­taan, et­tä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon avi­o­liit­to-ope­tus on seu­ran­nut avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­sään re­for­maa­ti­os­sa muo­tou­tu­nut­ta pe­rus­lin­jaa. Lu­te­ri­lai­set re­for­maat­to­rit liit­tyi­vät kris­til­li­seen tra­di­ti­oon, jon­ka mu­kaan nai­sen ja mie­hen vä­li­nen avi­o­liit­to on Ju­ma­lan aset­ta­ma elä­män­muo­to. He myös ko­ros­ti­vat avi­o­lii­ton yh­teis­kun­nal­lis­ta ja ylei­sin­hi­mil­lis­tä luon­net­ta.

"Lu­te­ri­lais­ten tun­nus­tus­teks­tien mu­kaan avi­o­liit­to pe­rus­tuu Ju­ma­lan ase­tuk­seen (1 Moos. 2:24), jon­ka Jee­sus vah­vis­ti. Sitä kut­su­taan py­häk­si, hen­gel­li­sek­si sää­dyk­si ja ju­ma­lal­li­sek­si ins­ti­tuu­ti­ok­si. Avi­o­lii­ton kat­so­taan pe­rus­tu­van luon­no­noi­keu­teen: val­tio tai kirk­ko ei ole ”luo­nut” avi­o­liit­toa, vaan se on ole­mas­sa en­nen val­ti­o­ta ja tun­ne­taan kaik­kien kan­so­jen kes­kuu­des­sa – myös kris­ti­kun­nan ul­ko­puo­lel­la", se­lon­te­os­sa ker­ro­taan.

"Tun­nus­tus­kir­jo­jen mu­kaan avi­o­lii­tol­la on mo­nia tar­koi­tuk­sia. Pe­rim­mäi­nen tar­koi­tus on puo­li­soi­den vä­li­sen si­teen vah­vis­ta­mi­nen sekä uu­den elä­män syn­nyt­tä­mi­nen ja kas­vat­ta­mi­nen."

Se­lon­te­on mu­kaan re­for­maat­to­rit nä­ki­vät avi­o­lii­ton Uu­den tes­ta­men­tin poh­jal­ta (1. Kor. 7:2) myös ”lääk­kee­nä syn­tiä vas­taan”: us­kol­li­suu­teen ja si­tou­tu­mi­seen pe­rus­tu­en avi­o­liit­to an­taa sek­su­aa­li­suu­den to­teut­ta­mi­sel­le hy­väk­syt­tä­vän ke­hyk­sen. Lut­her näki sek­su­aa­li­suu­den luon­nol­li­se­na osa­na avi­o­liit­toa. "Sek­su­aa­li­nen yh­dy­se­lä­mä vah­vis­taa avi­o­kump­pa­nei­den kes­ki­näis­tä kiin­ty­mys­tä, eh­käi­see us­kot­to­muut­ta ja tu­kee avi­o­lii­ton eli­ni­käi­syyt­tä, mikä pal­ve­lee myös las­ten etua."

Kes­kus­te­lu on tar­peen uu­des­sa ti­lan­tees­sa

Se­lon­te­os­sa to­de­taan, et­tä yh­teis­kun­nal­li­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen muu­tos aset­taa Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon uu­teen ti­lan­tee­seen. On tar­peel­lis­ta löy­tää ta­po­ja kes­kus­tel­la uu­den ti­lan­teen tuo­mis­ta ko­ke­muk­sis­ta ja nä­kö­kul­mis­ta.

Se­lon­te­ko ko­ros­taa jo­kai­sen ih­mi­sen ih­mi­sar­voa. "Jo­kai­nen ih­mi­nen on Ju­ma­lan kuva riip­pu­mat­ta iäs­tä, al­ku­pe­räs­tä, kie­les­tä, kan­sa­lai­suu­des­ta, us­kon­nos­ta, sek­su­aa­li­ses­ta suun­tau­tu­mi­ses­ta tai per­he­muo­dos­ta.”

Tie­do­tust­lai­suu­des­sa piis­poil­ta ky­syt­tiin myös seu­raa­muk­sis­ta ta­pauk­sis­sa, jos yk­sit­täi­nen pap­pi mah­dol­li­ses­ti vih­kii sa­maa su­ku­puol­ta ole­van pa­rin. Tä­hän ei piis­po­jen se­lon­te­ko an­na vas­taus­ta. Piis­pain­ko­kous ei kä­sit­te­le yk­sit­täis­ten pap­pien toi­mia, vaan ne kä­si­tel­lään hiip­pa­kun­nit­tain.

Kes­kus­te­lu avi­o­lii­tos­ta jat­kuu

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen oi­keu­del­li­nen sel­vi­tys avi­o­liit­to­lain muu­tok­sen vai­ku­tuk­sis­ta kirk­koon val­mis­tuu myö­hem­min syk­syl­lä 2016.

Kirk­ko­hal­li­tus on saa­nut kir­kol­lis­ko­kouk­sel­ta teh­tä­väk­seen myös val­mis­tel­la kes­kus­te­lu­mal­lin ja sii­hen liit­ty­vän ai­neis­ton, jon­ka avul­la avi­o­lii­tos­ta eri ta­voin ajat­te­le­vat voi­vat op­pia ym­mär­tä­mään tois­ten­sa nä­ke­myk­siä ja käy­dä ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua avi­o­lii­tos­ta ja per­hees­tä. Tämä mal­li ol­laan ot­ta­mas­sa käyt­töön tänä syk­sy­nä.

Kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa an­net­tiin ke­vääl­lä 2016 pon­si ”Sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­nen avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä luo­pu­mi­ses­ta”. Aloit­tees­sa esi­tet­tiin, et­tä kirk­ko­hal­li­tus sel­vit­tää, on­ko kir­kon ai­heel­lis­ta luo­pua avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä. Aloit­teen kä­sit­te­ly on vie­lä kes­ken kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa. Kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu seu­raa­van ker­ran syy­sis­tun­nos­sa 8.11.2016.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta ti­laa­ma avi­o­liit­to­ai­hei­nen tut­ki­mus val­mis­tuu Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen jul­kai­se­ma­na syk­syl­lä 2017. Tut­ki­muk­ses­sa kä­si­tel­lään muun mu­as­sa avi­o­lii­ton kult­tuu­ris-his­to­ri­al­lis­ta mer­ki­tys­tä, avi­o­lii­ton psy­ko­lo­gi­aa, pa­ri­suh­teen muu­tos­ta ja per­he­kä­si­tys­tä.

Voit lu­kea piis­pain­ko­kouk­sen se­lon­te­on ko­ko­naan tääl­tä.

Ku­vi­tus­ku­va: Juha Hu­ma­la­jo­ki

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys