JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pan­kir­jei­tä jul­kais­ta­vak­si

Uutiset
4.9.2021 8.00

Juttua muokattu:

2.9. 09:57
2021090209570020210904080000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

En­sim­mäi­se­nä jul­kais­taan pu­heen­vuo­ro Raa­ma­tus­ta

Piis­pain­ko­kous käyn­nis­tää jul­kai­su­sar­jan, jos­sa jul­kais­taan piis­pain­ko­kouk­sen pu­heen­vuo­ro­ja eli piis­pain­kir­jei­tä. Kir­jeet ovat kes­kus­te­lu­na­vauk­sia ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta, ja ne il­mes­ty­vät yh­den tai kah­den vuo­den vä­lein.

Kuu­sa­mos­sa 31.8.–1.9 pi­det­tu piis­pain­ko­kous hy­väk­syi si­säl­löl­li­ses­ti en­sim­mäi­sen piis­pain­kir­jeen, jon­ka ai­hee­na on Raa­mat­tu ja kirk­ko. Pu­heen­vuo­ro jul­kis­te­taan lo­ka­kuun piis­pain­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä.

Vah­vis­tus­ta ru­kou­se­lä­mään

Piis­pain­ko­kous kävi lä­he­te­kes­kus­te­lun kir­kol­lis­ko­kouk­sen elo­kuus­sa sil­le lä­het­tä­mäs­tä edus­ta­ja-aloit­tees­ta, jos­sa pyy­de­tään piis­pain­ko­kous­ta poh­ti­maan kei­no­ja ih­mis­ten ru­kou­se­lä­män vah­vis­ta­mi­sek­si ja kut­su­maan ih­mi­siä ru­koi­le­maan uu­sil­la ta­voil­la. Tätä työs­tä­vät lä­he­te­kes­kus­te­lun saat­te­le­ma­na piis­pain­ko­kouk­sen kans­li­an kans­sa piis­pat Mari Lep­pä­nen ja Sep­po Häk­ki­nen.

Ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tiin myös kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen ja kou­lu­tus­kes­kuk­sen yh­dis­ty­mis­tä 1.1.2022 al­ka­en. Uu­den eril­li­syk­si­kön nimi on Kir­kon tut­ki­mus ja kou­lu­tus. Piis­pain­ko­kouk­sel­la ei ole huo­maut­ta­mis­ta esi­tet­tyyn suun­ni­tel­maan.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.