JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pat: Us­kon­to saa nä­kyä

Uutiset
5.12.2019 16.20

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat ovat ot­ta­neet kan­taa us­kon­to­jen nä­ky­mi­seen kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa. He kan­nus­ta­vat pi­tä­mään us­kon­nol­li­sia pe­rin­tei­tä esil­lä kas­va­tu­sym­pä­ris­töis­sä. Piis­pat ve­to­a­vat kou­lu­jen reh­to­rei­hin ja päi­vä­ko­tien joh­ta­jiin, jot­ta yk­sit­täis­ten epä­sel­vyyk­sien vuok­si ei kat­kais­tai­si seu­ra­kun­tien, kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien hy­vin toi­mi­vaa yh­teis­työ­tä.

Kes­kus­te­lua on vii­me ai­koi­na he­rät­tä­neet kou­lun lu­ku­kau­den päät­ty­es­sä jär­jes­tet­tä­vät kou­lun yh­tei­set juh­lat ja kirk­ko­ti­lai­suu­det.

– Lu­ku­vuo­den pää­tös­juh­lat ovat kai­kil­le yh­teis­tä juh­la­pe­rin­net­tä. Seu­ra­kun­nat voi­vat jär­jes­tää kou­lu­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja mui­ta vas­taa­via us­kon­nol­li­sia ti­lai­suuk­sia, jois­ta tie­do­te­taan etu­kä­teen ja joi­hin osal­lis­tu­mi­nen on kai­kil­le va­paa­eh­tois­ta. Kum­mal­la­kin on oma paik­kan­sa, ei­kä raja yh­tei­sen kou­lu­työn ja us­kon­non har­joit­ta­mi­sen vä­lil­lä hä­mär­ry.

Jou­lu­juh­lan paik­ka

Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta on lin­jan­nut, et­tä us­kon­nol­li­set pe­rin­teet saa­vat nä­kyä ja kuu­lua yh­teis­kun­nas­sa, muun mu­as­sa kou­lus­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa.

– Kou­lun yh­tei­ses­sä juh­las­sa lau­let­ta­va yk­sit­täi­nen vir­si tai jou­lu­ku­va­el­ma ei tee ti­lai­suu­des­ta us­kon­nol­lis­ta, vaan ky­sy­mys on suo­ma­lai­ses­ta kult­tuu­ri­pe­rin­nös­tä.

Nyt mo­nel­le on tul­lut kä­si­tys, et­tä esi­mer­kik­si kou­lun yh­tei­siä juh­lia ei voi jär­jes­tää kir­kos­sa.

– Toi­vom­me pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan ot­ta­van kan­taa tä­hän, piis­pat ve­to­a­vat.

Kir­kot yh­teis­tä kult­tuu­ri­o­mai­suut­ta

Hei­dän mie­les­tään kir­kot ovat osa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ri­o­mai­suut­ta ja kan­sal­lis­mai­se­maa, ja nii­tä voi­daan käyt­tää mo­nen­lai­siin ti­lai­suuk­siin.

Piis­po­jen mie­les­tä us­kon­to­ja ei tule eris­tää ei­kä siir­tää pois sil­mis­tä ja mie­les­tä.

– En­nak­ko­luu­lot vä­he­ne­vät, kun us­kon­to­jen ja kat­so­mus­ten koh­taa­mis­ta ei väis­te­tä, vaan se hy­väk­sy­tään osak­si jo­ka­päi­väis­tä elä­mää, piis­pat to­te­a­vat tie­dot­tees­saan.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan mu­kaan ”pit­käl­le vie­ty us­kon­nol­lis­ta al­ku­pe­rää ole­vien pe­rin­tei­den vält­tä­mi­nen ei edis­tä us­kon­nol­lis­ta su­vait­se­vai­suut­ta”.

– Mo­ni­ar­voi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa us­kon­not kuu­lu­vat jul­ki­seen ti­laan, piis­pat lin­jaa­vat.

Kris­ti­nus­ko on läs­nä

He to­te­a­vat, et­tä tu­le­vien su­ku­pol­vien tu­lee tun­tea maam­me juu­ret ja his­to­ria.

– Nii­hin kuu­luu olen­nai­ses­ti myös kris­ti­nus­kon läs­nä­o­lo ja vai­ku­tus. Ar­vo­poh­jaa, kiel­tä, ajan­las­kua, ni­mis­töä ja tai­det­ta ei voi ei­kä tar­vit­se puh­dis­taa kris­ti­nus­kon jät­tä­mis­tä jäl­jis­tä. Ne ovat yh­teis­tä pe­rin­töä ja nä­ky­vät ym­pä­ril­läm­me sa­mal­la, kun uu­sia us­kon­to­ja, kat­so­muk­sia ja pe­rin­tei­tä tu­lee en­tis­ten rin­nal­le. Niil­le­kin on ti­laa kai­kil­le yh­tei­ses­sä Suo­mes­sa.