JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Poik­keu­sai­ka kes­ki­ös­sä alu­e­työn se­mi­naa­reis­sa

Uutiset
29.4.2021 13.45

Juttua muokattu:

29.4. 13:46
2021042913465820210429134500
Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Pekka Kainua

Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Keskisen alueen yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kallunki osallistui aluetyön etäseminaariiin SRK:n toimistolla Oulussa.

Pekka Kainua

An­ni Käl­kä­jä, Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Päi­vä­mies

Alu­eel­li­sen yh­teis­työn se­mi­naa­rit jär­jes­tet­tiin etä­nä 17. huh­ti­kuu­ta. Alu­e­työn ko­kouk­sis­sa ete­läi­sen, kes­ki­sen ja poh­joi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ko­koon­tui­vat kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, tänä vuon­na poik­keu­sa­jas­ta.

Ete­läi­sen alu­een se­mi­naa­rin aluk­si SRK:n joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la piti al­ku­har­tau­den ja toi osal­lis­tu­jil­le ter­vei­set SRK:lta. Hän to­te­si, et­tä poik­keu­sai­ka on ai­heut­ta­nut jopa en­nen ko­ke­ma­ton­ta yk­si­näi­syy­den tun­net­ta ja myös tyy­ty­mät­tö­myyt­tä. Hän to­te­si, et­tä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon on kui­ten­kin pääs­ty lä­hes päi­vit­täin:

– Seu­ro­ja on lä­he­tet­ty yhä enem­män eri rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä ra­di­on ja ver­kon kaut­ta. Kris­til­li­syy­den työ­tä on so­peu­tet­tu mo­nil­la ta­voin vi­ra­no­mais­ten aset­ta­mien ra­joi­tus­ten mu­kaan, kiit­te­li Pa­lo­la.

Pa­lo­la to­te­si Ju­ma­lan siu­nan­neen vuo­den 2020 toi­min­nan niin pe­rus­teh­tä­vän kuin sitä tu­ke­van ta­lou­den­kin osal­ta:

– Tun­nem­me yh­des­sä suur­ta kii­tol­li­suut­ta sii­tä ta­lou­del­li­ses­ta tu­es­ta, jota si­sa­ret ja vel­jet ovat osoit­ta­neet lah­joi­tus­ten muo­dos­sa evan­ke­liu­min työl­le.

Ky­se­ly rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le

Se­mi­naa­reis­sa käy­tiin läpi rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le teh­tyä ky­se­lyä, jos­sa kar­toi­tet­tiin ko­ro­na-ajan ko­ke­muk­sia ja sen vai­ku­tuk­sia toi­min­taan. Ky­se­ly oli to­teu­tet­tu tam­mi­kuus­sa 2021, ja sii­hen oli vas­tan­nut yh­teen­sä 177 eri­ko­kois­ta rau­ha­nyh­dis­tys­tä ym­pä­ri Suo­mea.

Ky­se­lyn mu­kaan nor­maa­lin seu­ra­toi­min­nan tau­ko vaih­te­li alu­eit­tain kah­des­ta kuu­kau­des­ta yli vuo­teen. Kes­ki­mää­rin tau­ko kes­ti usei­ta kuu­kau­sia. Seu­ro­ja kui­ten­kin jär­jes­tet­tiin ra­joi­tus­ten puit­teis­sa eri­lai­sin tur­val­li­suus­toi­min, ku­ten huo­leh­ti­mal­la tur­va­vä­leis­tä ja mas­keis­ta, por­ras­ta­mal­la seu­ro­jen ajan­koh­taa ja luo­pu­mal­la kah­vit­te­lus­ta.

16 pro­sent­tia rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä jär­jes­ti lap­si- ja nuo­ri­so­työ­muo­to­ja etäyh­teyk­sin. Myös per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ jat­kui pu­he­luin, vies­tein ja ruo­ka-avuin, mut­ta eri­lai­sia kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia ei juu­ri jär­jes­tet­ty.

Ky­se­lys­tä kävi il­mi, et­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten ar­vio omas­ta ta­lous­ti­lan­tees­ta oli kes­ki­mää­rin hyvä. Va­rain­han­kin­taa to­teu­tet­tiin muun mu­as­sa etä­myy­jäi­sil­lä ja ar­pa­jai­sil­la. Moni yh­dis­tyk­sis­tä hank­ki poik­keu­sai­ka­na ra­han­ke­räys­lu­van.

SRK:n, opis­to­jen, rau­ha­nyh­dis­tys­ten sekä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on jär­jes­tä­mät etä­lä­he­tyk­set ko­et­tiin tar­peel­li­sik­si, ja ne sai­vat pal­jon kii­tos­ta. Lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­nat­tu­ja li­ve­lä­he­tyk­siä toi­vot­tiin kui­ten­kin vie­lä li­sää.

Jak­se­taan­ko hil­jen­tyä?

Ky­se­lys­sä nou­si esiin myös huo­li eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten us­ko­ne­lä­män tu­ke­mi­ses­ta ja van­hus­ten yk­si­näi­syy­des­tä.

– Mi­ten per­heis­sä jak­se­taan us­koa ja hil­jen­tyä Ju­ma­lan Sa­nan ää­reen etäyh­teyk­sien pää­hän? Kuin­ka yli­pään­sä osa­taan enää pa­la­ta seu­roi­hin ja toi­min­toi­hin pai­kan­pääl­le, kun ti­lan­ne taas sen sal­lii, poh­dit­tiin ky­se­lyn vas­tauk­sis­sa.

Myös ky­se­lyn esit­te­lyä seu­ran­nees­sa kes­ki­sen alu­een kes­kus­te­lus­sa nou­si huo­li las­ten, nuor­ten, van­hus­ten ja yk­si­näis­ten ti­lan­tees­ta. Ylei­nen mie­li pu­heen­vuo­rois­sa oli odot­ta­va: etä­lä­he­tyk­set ei­vät kor­vaa pää­syä yh­des­sä ko­koon­tu­mi­seen. Kes­kus­te­lus­sa iloit­tiin eri­tyi­ses­ti sii­tä, kuin­ka tek­niik­ka oli saa­tu poik­keu­sai­ka­na hal­tuun ja lä­he­tyk­siä pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään.

Yh­teis­työ­ka­len­te­ris­ta jous­ta­vam­pi

Se­mi­naa­rin yh­tey­des­sä pi­de­tyis­sä yh­teis­työ­ko­kouk­sis­sa kä­si­tel­tiin alu­e­tii­mien hen­ki­lö­vaih­dok­set. Osa ero­vuo­ros­sa ole­vis­ta va­lit­tiin uu­del­leen jat­ka­maan ja osa vaih­tui. Alu­e­tii­mit tu­ke­vat yh­dis­tyk­siä omis­sa työ­muo­dois­saan.

Ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin, et­tä yh­teis­työ­ka­len­te­rin osal­ta py­ri­tään jous­ta­vam­paan toi­min­ta­mal­liin. Tar­koi­tus on, et­tä yh­dis­tyk­set lait­tai­si­vat ka­len­te­riin mer­kin­tö­jä alu­eel­li­sis­ta ti­lai­suuk­sis­ta, jot­ka on tar­koi­tet­tu muil­le­kin kuin oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­el­le. Ka­len­te­ri on luon­teel­taan jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­vä, ja sen ajan­ta­sai­nen ver­sio löy­tyy Int­ras­ta.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies