JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Puheenvuoro Suviseuroissa: Usko on lahja ja elämän tärkein asia

Uutiset
2.7.2021 22.00

Juttua muokattu:

2.7. 21:52
2021070221525820210702220000
– Aika muuttuu, mutta Jumalan sana pysyy, sanoi Valtteri Laitila Suviseurojen perjantai-illan puheenvuorossaan.

– Aika muuttuu, mutta Jumalan sana pysyy, sanoi Valtteri Laitila Suviseurojen perjantai-illan puheenvuorossaan.

Suviseurojen kuvapalvelu

– Aika muuttuu, mutta Jumalan sana pysyy, sanoi Valtteri Laitila Suviseurojen perjantai-illan puheenvuorossaan.

– Aika muuttuu, mutta Jumalan sana pysyy, sanoi Valtteri Laitila Suviseurojen perjantai-illan puheenvuorossaan.

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

Tä­nään su­vi­seu­ra­per­jan­tai­na Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton reh­to­ri Valt­te­ri Lai­ti­la piti pu­heen­vuo­ron ai­hees­ta Oma­koh­tai­sen us­kon tuo­ma tur­va.

Myö­häi­sil­lan pu­heen­vuo­ron­sa alus­sa Lai­ti­la ker­toi vii­me lu­ku­vuo­den opis­to­lais­ten aja­tuk­sia us­kos­ta.

– Poik­keuk­set­ta nuo­ret sa­noi­vat nöy­räs­ti: us­ko on elä­män tär­kein asia. Toi­saal­ta tuli esil­le se, et­tä maa­il­man hou­ku­tus­ten ja muut­tu­van mo­ni­ar­voi­sen ajan kes­kel­lä ei ole ai­na help­poa ol­la us­ko­vai­nen, Lai­ti­la mai­nit­si.

– Mo­nis­ta ki­pui­luis­ta huo­li­mat­ta nuo­ret ha­lu­a­vat us­koa. Elä­vä us­ko on heil­le on­nel­li­sin, rak­kain ja kal­li­sar­voi­sin asia – se on heil­le tur­val­li­suut­ta.

Sie­lun­vi­hol­li­nen neu­voo ir­rot­te­le­maan

Raa­mat­tu se­lit­tää us­kon ole­van "sen to­del­li­suut­ta, mitä toi­vo­taan, sen nä­ke­mis­tä, mitä ei näh­dä" (Hepr. 11:1).

– Elä­vä us­ko on Ju­ma­lan lah­ja, Lai­ti­la huo­maut­ti.

– Ih­mi­nen ei voi omin neu­voin tul­la us­ko­vai­sek­si ei­kä pu­ris­taa si­sim­pään­sä elä­vää us­koa.

Nuo­ril­le suun­na­tus­sa pu­heen­vuo­ros­saan Lai­ti­la va­roit­ti sie­lun­vi­hol­li­sen pu­heis­ta.

– Sie­lun­vi­hol­li­nen saat­taa lä­hes­tyä ja sa­noa: “si­nul­la on vain yk­si nuo­ruus. Sitä ei kan­na­ta pi­la­ta sil­lä, et­tä on us­ko­vai­nen. Eh­tii­hän sitä van­hem­pa­na teh­dä pa­ran­nuk­sen, jos sil­tä tun­tuu. Nau­ti nyt elä­mäs­tä ja ota sii­tä ilo ir­ti.” Tämä on ää­rim­mäi­sen vaa­ral­lis­ta pu­het­ta.

Sa­no­jen­sa pai­nik­keek­si Lai­ti­la si­tee­ra­si Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mia: "Mitä hyö­dyt­tää ih­mis­tä, jos hän voit­taa omak­seen koko maa­il­man mut­ta me­net­tää sie­lun­sa? Mil­lä ih­mi­nen voi os­taa sie­lun­sa ta­kai­sin?" (Matt. 16:26.)

Ju­ma­lan sa­nas­sa on tur­va

Pu­heen­vuo­ro kä­sit­te­li oma­koh­tai­sen us­kon iloa mut­ta myös sen hoi­ta­mis­ta.

– Lu­em­me, kuu­lem­me ja nä­em­me pal­jon sel­lais­ta, joka tuo eteem­me Ju­ma­lan sa­nan ja kris­til­lis­ten ar­vo­jen vas­tai­sia il­mi­öi­tä ja ajat­te­lua, Valt­te­ri Lai­ti­la sa­noi vii­ta­ten muun mu­as­sa it­sek­kyy­teen ja vää­rän­lai­seen su­vait­se­vai­suu­teen.

– On­ko vaa­ra, et­tä huo­maa­mat­ta alam­me mu­kau­tua maa­il­man me­noon ja omak­sua Ju­ma­lan sa­nal­le vie­rai­ta ar­vo­ja ja ar­vos­tuk­sia?

Lai­ti­la roh­kai­si ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa ja epäi­lyk­sen het­kis­sä luot­ta­maan Ju­ma­lan sa­nan neu­voi­hin. Nii­hin tur­vau­tu­val­la on myös oma­koh­tai­sen us­kon tuo­ma tur­va.

8.8.2022

Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden – ilmoita siis minulle viisautesi! Ps. 51:8

Viikon kysymys