JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Puhujat ovat Jumalan asialla

Uutiset
17.1.2024 15.00

Juttua muokattu:

17.1. 14:24
2024011714242420240117150000
SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

Torsti Vuorma

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

Torsti Vuorma

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Jy­väs­ky­lä

Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­tui 13. tam­mi­kuu­ta noin 600 rau­ha­nyh­dis­tyk­sien pu­hu­jaa pe­rin­tei­seen al­ku­vuo­den pu­hu­jien­ko­kouk­seen.

Ti­lai­suu­des­sa kuul­tiin vaa­sa­lai­sen Mik­ko Ul­jaan pi­tä­mä alus­tus ”Ju­ma­lan las­ten yh­tei­nen ja kes­ki­näi­nen rak­kaus”. Alus­tuk­sen ym­pä­ril­lä käy­tiin vil­kas ja mo­ni­puo­li­nen kes­kus­te­lu.

Ope­tam­me Raa­mat­tuun pe­rus­tu­en

Ko­kouk­sen alus­sa SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la ker­toi kuu­lu­mi­sia SRK:n eri työ­sa­roil­ta. Hän nos­ti esil­le kris­til­li­syy­den lä­he­tys­työn laa­je­ne­mi­sen sekä ko­ti­maas­sa et­tä eri­tyi­ses­ti ul­ko­mail­la.

– Lä­he­tys­työ laa­je­nee jat­ku­vas­ti. Tätä var­ten on nyt val­mis­tel­tu yh­teis­työs­sä si­sar­jär­jes­tö­jen kans­sa kan­sain­vä­li­set verk­ko­si­vut pal­ve­le­maan eri­tyi­ses­ti ul­ko­lä­he­tys­työn tar­pei­ta, ker­toi Pa­lo­la.

Ajan­koh­tai­sis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta kes­kus­te­lu­nai­heis­ta Pa­lo­la nos­ti esil­le sek­su­aa­li­suu­teen ja su­ku­puo­li-iden­ti­teet­tiin liit­ty­vät ky­sy­myk­set.

– Il­mi­ös­sä on näh­tä­vis­sä tar­koi­tus­ha­koi­suut­ta, joka on muut­ta­nut ih­mis­ten asen­tei­ta myön­tei­sek­si muun mu­as­sa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­lii­ton sol­mi­mi­seen. Tämä on näh­tä­vis­sä sel­ke­äs­ti myös kan­san­kir­kos­sam­me. Kris­tit­tyi­nä meil­le on ai­van sel­vää, et­tem­me voi täs­sä­kään asi­as­sa poi­ke­ta Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­ses­ta. Me ope­tam­me, et­tä Raa­mat­tuun pe­rus­tu­en on ole­mas­sa vain mie­hen ja nai­sen vä­li­nen avi­o­liit­to, joka on sa­mal­la eli­ni­käi­nen liit­to, pai­not­ti Pa­lo­la.

Seu­ra­kun­nan pyyn­nös­tä

Alus­tuk­sen jäl­keen pi­de­tys­sä kes­kus­te­lus­sa tuli esil­le, et­tä pu­hu­ja ei ole teh­tä­väs­sään omal­la, vaan Ju­ma­lan asi­al­la. Pu­hu­jat pal­ve­le­vat seu­ra­kun­nan pyyn­nös­tä.

Veli-Mat­ti Heik­ki­nen Ruot­sis­ta, ker­toi van­hem­mal­ta pu­hu­jal­ta saa­mis­taan neu­vois­ta:

– Tun­nus­ta us­ko­si, hiih­dä omaa la­tu­a­si ja pidä oma­tun­to puh­taa­na.

Es­poo­lai­nen Ter­ho Kal­li­o­kos­ki toi esil­le, et­tä us­ko­mi­sen iloa on tär­ke­ää pi­tää esil­lä saar­nois­sa myös sik­si, et­tä maa­il­man pai­neet ei­vät lan­nis­tai­si nuo­ria.

– Olen iloin­nut, kun pu­hees­sa on muis­tet­tu van­hem­pia, joi­den lap­sia on luo­pu­nut us­kos­ta, sa­noi Kal­li­o­kos­ki.

Ko­kouk­ses­sa oli mu­ka­na mo­nia hil­jat­tain pu­hu­jan teh­tä­vään kut­sut­tu­ja. Uu­det pu­hu­jat ovat ilon asia, sil­lä he muis­tut­ta­vat Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn jat­ku­mi­ses­ta.

Pu­hu­jien kes­ki­näi­nen tuki sekä pi­dem­pään teh­tä­väs­sä ol­lei­den tuki uu­sil­le pu­hu­jil­le on tär­ke­ää.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys