JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tus kuun­nel­ta­vis­sa – ”Oi­kea us­kon pe­ru­sop­pi­tun­ti”

Uutiset
11.1.2021 16.05

Juttua muokattu:

11.1. 16:28
2021011116280320210111160500
Järvenpään sananpalvelijat kokoontuivat kuuntelemaan tämänvuotista puhujienkokouksen alustusta Järvenpään rauhanyhdistykselle. He myös keskustelivat aiheen pohjalta yhdessä.

Järvenpään sananpalvelijat kokoontuivat kuuntelemaan tämänvuotista puhujienkokouksen alustusta Järvenpään rauhanyhdistykselle. He myös keskustelivat aiheen pohjalta yhdessä.

Rauno Saarnio

Järvenpään sananpalvelijat kokoontuivat kuuntelemaan tämänvuotista puhujienkokouksen alustusta Järvenpään rauhanyhdistykselle. He myös keskustelivat aiheen pohjalta yhdessä.

Järvenpään sananpalvelijat kokoontuivat kuuntelemaan tämänvuotista puhujienkokouksen alustusta Järvenpään rauhanyhdistykselle. He myös keskustelivat aiheen pohjalta yhdessä.

Rauno Saarnio

Päi­vä­mies

Kai­kil­le avoin pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tus he­rät­ti miet­ti­mään us­koa. Esi­tys on tar­jol­la sekä suo­mek­si et­tä eng­lan­nik­si.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jär­jes­ti vuo­sit­tai­sen pu­hu­jien­ko­kouk­sen ai­em­mis­ta vuo­sis­ta poi­ke­ten ver­kos­sa 9. tam­mi­kuu­ta. Ari Pel­ko­nen piti alus­tuk­sen ai­hees­ta Mitä us­ko on?, ja ti­lai­suus lä­he­tet­tiin Ou­lus­ta suo­ra­na SRK:n Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen us­ko etu­si­jal­la

Tuu­su­la­lai­nen Sep­po Te­va­nie­mi kuun­te­li alus­tuk­sen Jär­ven­pään rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä yh­des­sä mui­den pu­hu­jien kans­sa. Te­va­nie­mi on osal­lis­tu­nut pu­hu­jien ko­kouk­seen vuo­des­ta 2007 läh­tien.

– Alus­tus oli oi­kea us­kon pe­ru­sop­pi­tun­ti. Elä­män Her­ra Jee­sus Kris­tus on lu­van­nut ol­la mei­dän kans­sam­me maa­il­man lop­puun as­ti. Evan­ke­liu­min työ jat­kuu, tämä alus­tus oli kuun­nel­ta­vis­sa kaik­ki­al­la, myös eng­lan­nin kie­lel­lä.

Pu­hu­jan kor­viin Te­va­nie­mi ker­toi alus­tuk­sen kuu­los­ta­neen tur­val­li­sel­ta.

– Veli pu­hui lem­pe­äs­ti ja raa­ma­tul­li­ses­ti sii­tä, mi­ten Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa py­sy­tään ja mi­ten seu­ra­kun­ta py­syy oi­ke­as­sa opis­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti on tär­ke­ää, et­tä sa­nan­pal­ve­li­ja pi­tää en­sik­si huo­len omas­ta us­kos­ta ja sen jäl­keen vas­ta seu­ra­kun­nas­ta.

Seppo Tevaniemi

Seppo Tevaniemi

Alus­tuk­sen te­koa luot­ta­vai­ses­ti

Pel­ko­nen ker­toi alus­tuk­sen ai­he­pii­rin laa­juu­den tuot­ta­neen haas­tei­ta. Laa­juus pa­kot­ti poh­ti­maan, mitä on hyvä ot­taa mu­kaan ja mikä ei ole niin tar­peel­lis­ta.

– Jou­duin miet­ti­mään, ym­mär­rän­kö asi­oi­ta oi­kein ja mi­ten jois­sa­kin koh­dis­sa asia tu­li­si il­mais­ta, et­tei syn­ny vää­rin­kä­si­tyk­siä. Kir­joi­te­tul­la teks­til­lä kun on vah­va pai­no­ar­vo.

Vaik­ka alus­tuk­sen laa­ti­mi­nen ja pi­tä­mi­nen oli an­net­tu teh­tä­väk­si Pel­ko­sel­le, hän sai teh­tä­vään tu­kea. Nä­kö­kul­mia ai­heen kä­sit­te­lyyn hän sai SRK:n työ­va­li­o­kun­nal­ta, ja joh­to­kun­nal­ta hän sai roh­kai­sua sii­hen, et­tä alus­tus oli ko­ko­nai­suu­te­na so­pi­va.

Pel­ko­sel­le alus­tuk­sen laa­ti­mi­nen opet­ti yk­sin­ker­tais­ta ja lap­sen­kal­tais­ta us­koa.

Voit lu­kea täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä alus­tuk­sen ko­ko­nai­suu­des­saan sekä li­sää kuu­li­joi­den ja alus­tuk­sen te­ki­jän aja­tuk­sia.

17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys