JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Puo­len vuo­den lä­he­tys­mat­ka syn­nyt­ti seu­ra­kun­nan

Uutiset
17.10.2020 15.25

Juttua muokattu:

17.10. 15:36
2020101715364920201017152500

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti

Lä­he­tys­työl­le oli pal­jon ai­kaa to­go­lai­sen ja gam­bi­a­lai­sen pu­hu­jan jää­tyä mat­kan ai­ka­na Sier­ra Le­o­neen mot­tiin.

To­go­lai­sen Em­ma­nu­el Amet­si­fen ja gam­bi­a­lai­sen Ed­win Mis­sa­lien lä­he­tys­mat­ka Sier­ra Le­o­neen ve­näh­ti rei­lus­ta vii­kos­ta liki puo­len vuo­den mit­tai­sek­si. Mis­sa­lie on läh­töi­sin Sier­ra Le­o­nes­ta ja oli vas­taa­not­ta­nut maas­ta lu­kui­sia pyyn­tö­jä saa­da pu­hu­jia vie­rai­lul­le.

Sa­nan­pal­ve­li­joi­den vie­rai­lu to­teu­tui maa­lis­kuus­sa. En­nen hei­dän ko­ti­mat­kaan­sa maan ra­jat sul­jet­tiin ko­ro­nan vuok­si. Lo­pul­ta Amet­si­fe pää­si pa­laa­maan ko­tiin­sa elo­kuus­sa ja Mis­sa­lie syys­kuus­sa.

Ta­pah­tu­mas­sa voi jäl­keen päin näh­dä Ju­ma­lan tar­koi­tuk­sen. Pu­hu­jat pi­ti­vät ah­ke­ras­ti seu­ro­ja ja kes­kus­te­li­vat ih­mis­ten kans­sa. He aut­toi­vat pai­kal­li­sia käyn­nis­tä­mään toi­min­taa.

Nyt Sier­ra Le­o­neen on syn­ty­mäs­sä oma les­ta­di­o­lai­nen kirk­ko ja toi­min­ta on va­kiin­tu­nut.

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti no­tee­rat­tu mat­ka

Amet­si­fes­ta ja Mis­sa­lies­ta tuli pai­kal­li­sia julk­kik­sia. Amet­si­fe tun­net­tiin ni­mel­lä ”God’s pe­a­ce”. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti il­mes­ty­vä sier­ra­le­o­ne­lai­nen leh­ti The Sa­tel­li­te teki hä­nes­tä jopa uu­ti­sen. Sen kir­joit­ti jul­ki­sen tie­dot­ta­mi­sen am­mat­ti­lai­nen ja free­lan­ce-toi­mit­ta­ja Eric Yo­vo­nie.

– Tämä on ol­lut mei­dän elä­mäm­me py­sy­väs­ti muut­ta­nut ko­ke­mus. Ru­koi­lem­me, et­tä tai­vaal­li­nen Isä an­tai­si meil­le kii­tol­lis­ta miel­tä: voi­sim­me kiit­tää kai­kes­ta mitä hän elä­määm­me an­taa. Jos hy­väk­sym­me nöy­räs­ti Hy­vän Pai­me­nen joh­da­tuk­sen, em­me jou­du ek­syk­siin. Ju­ma­la ei kos­kaan petä lu­paus­taan pi­tää huol­ta meis­tä, Amet­si­fe to­te­si mat­kan jäl­keen.

Lue 14.10. il­mes­ty­nees­tä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä suo­men­nos Eric Yo­vo­nien Amet­si­fen mat­kas­ta kir­joit­ta­mas­ta uu­ti­ses­ta.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies