JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Py­hä­kou­lus­sa pu­hut­tiin ru­kouk­ses­ta

Hosionaho Suvi
Uutiset
5.4.2016 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:29
2020010123295320160405070000

Ala­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen py­hä­kou­lua pi­de­tään kuu­des­sa py­hä­kou­lu­pii­ris­sä sun­nun­tai­aa­mu­päi­vi­sin. Noin ker­ran kuus­sa ko­koon­nu­taan yh­teis­py­hä­kou­luun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lol­le en­nen kel­lo 17 al­ka­via seu­ro­ja. Si­sa­ruk­set Vil­ma (vas.) ja An­ni Pen­nin­kan­gas osal­lis­tui­vat py­hä­kou­luun vii­me sun­nun­tai­na serk­kun­sa Hel­ka Ky­tö­län kans­sa.

– Vii­tat­kaa, ket­kä olit­te py­hä­kou­lus­sa vii­me sun­nun­tai­na, pyy­si py­hä­kou­lun opet­ta­ja­na toi­mi­nut Mik­ko Se­tä­lä.

– Muis­tat­te­ko, mikä oli muis­to­lau­see­na? Se liit­tyi pää­si­äi­seen. Py­hä­kou­lun ai­hee­na oli Jee­sus pe­see ope­tus­las­ten ja­lat.

Ty­tär pa­ran­tui

Pää­si­äi­sen jäl­kei­sen sun­nun­tain ai­hee­na oli Ka­naa­ni­lai­nen nai­nen ja Jee­sus (Matt. 15:21–28). Se­tä­lä luki lap­sil­le, kuin­ka Jee­sus kul­ki ky­lis­sä Ge­ne­sa­re­tin jär­ven ran­noil­la ope­tus­lap­si­neen, ja ka­naa­ni­lai­nen nai­nen läh­ti seu­raa­maan Jee­sus­ta pyy­tä­en tätä ar­mah­ta­maan hän­tä. Nai­sen ty­tär oli pa­han hen­gen rii­vaa­ma.

Ope­tus­lap­set pyy­si­vät Jee­sus­ta aut­ta­maan nais­ta, sil­lä tämä kul­ki hei­dän pe­räs­sään huu­ta­en. Jee­sus yrit­ti tor­jua nais­ta, mut­ta nai­nen heit­täy­tyi Jee­suk­sen jal­koi­hin ano­en apua. Lo­pul­ta Jee­sus sa­noi: "Suu­ri on si­nun us­ko­si, nai­nen. Ta­pah­tu­koon niin kuin tah­dot." Ty­tär pa­ran­tui.

Al­ku­ru­kous, ruo­ka­ru­kous, il­ta­ru­kous

– Yleen­sä ru­koi­lem­me pa­ne­mal­la kä­det ris­tiin ja hil­jen­ty­mäl­lä, mut­ta tämä nai­nen ru­koi­li apua suo­raan Jee­suk­sel­ta.

Mil­loin me sit­ten ru­koi­lem­me? Py­hä­kou­lun aluk­si meil­lä oli al­ku­ru­kous. Kou­lus­sa on ruo­ka­ru­kous ja il­lal­la lu­e­taan il­ta­ru­kous. Jos ha­lu­aa jo­ta­kin oi­kein pal­jon, sitä voi ru­koil­la Ju­ma­lal­ta. Raa­ma­tus­sa ope­te­taan muu­ta­ma ru­kous sa­nas­ta sa­naan.

Lap­set sai­vat uu­den muis­to­lau­seen: "Jee­sus sa­noi nai­sel­le: – Suu­ri on si­nun us­ko­si."

Pyhäkoulun jälkeen säestäjänä toiminut Jaakko Penninkangas auttoi Mikko Setälää pyhäkoulumerkkien jakamisessa

Pyhäkoulun jälkeen säestäjänä toiminut Jaakko Penninkangas auttoi Mikko Setälää pyhäkoulumerkkien jakamisessa

Py­hä­kou­lun jäl­keen sä­es­tä­jä­nä toi­mi­nut Jaak­ko Pen­nin­kan­gas aut­toi Mik­ko Se­tä­lää py­hä­kou­lu­merk­kien ja­ka­mi­ses­sa.

Py­hä­kou­lu kuu­luu sun­nun­tai­hin

An­ni Pen­nin­kan­gas ker­toi py­hä­kou­lus­ta jää­neen pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen nai­sen, joka seu­ra­si Jee­sus­ta sin­nik­kääs­ti:

– Tun­tui hy­väl­tä, kun Jee­sus lo­pul­ta siu­na­si nais­ta.

Hän ker­toi osal­lis­tu­van­sa py­hä­kou­luun mel­ko usein ja hä­nen Per­hos­ta käy­mäs­sä ol­lut serk­kun­sa Hel­ka Ky­tö­lä mel­kein ai­na. Mo­lem­pien ko­deis­sa pi­de­tään py­hä­kou­lua.

– Läh­den py­hä­kou­luun yleen­sä hy­väl­lä mie­lel­lä. Ki­voin­ta siel­lä on lau­la­mi­nen, An­ni Pen­nin­kan­gas ker­toi.

Ty­töt to­te­si­vat ru­koi­le­van­sa päi­vit­täin. Il­ta­ru­kouk­sen li­säk­si kä­det saat­ta­vat men­nä ris­tiin, kun mie­li on kii­tol­li­nen, tai kun on tär­ke­ää pyy­det­tä­vää Ju­ma­lal­ta.

– Toi­von, et­tei tu­li­si nä­län­hä­tää, ker­toi An­ni Pen­nin­kan­gas.

Mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä

Vii­me vuon­na py­hä­kou­lu­no­pet­ta­ji­na toi­mi Ala­jär­vel­lä 11 mies­tä ja 25 nais­ta. Py­hä­kou­lui­hin osal­lis­tui 251 las­ta. Osal­lis­tu­mis­ker­to­ja ko­deis­sa kir­jat­tiin 1404. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä py­hä­kou­lui­hin osal­lis­tuu usei­ta kym­me­niä lap­sia, ker­toi py­hä­kou­lu­jen vas­tuu­hen­ki­lö Miia Suo­ma­la.

– Py­hä­kou­lu­työ on hir­ve­än mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Vaik­ka näyt­täi­si, et­tei lap­si kuun­te­le py­hä­kou­lus­sa, usein kuu­lee tar­kas­ti­kin: jäl­keen­päin lap­set pu­hu­vat py­hä­kou­lus­ta usein­kin, ja muis­te­le­vat, mitä siel­lä sa­not­tiin.

Py­hä­kou­lu­työn haas­tee­na on saa­da mu­kaan uu­sia ko­te­ja, jois­sa py­hä­kou­lua pi­de­tään, sekä yh­teis­py­hä­kou­lun opet­ta­jia.

– Hie­noa oli­si, jos sai­si py­hä­kou­lu­työ­hön mu­kaan myös mum­mo­ja ja pap­po­ja. Py­hä­kou­lu­paik­ko­ja ei ole iki­nä lii­kaa, Suo­ma­la sum­ma­si.

Mikko Setälä on toiminut pyhäkoulun opettajana kaksi vuotta. Hän piti yhteispyhäkoulua rauhanyhdistyksellä ensimmäistä kertaa.

Mikko Setälä on toiminut pyhäkoulun opettajana kaksi vuotta. Hän piti yhteispyhäkoulua rauhanyhdistyksellä ensimmäistä kertaa.

Mik­ko Se­tä­lä on toi­mi­nut py­hä­kou­lun opet­ta­ja­na kak­si vuot­ta. Hän piti yh­teis­py­hä­kou­lua

rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä en­sim­mäis­tä ker­taa.

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys