JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pyhän Hengen kompassi ohjaa oikeaan suuntaan

Uutiset
14.9.2023 11.55

Juttua muokattu:

14.9. 11:51
2023091411513920230914115500
Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Samuli Saraste

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen seurakuntapäivän keskusteluissa 10. syyskuuta nousi esiin uskomisen asioista puhumisen tärkeys.

Samuli Saraste

Mar­jaa­na Saa­pun­ki

Ro­va­nie­mi

Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan neu­vo­ja kan­nat­taa kuun­nel­la, vaik­ka se ei oli­si muo­di­kas­ta­kaan, to­det­tiin seu­ra­kun­ta­päi­väs­sä.

Ro­va­nie­men alu­een seu­ra­kun­ta­päi­vä al­koi 10. syys­kuu­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä Tero Saa­pun­gin pi­tä­mäl­lä al­ku­har­tau­del­la. Hän luki Raa­ma­tus­ta Paa­va­lin käy­tän­nön oh­jei­ta sii­tä, mi­ten säi­ly­tään us­ko­mas­sa ja yh­tei­ses­sä rak­kau­des­sa (2. Kor. 9:6–15).

– Sa­man­lai­sia tun­te­muk­sia meil­lä on var­maan kai­kil­la, et­tä omat lah­jat ovat niin vä­hä­pä­töi­siä, et­tei niis­tä ole Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön, Saa­pun­ki to­te­si.

– Lah­jat riit­tä­vät, ja en­nen kaik­kea on tär­ke­ää, et­tä säi­lym­me us­ko­mas­sa, hän jat­koi.

Us­ko ai­no­as­taan

Ala­jär­ve­läi­nen Jar­mo Oja­järvi piti alus­tuk­sen ai­hees­ta Säi­ly­tä us­ko ja hyvä oma­tun­to. Oja­jär­vi ku­vai­li us­kon ole­van kai­kes­sa yk­sin­ker­tai­suu­des­saan syn­tien an­teek­si us­ko­mis­ta. Hän muis­te­li vuo­sien ta­kaa het­keä, jol­loin is­tui ajal­lis­ten huo­lien kes­kel­lä olo­huo­nees­sa, ja oma pik­ku­tyt­tö leik­ki ja lau­les­ke­li lat­ti­al­la. Alus­ta­ja muis­te­li ty­tön tois­tel­leen ”Kaik­ki on täy­tet­ty”. Pie­ni lap­si opet­ti, et­tei tar­vit­se epäil­lä, vaan ai­no­as­taan us­koa.

Us­ko nä­kyy ih­mi­sen te­ois­sa.

– Us­ko sai Noo­an ra­ken­ta­maan ar­kin kui­val­le maal­le ja Ab­ra­ha­min läh­te­mään muu­ka­lai­se­na lu­vat­tuun maa­han. Noo­an ja Aab­ra­ha­min teot ei­vät läh­te­neet hei­dän omas­ta jär­jes­tään, vaan us­kos­ta.

Puh­das oma­tun­to on us­kon säi­ly­mi­sen kan­nal­ta elin­tär­keä asia.

– Oma­tun­to on ai­van kuin kom­pas­si, jon­ka avul­la voim­me tar­kis­taa, olem­me­ko oi­ke­al­la tiel­lä, Oja­jär­vi ver­ta­si.

Pyhä Hen­ki opas­taa

Kes­kus­te­luis­sa nou­si esiin Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan neu­vo­jen ajan­koh­tai­suus. Us­ko­vai­sen­kin mie­les­sä saat­taa kä­väis­tä aja­tus, et­tä seu­ra­kun­nan neu­vo­jen kuun­te­le­mi­nen ei vält­tä­mät­tä ole muo­di­kas­ta. Sii­tä huo­li­mat­ta kan­nat­taa ol­la tot­te­le­vai­nen:

– Ei­hän se Py­hän Hen­gen opas­tus oi­ke­as­taan voi ol­la kah­del­la ih­mi­sel­lä eri­lai­nen.

Tuli esiin, et­tä Pyhä Hen­ki ei kau­aa viih­dy li­kai­ses­sa omas­sa­tun­nos­sa, jo­ten asi­oi­ta kan­nat­taa pyy­tää an­teek­si, jos oma­tun­to niis­tä muis­tut­taa.

– Ei se oma­tun­to ole sem­moi­nen, et­tä sitä tar­vis kai­vel­la, et­tä mitä siel­tä löy­tyy, vaan me saa­daan le­vä­tä sii­nä Ju­ma­lan ar­mos­sa.

Kes­kus­te­luis­sa pa­lat­tiin vie­lä kom­pas­si-ver­tauk­seen:

– Luon­nos­sa voi ol­la sel­lai­sia paik­ko­ja, jois­sa kom­pas­si häi­riin­tyy. Jos huo­maam­me ti­lan­tei­ta, jois­sa oma­tun­tom­me al­kaa ol­la rau­ha­ton, ei­kä oi­kein tie­dä suun­taa, on pa­rem­pi vält­tää sel­lai­sia ti­lan­tei­ta ja siir­tyä sin­ne, mis­sä suun­ta säi­lyy sel­vä­nä.

En­sim­mäi­nen ja vii­mei­nen

Lop­pu­yh­teen­ve­dos­saan Oja­jär­vi ver­ta­si us­ko­vai­sen elä­mää ar­mei­jan ete­ne­mi­seen maas­tos­sa.

– Ar­mei­jas­sa pi­de­tään ai­na mie­les­sä ku­vi­tel­tu vi­hol­li­nen: tais­te­le­van jou­kon edel­lä kul­kee tur­val­li­sen rei­tin var­mis­ta­via tie­dus­te­li­joi­ta, jo­kai­sel­la tais­te­li­jal­la on oma mää­rät­ty teh­tä­vän­sä ja jäl­ki­pään val­vo­ja huo­leh­tii, et­tei ku­kaan jää jou­kon mat­kas­ta. Us­ko­vai­se­na elä­mi­nen on vie­lä tur­val­li­sem­paa, sil­lä Jee­sus on jo val­mis­ta­nut tien tai­vaa­seen. Ju­ma­lan sana roh­kai­see, ja Jee­sus kul­kee jäl­jes­sä ja val­voo, et­tei ku­kaan ek­sy.

Il­ta­pa­lan jäl­keen Vil­le Ai­ras muis­tut­ti il­ta­har­tau­des­sa, et­tä Jee­sus on tie, to­tuus ja elä­mä.

– Jee­sus suu­rim­pa­na esi­ru­koi­li­ja­na tie­tää, mitä si­nun sy­dä­me­si tar­vit­see. Hän tun­tee mei­dät pa­rem­min kuin me it­se­kään, Ai­ras muis­tut­ti.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys