JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Raamattutieto kiinnosti leiriläisiä

Uutiset
26.3.2024 8.00

Juttua muokattu:

22.3. 12:05
2024032212051220240326080000

Satu Paa­na­nen

Taa­lain­maa

Lu­en­not Raa­ma­tun ra­ken­tees­ta ja his­to­ri­as­ta sel­keyt­ti­vät ko­ko­nais­ku­vaa.

Maa­lis­kuun 16.–17. päi­vi­nä jär­jes­tet­tiin Taa­lain­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä raa­mat­tu­tie­don lei­ri. Juk­ka Pa­lo­la lu­en­noi osa­not­ta­jil­le, joi­ta saa­pui Taa­lain­maal­ta, Tuk­hol­mas­ta ja Os­los­ta.

Aluil­laan ole­va ke­vät ot­ti ta­ka­pak­kia lei­rin al­ka­es­sa lau­an­tai­na, ja lun­ta py­ryt­ti jo lä­hes pal­jaa­seen maa­han. Osal­lis­tu­jat pää­si­vät kui­ten­kin pe­ril­le ja lei­ri pääs­tiin aloit­ta­maan läm­pi­mäl­lä kei­tol­la.

Lu­en­to­ja Raa­ma­tus­ta

Esit­te­lyis­sä kuul­tiin, et­tä pai­kal­la oli­jois­sa oli pu­hu­jia, tulk­ke­ja, raa­mat­tu­luo­kan- ja py­hä­kou­lun opet­ta­jia sekä mui­ta asi­as­ta kiin­nos­tu­nei­ta.

Te­o­lo­gi­an toh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la piti mie­len­kiin­toi­sia lu­en­to­ja Raa­ma­tun ra­ken­tees­ta sekä Van­han ja Uu­den tes­ta­men­tin his­to­ri­as­ta. In­nos­tu­neet kuu­li­jat me­ni­vät usein asi­oi­den edel­le ja Pa­lo­la sai rau­hoi­tel­la hei­tä sa­no­mal­la, et­tä tämä asia kä­si­tel­lään myö­hem­min. Sa­non­nas­ta ”Tämä ote­taan sit­ten myö­hem­min” tu­li­kin lei­rin huu­mo­ri­pi­toi­nen len­tä­vä lau­se.

Kaik­ki liit­tyy yh­teen

Lei­rin lo­puk­si osal­lis­tu­jat sai­vat ku­kin vuo­rol­laan ker­toa, mitä he oli­vat lei­ril­tä saa­neet. Lä­hes kaik­ki sa­noi­vat saa­neen­sa pa­rem­man ko­ko­nais­ku­van Raa­ma­tun ta­pah­tu­mis­ta.

– Näi­tä kuu­lee pie­ni­nä pa­la­si­na seu­rois­sa, mut­ta nyt pää­sim­me op­pi­maan, mi­ten kaik­ki liit­tyy yh­teen, eräs lei­ri­läi­nen to­te­si.

Aja­tus Raa­ma­tun ah­ke­ram­mas­ta käy­tös­tä jat­kos­sa tuli usei­ta ker­to­ja esil­le. Moni piti raa­ma­tun­tut­ki­mus­ta jän­nit­tä­vä­nä tie­tee­na­la­na Pa­lo­lan esi­tel­tyä eri rin­nak­kais­tul­kin­to­ja, epä­sel­vyyk­siä ja uu­sia löy­tö­jä.

– Oli tur­val­lis­ta kuul­la tut­ki­mus­löy­dök­sis­tä us­ko­vai­sen te­o­lo­gin ker­to­ma­na. Saam­me ol­la kii­tol­li­sia Tai­vaan Isäl­le näis­tä lah­jois­ta kes­kuu­des­sam­me, to­te­si­vat lei­ri­läi­set.

Ko­ko­nai­suuk­sien nä­ke­mi­nen on tär­ke­ää

Os­lo­lai­set An­na ja Pasi Pärk­kä sekä Pasi Pöys­kö osal­lis­tui­vat Raa­mat­tu­tie­don lei­ril­le. He kaik­ki toi­mi­vat raa­mat­tu­luo­kan opet­ta­ji­na ja Pasi Pärk­kä li­säk­si pu­hu­jan teh­tä­väs­sä.

Pöys­kö ker­toi, et­tä hän tuli avoi­min mie­lin mu­kaan il­man suu­rem­pia en­nak­ko-odo­tuk­sia.

– Oli mie­len­kiin­tois­ta kuul­la tie­teel­lis­tä ja osin konk­reet­tis­ta­kin tut­ki­mus­tie­toa tut­tu­jen raa­ma­tun­koh­tien ym­pä­ril­tä.

Pasi Pärk­kä poh­ti, et­tä ko­ko­nai­suuk­sien nä­ke­mi­nen on Raa­ma­tus­sa sa­no­man kan­nal­ta tär­ke­ää.

– Eri­tyi­ses­ti ryh­mä­työ pro­feet­ta Je­sa­jan elä­mäs­tä oli an­toi­sa, Pär­kät to­te­si­vat.

An­na Pärk­kä ker­toi vie­lä, kuin­ka oli sun­nun­tain ai­ka­na ihas­tel­lut Taa­lain­maan au­rin­gos­sa hoh­ta­via uu­sia han­kia. Yh­des­sä to­det­tiin, kuin­ka tär­kei­tä ja läm­pi­miä ko­koon­tu­mi­set Ruot­sin ja Nor­jan us­ko­vais­ten kes­ken ovat.

– Nyt voi­sin­kin täs­sä yh­tey­des­sä pu­heen­joh­ta­jan omi­nai­suu­des­sa toi­vot­taa kaik­ki Päi­vä­mie­hen lu­ki­jat ter­ve­tul­leik­si Os­lon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen syys­seu­roi­hin tu­le­va­na syk­sy­nä. Ti­lai­suu­des­ta tie­do­te­taan vie­lä myö­hem­min, Pöys­kö toi­vot­ti.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys