JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Raa­ma­tun­ker­to­mus­ku­vas­to uu­dis­tuu ja laa­je­nee

Uutiset
9.9.2020 6.00

Juttua muokattu:

9.9. 07:50
2020090907502620200909060000
Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Kuva Österbergiltä

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Raimo Österberg innostui kuvittamaan myös sellaisia raamatunkertomuksia, jotka eivät tilan puutteen vuoksi mahtuneet hänen toimittamaansa Kodin kuvaraamattuun.

Kuva Österbergiltä

Sirk­ka Leh­to

Päi­vä­mies

SRK:lla on myyn­nis­sä jo 280 ku­vi­tus­ku­vaa eri raa­ma­tun­koh­tiin liit­ty­en. Ku­vat on tuot­ta­nut ni­va­la­lai­nen ku­vaa­ma­tai­don leh­to­ri Rai­mo Ös­ter­berg.

Ös­ter­berg on tuot­ta­nut SRK:lle tai­de­ku­via, di­a­sar­jo­ja ja sar­ja­ku­via eri raa­ma­tun­koh­dis­ta. Py­hä­kou­luo­pas­ta ja Ko­din ku­va­raa­mat­tua täy­den­tä­viä ope­tus­ku­via on ol­lut tä­hän men­nes­sä 210. Nyt uu­sia kuva-ai­hei­ta on syn­ty­nyt 70 li­sää.

– Raa­mat­tu on val­ta­van ri­kas kir­ja. Ko­din ku­va­raa­mat­tua suun­ni­tel­ta­es­sa ai­hei­den mää­rää jou­dut­tiin ra­jaa­maan. Mo­nia mie­len­kiin­toi­sia ja pu­hut­te­le­via, eh­dol­la ol­lei­ta ker­to­muk­sia jäi pois, ker­too Ös­ter­berg uu­sien ku­vien syn­ty­his­to­ri­as­ta.

Ku­vas­to on mo­ni­puo­li­nen

SRK:n verk­ko­kau­pas­sa on ol­lut noin vii­si vuot­ta Raa­ma­tun­ker­to­mus­ku­vas­to-ni­mi­nen, lä­hin­nä ope­tus­ma­te­ri­aa­lik­si tar­koi­tet­tu tuo­te, joka nyt pi­tää si­säl­lään myös uut­ta ku­va­ma­te­ri­aa­lia.

– Se on ol­lut myyn­nis­sä vain di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa, jon­ka on kor­vaus­ta vas­taan saa­nut ko­pi­oi­da omal­le tie­to­ko­neel­le, ker­too Ös­ter­berg.

– Li­säk­si ku­vas­tos­sa on ol­lut muu­ta ope­tus­ta tu­ke­vaa ma­te­ri­aa­lia sekä joi­ta­kin esi­merk­ke­jä mah­dol­li­sis­ta Po­wer­Point-muo­dos­sa ole­vis­ta, teks­ti­te­tyis­tä ku­va­sar­jois­ta. Nyt näi­tä on val­ta­o­sas­sa raa­ma­tun­ker­to­muk­sis­ta, vink­kaa Ös­ter­berg.

Var­si­nais­ten raa­ma­tun­ker­to­muk­siin liit­ty­vän ku­va­ma­te­ri­aa­lin ohel­la ku­vas­tos­sa on muun mu­as­sa esi­tyk­siä, joi­den kaut­ta voi lä­hes­tyä Raa­mat­tua, tut­kia kirk­ko­vuot­ta, pe­las­tus­his­to­ri­aa tai kris­til­li­siä sym­bo­lei­ta.

Ope­tus­tuo­ki­oi­hin vaih­te­lua

Raa­ma­tun­ker­to­muk­siin liit­ty­vää ku­va­ma­te­ri­aa­lia on run­saas­ti tar­jol­la, ja sitä löy­tyy ne­tin kaut­ta pil­vin pi­mein.

– So­pi­vien ku­vien et­si­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin ai­kaa. Täl­lais­ten ku­vien koh­dal­la voi­daan usein tör­mä­tä myös te­ki­jä­noi­keus­ky­sy­myk­siin, huo­maut­taa Ös­ter­berg.

Ös­ter­berg ker­too, et­tä Raa­ma­tun­ker­to­mus­ku­vas­to pyr­kii tuo­maan tar­peel­li­sen ku­va­ma­te­ri­aa­lin hel­pos­ti saa­ta­vil­le ja tar­jo­a­maan käyt­tä­jäl­leen mo­nia mah­dol­li­suuk­sia ope­tus­tuo­ki­on ra­ken­ta­mi­seen.

– Voi vaik­ka­pa pää­tyä käyt­tä­mään vain yh­tä isoa ku­vaa tai sit­ten val­mis­ta Po­wer­Point-esi­tys­tä. Tun­tin­sa tai ope­tus­tuo­ki­on­sa voi myös ra­ken­taa va­lit­se­mal­la vain tar­peel­li­sek­si kat­so­man­sa diat yh­des­tä tai use­am­mas­ta di­a­sar­jas­ta – tai vaik­ka­pa tu­los­ta­mal­la sar­ja­ku­va­ver­si­on ope­tus­käyt­töön.

– Kai­kis­ta 280 ai­hees­ta löy­tyy myös tu­los­tet­ta­va vä­ri­tys­ku­va, vink­kaa Ös­ter­berg.

Ra­nu­an opis­to jär­jes­tää ai­hee­seen liit­ty­vän verk­ko­kurs­sin 25.9.2020 klo 18.00–21.00, ve­tä­jä­nä Rai­mo Ös­ter­berg.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys