JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ra­dio Poo­kis­sa seu­ro­ja lä­hes 20 vuot­ta

Päivämies
Uutiset
1.6.2019 6.10

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190601061000

Ra­dio Poo­ki on yk­si tär­keim­piä lä­he­tys­työn muo­to­ja, kos­ka siel­tä tu­lee pää­a­si­as­sa ai­van muu­ta oh­jel­maa kuin seu­ro­ja, ker­toi Ari-Pek­ka Pa­lo­la juh­la­ko­kouk­ses­sa.

Ra­di­o­työn juh­la­ko­kous oli 27. tou­ko­kuu­ta Yli­vies­kan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä. Juh­la­ko­kouk­ses­sa oli lä­he­tys­paik­ka­kun­tien yh­dys­hen­ki­löi­tä, toi­mit­ta­jia ja tek­nii­kas­ta vas­taa­via hen­ki­löi­tä. Ta­pah­tu­mas­sa muis­tel­tiin Poo­kin ra­di­o­seu­ro­jen vai­hei­ta his­to­ri­an va­los­sa.

– Ra­dio mah­dol­lis­taa sa­nan vie­mi­sen lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti maa­il­man ää­riin as­ti. Toi­nen mer­ki­tys ra­di­o­seu­roil­la on tuo­da Ju­ma­lan sa­naa us­ko­vai­sil­le, jot­ka ei­vät pää­se seu­roi­hin, Ari-Pek­ka Pa­lo­la tii­vis­ti al­ku­har­tau­des­sa.

Pa­lo­la toi ko­kouk­seen SRK:n ter­veh­dyk­sen ja kuu­lu­mi­sia eri työ­muo­dois­ta.

Odo­te­tut seu­rat

Ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Mark­ku Lau­no­nen ker­toi po­si­tii­vi­ses­ta pa­laut­tees­ta, jota Poo­kis­sa lä­he­te­tyt seu­rat ovat saa­neet. Eri­tyi­ses­ti us­ko­vai­set van­huk­set ja ko­tiin tai hoi­to­lai­tok­seen sai­rau­den vuok­si si­do­tut odot­ta­vat ra­di­o­seu­ro­ja. On myös kuu­li­joi­ta, jot­ka jää­vät ikään kuin va­hin­gos­sa kuun­te­le­maan seu­ro­ja jon­kin muun oh­jel­man jäl­keen.

Seu­ra­lä­he­tys tu­lee Poo­kis­ta juon­net­tu­na ko­ko­nai­suu­te­na suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä lau­lui­neen ja vir­si­neen.

– Mah­dol­li­suus soit­taa lä­he­tyk­sen jäl­keen päi­vys­tä­vään nu­me­roon on ko­et­tu hy­väk­si, Lau­no­nen ker­too.

Ko­kouk­seen osal­lis­tu­nei­den yh­tei­nen ko­ke­mus oli, et­tä pu­he­lin soi ai­na seu­ra­lä­he­tyk­sen jäl­keen.

Radiontyön sihteeri Antti Katajala kertoi paikallisradion merkityksestä. Pookin kautta lähetettävät seurat ovat vakiintuneet ja järjestelyt toimivat hyvin.

Radiontyön sihteeri Antti Katajala kertoi paikallisradion merkityksestä. Pookin kautta lähetettävät seurat ovat vakiintuneet ja järjestelyt toimivat hyvin.

”Mik­si ei kuu­lu seu­ro­ja?”

Seu­ro­ja on voi­tu lä­het­tää sään­nöl­li­ses­ti jo lä­hes 20 vuot­ta. En­sim­mäi­set seu­rat kuu­lui­vat Poo­kin kaut­ta Pat­ti­jo­el­ta 12. mar­ras­kuu­ta vuon­na 2000. Pat­ti­jo­en li­säk­si en­sim­mäi­siä seu­ro­ja tuli Sa­loi­sis­ta.

En­sim­mäi­se­nä vuon­na lä­he­tyk­siä tuli joka toi­nen viik­ko tai ker­ran kuus­sa. Kun seu­ro­jen ai­kaan kuu­lui­kin pe­sä­pal­lo­se­los­tus­ta, saat­toi joku soit­taa toi­mi­tuk­seen ja ky­syä, et­tä mik­sei ole­kaan seu­ro­ja.

Seu­ro­ja joka viik­ko

Vuon­na 2001 lä­he­tyk­set muut­tui­vat tal­vi­kau­del­la jo­ka­viik­koi­sik­si ja mu­kaan tuli li­sää Kes­ki-Poh­jan­maan Rau­ha­nyh­dis­tyk­siä. Vuon­na 2004 lä­he­tyk­siä al­koi tul­la myös Poh­jois-Poh­jan­maan ja La­pin alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä.

Hal­lin­nol­li­ses­ti Poo­kin seu­ra­ra­di­o­toi­min­ta kuu­luu kes­ki­sen alu­een lä­he­tys­tii­mil­le. So­pi­mus teh­dään ai­na vuo­dek­si ker­ral­laan pai­kal­lis­ra­di­on edus­ta­jan kans­sa. Raa­hen, Pat­ti­jo­en ja Sa­lois­ten rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat hoi­ta­vat seu­ra­lä­he­tys­ten vas­taa­no­ton Poo­kin stu­di­os­sa.

Teks­ti ja ku­vat: Ma­ria Nie­mi­nen

Lue koko jut­tu 5.6.2019 il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys