JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rak­kaus kos­ket­taa jo­kais­ta

Uutiset
29.4.2016 13.00

Ai­kuis­ten il­las­sa Haa­pa­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 23. huh­ti­kuu­ta oli ai­hee­na Rak­kaus. Au­ne-Eli­na ja Sa­mu­el Jy­rin­ki ko­ki­vat, et­tä il­ta vir­kis­ti, an­toi voi­mia ar­keen sekä muis­tut­ti elä­män tär­keim­mis­tä asi­ois­ta.

Mik­ko Kin­nu­nen ku­va­si alus­tuk­ses­sa Jaa­ko­bin suur­per­heen elä­mää. Si­sar­ka­teus Joo­se­fia koh­taan kas­voi vi­hak­si as­ti, ja Joo­sef jou­tui nuo­re­na vie­raa­seen maa­han, toi­sel­la ta­val­la us­ko­vien jouk­koon. Hou­ku­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­mi­nen vei hä­net van­ki­laan. Kui­ten­kin hän oli on­nel­li­nen mies, sil­lä Ju­ma­la oli hä­nen kans­san­sa.

Ju­ma­la siu­na­si Joo­se­fin kaut­ta koko su­kua, ei­kä vain su­kua vaan koko Egyp­tiä. Joo­sef an­toi vel­jil­leen an­teek­si ja ke­hot­ti ole­maan rii­te­le­mät­tä tiel­lä.

Kuu­lim­me alus­tuk­ses­sa, mi­ten mo­ni­puo­li­nen ja ri­kas on rak­kau­den il­me­ne­mis­muo­to. Rak­kaut­ta voi ol­la esi­mer­kik­si per­he- ja su­ku­rak­kaut­ta, su­ku­puol­ten vä­lis­tä ro­mant­tis­ta rak­kaut­ta sekä läm­min­tä ys­tä­vyyt­tä ys­tä­vien kes­ken tai yh­tei­sös­sä.

Kai­ken läh­tö­koh­ta­na on aga­pe-rak­kaus, joka on Ju­ma­lan pe­las­ta­vaa rak­kaut­ta. Se hei­jas­tuu Ju­ma­lan las­ten vä­li­se­nä rak­kau­te­na ja on kris­til­lis­tä rak­kaut­ta.

Il­las­sa tuli esiin myös seu­rus­te­lu ja avi­o­lii­ton py­hyys, jota us­ko­vai­set ha­lu­a­vat vaa­lia. Esi­mer­kik­si te­le­vi­sio, elo­ku­vat ja in­ter­net tar­jo­a­vat vi­rik­kei­tä, jot­ka ruok­ki­vat sek­su­aa­li­sia ha­lu­ja. Flirt­tai­lu ja kak­si­mie­li­set ju­tut ei­vät kuu­lu us­ko­vai­sel­le. Us­ko­vai­nen ha­lu­aa tais­tel­la viet­te­lyk­siä vas­taan.

Mart­ti Lut­her va­roit­taa: pa­hat aja­tuk­set ovat kuin lin­tu­ja, jot­ka len­tä­vät pääm­me yli. älä an­na nii­den teh­dä pe­sää. Evan­ke­liu­mis­ta saa voi­maa tais­tel­la kai­ken­lais­ta syn­tiä vas­taan.

Tais­to Pel­to­nie­mi, joka toi­mi kes­kus­te­lun ve­tä­jä­nä, mai­nit­si:

– On mu­ka­va näh­dä, et­tä ai­he on ajan­koh­tai­nen ja tär­keä, kos­ka näin pal­jon vä­keä on tul­lut tä­hän il­taan.

Pel­to­nie­mi roh­kai­si, et­tä rak­kaus ja Ju­ma­lan lap­sen osa säi­lyy evan­ke­liu­min hoi­dos­sa.

"On tär­ke­ää ra­kas­taa lä­him­mäis­tä"

Ir­ja ja Pasi Lep­pä­sen mie­les­tä alus­ta­ja kä­sit­te­li laa­jas­ti ja mo­ni­puo­li­ses­ti ai­kuis­ten il­lan ai­het­ta.

– Rak­kau­den mer­ki­tys ko­dis­sa ja van­hem­pien vä­lil­lä nou­si kes­kei­ses­ti esil­le. Las­ten pa­ras ja tur­val­li­nen kas­vu­a­lus­ta on van­hem­pien vä­li­nen suh­de ja rak­kaus.

Myös Ju­ma­lan las­ten kes­ki­näi­nen rak­kaus ja huo­len­pi­to oli esil­lä.

– Suu­rim­pa­na ja tär­keim­pä­nä jäi mie­liim­me se, mi­ten Ju­ma­la ra­kas­taa mei­tä syn­ti­siä ih­mi­siä. On tär­ke­ää ra­kas­taa lä­him­mäi­si­äm­me ja hy­väk­syä myös eri­lai­suus kes­kuu­des­sam­me, Lep­pä­set to­te­si­vat.

– Aihe kosketti vaikeitakin kysymyksiä, jotka ovat olleet esillä liittyen seksuaalisuuteen ja samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen. Tuli turvallinen ja levollinen mieli: näidenkin kysymysten ääressä voimme luottaa Jumalaan ja hänen sanaansa. Saimme evankeliumista voimaa jatkaa kilvoitusta kohti päämääräämme, taivasta, Irja ja Pasi Leppänen kertoivat kokemuksiaan aikuisten illasta.

– Aihe kosketti vaikeitakin kysymyksiä, jotka ovat olleet esillä liittyen seksuaalisuuteen ja samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen. Tuli turvallinen ja levollinen mieli: näidenkin kysymysten ääressä voimme luottaa Jumalaan ja hänen sanaansa. Saimme evankeliumista voimaa jatkaa kilvoitusta kohti päämääräämme, taivasta, Irja ja Pasi Leppänen kertoivat kokemuksiaan aikuisten illasta.

Ju­ma­lan rak­kaus on kes­kei­sin

Au­ne-Eli­na ja Sa­mu­el Jy­rin­gin mie­les­tä ai­he tun­tui eri­tyi­sen tär­ke­äl­tä, kos­ka rak­kaus on sekä hen­gel­li­ses­sä et­tä maal­li­ses­sa mie­les­sä mer­kit­tä­vä asia ja kos­ket­taa jo­kais­ta.

– Alus­tus toi hy­vin esil­le rak­kau­den eri muo­dot ja nii­hin liit­ty­vät kau­niit, mut­ta myös ki­pe­ät asi­at. Meis­tä jo­kai­nen tar­vit­see osak­seen rak­kaut­ta läpi elä­män. Oli­kin hyvä py­säh­tyä het­kek­si ajat­te­le­maan sitä, mi­ten rak­kaut­ta an­nan ja saan.

Jy­rin­git poh­ti­vat, et­tä vaik­ka on tär­ke­ää huo­leh­tia lä­him­mäi­sis­tään ja vaa­lia rak­kaut­ta, kes­kei­sin on kui­ten­kin Ju­ma­lan rak­kaus.

– Suu­rim­man tur­van tuo se, et­tä elä­män­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta saam­me tur­va­ta ja luot­taa Ju­ma­lan rak­kau­teen. Se kan­taa, joh­dat­taa ja puh­dis­taa ei­kä kos­kaan ka­toa. Sen poh­jal­le on hyvä ra­ken­taa, he sum­ma­si­vat.

Ku­vat: Päi­viö Kart­tu­nen

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys