JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ranta­niemessä itsenäistä elämää oppimassa

Uutiset
18.3.2023 7.00

Juttua muokattu:

17.3. 14:05
2023031714055720230318070000
Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Kuva Haastateltavalta

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Reisjärvellä asuva Emilia Nyman työskentelee sekä keittiötöissä että päiväkodissa.

Kuva Haastateltavalta

Au­lik­ki Pii­rai­nen

Emi­lia Ny­man täyt­ti tam­mi­kuus­sa 27 vuot­ta. Hä­nel­lä oli ko­to­naan Ka­jaa­nin Vuot­to­lah­des­sa isot juh­lat, kun kum­mit ja ys­tä­vät saa­pui­vat juh­li­maan san­ka­rin kans­sa. Ys­tä­vis­tä ote­tuis­sa ku­vis­sa nä­kyy iloi­sia il­mei­tä.

Ny­ma­nil­la on syn­nyn­näi­nen ke­hi­tys­vam­ma, Dow­nin synd­roo­ma. Hän on asu­nut jo kym­me­nen vuot­ta pois­sa ko­toa, sil­lä pe­rus­kou­lun jäl­keen hän opis­ke­li vuo­den Ra­nu­an kris­til­li­sen opis­ton eri­tyis­lin­jal­la ja sen jäl­keen opis­ke­lu­pai­kak­si va­li­koi­tui Reis­jär­vel­le muu­ton myö­tä Luo­vi. Siel­lä hän opis­ke­li työ­hön ja it­se­näi­seen elä­mään val­men­ta­vis­sa opin­nois­sa kol­me vuot­ta. Myös Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton eri­tyis­lin­ja hä­nel­lä on tul­lut käy­tyä.

Ny­ma­nin koti on ny­kyi­sin Reis­jär­vel­lä, Es­pe­ri-hoi­to­ko­ti Ran­ta­nie­mes­sä tu­e­tus­sa asu­mi­syk­si­kös­sä. Siel­lä hä­nel­lä on oma pik­ku­yk­siö ja siel­tä hän on saa­nut uu­sia ys­tä­viä.

– Pa­ras ys­tä­vä­ni on Mik­ko. Hän on au­rin­koi­nen. Hä­nel­tä saa ha­le­ja, Emi­lia Ny­man ker­too.

Nuo­ri nai­nen näyt­tää pu­he­li­mes­taan viik­ko-oh­jel­maan­sa. Sii­nä on ku­vil­la esi­tet­ty päi­vän oh­jel­ma kel­lo­nai­koi­neen. Päi­vit­täi­sen ul­koi­lun li­säk­si oh­jel­mas­sa on kah­te­na päi­vä­nä työ­tä Ran­ta­nie­men keit­ti­ös­sä ja yh­te­nä päi­vä­nä päi­vä­ko­dis­sa.

– Keit­ti­ös­sä tis­kaan ja pyy­hin pöy­tiä. Päi­vä­ko­dis­sa puh­dis­tan le­lu­ja. Työ on mu­ka­vaa, Ny­man ke­huu.

Hä­nel­lä on hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja, Tan­ja, jon­ka kans­sa hän käy ui­ma­hal­lis­sa, kei­laa­mas­sa ja kun­to­sa­lil­la.

Lu­ku­jär­jes­tyk­ses­sä lu­kee myös ”as­kar­te­lu­pöy­tä”. Sil­loin Ny­man as­kar­te­lee esi­mer­kik­si ha­ma­hel­mis­tä, kir­joit­te­lee mal­lis­ta ja lu­kee. Päi­vä­mie­hen hän lu­kee kän­ny­käs­tään. Tab­le­til­ta Ny­man seu­raa Ylen si­vu­ja.

Emi­lia Ny­man tyk­kää käy­dä opis­to­jen ys­tä­vä­kurs­seil­la. Lau­la­mi­ses­ta hän pi­tää myös, jo­ten ker­ran Reis­jär­ven opis­ton ys­tä­vä­kurs­sin il­ta­juh­las­sa hän ha­lu­si yl­lät­tää ys­tä­vän­sä Pe­kan lau­lu­e­si­tyk­sel­lä tä­män syn­ty­mä­päi­vä­nä. Ny­man lau­loi vir­ren 496 Oi Jee­sus, ota sy­lii­si nyt mei­dät pie­net tur­vii­si. Hän oli etu­kä­teen an­ta­nut Pe­kal­le ta­lous­pa­pe­ri­pa­lan lii­kut­tu­mi­sen va­ral­le.

Mie­luis­ta te­ke­mis­tä Emi­lia Ny­ma­nil­le on myös ku­va­pu­he­lui­den soit­ta­mi­nen lä­heis­ten kans­sa.

– Äi­din kans­sa soit­te­len aa­mul­la ja il­lal­la.

Kat­se on kään­ty­nyt hie­man jo ke­sään: Su­vi­seu­rat äi­din ja isän mat­ka-au­tos­sa ovat suun­ni­tel­mis­sa. Ny­man on it­se­näis­ty­nyt Ran­ta­nie­mes­sä niin, et­tä loma ko­to­na Ka­jaa­nis­sa ei tun­nu ole­van pääl­lim­mäi­se­nä suun­ni­tel­mis­sa.21. maa­lis­kuu­ta on kan­sain­vä­li­nen Dow­nin synd­roo­man päi­vä. Päi­vän ta­voi­te on kas­vat­taa tie­toi­suut­ta Dow­nin synd­roo­mas­ta.

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys