JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ra­nu­an opis­ton uu­si logo jul­kis­te­taan seu­rois­sa

Uutiset
24.7.2020 8.45

Juttua muokattu:

24.7. 10:19
2020072410191320200724084500

Kat­ri Iso­pah­ka­la

Ra­nua

Ra­nu­an opis­to siir­tyy vies­tin­näs­sään ha­vun- ja tuo­reen vih­re­än vä­rei­hin, kun sen graa­fi­nen il­me ja logo uu­dis­tu­vat. Ne jul­kis­te­taan tä­nään al­ka­vis­sa opis­to­seu­rois­sa.

Ra­nu­an kris­til­lisen kan­sa­no­pis­ton uu­si logo on tyy­li­tel­ty ja rai­kas­tet­tu ai­em­mas­ta lo­gos­ta. Lo­gou­u­dis­tuk­sen on suun­ni­tel­lut Juk­ka Kle­met­ti. Ny­kyi­nen logo, jon­ka poh­jal­ta uu­dis­tus on teh­ty, on Ee­ro Ös­ter­ber­gin kä­si­a­laa. Van­han lo­gon ha­vu­puu­ai­hees­ta ei ha­lut­tu ko­ko­naan luo­pua, sil­lä se so­pii eri­tyi­sen hy­vin poh­joi­sen opis­tol­le.

– Kuu­si tuo mi­nun mie­lee­ni luon­non, kas­vun, ja sen kes­kel­lä ole­va ris­ti us­kon lah­jan. Kuu­sen vih­re­än eri sä­vyt tuo­vat mie­lee­ni elä­män ja nuo­ruu­den, Ra­nu­an opis­ton reh­to­ri Har­ri Iso­pah­ka­la ku­vai­lee.

Seu­ra­tun­nus nou­see lo­gos­ta

Tä­män­vuo­tis­ten opis­to­seu­ro­jen tun­nus on Ju­ma­la an­taa kas­vun. Tun­nus nou­see uu­dis­tu­nees­ta lo­gos­ta, ja so­pii hy­vin nuo­ria kou­lut­ta­van, kris­til­li­sen op­pi­lai­tok­sen ta­pah­tu­maan.

– Ai­he on ajan­koh­tai­nen poik­keuk­sel­li­ses­sa ja epä­var­mas­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa. Ju­ma­laan luot­ta­en voim­me ra­ken­taa maa­tam­me ja maa­il­maa­kin toi­pu­maan krii­sis­tä. Ta­lous­kas­vua tär­ke­äm­pää on kui­ten­kin se, et­tä Ju­ma­lan sa­nan sie­men löy­täi­si tien ih­mis­ten sy­dä­meen ja sai­si itää siel­lä, Iso­pah­ka­la poh­tii.

Opis­to­seu­ro­jen tun­nus on ai­hee­na per­jan­tai-il­ta­na kuul­ta­vas­sa alus­tus­pu­heen­vuo­ros­sa, jon­ka pi­tää Ta­pio Kuk­ko Kii­min­gis­tä.

Seu­ra­oh­jel­ma pit­käl­ti en­nal­laan

Ra­nu­an opis­to jär­jes­tää opis­to­seu­rat ne­tin ja ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä. Seu­ra­oh­jel­ma on pit­käl­ti sa­man­lai­nen kuin ta­va­no­mai­sis­sa kent­tä­seu­rois­sa­kin.

Poik­keuk­se­na on lau­an­tai­na jär­jes­tet­ty viik­ko­mes­su, joka jää nyt pois. Mes­sun ti­lal­ta lä­he­te­tään opis­ton tal­vi­päi­vil­lä kuul­tu alus­tus ai­hees­ta ”Pi­tä­kää huol­ta, et­tä tu­let­te toi­meen kes­ke­nän­ne”.

Ra­nu­an opis­to­seu­rat lä­he­te­tään pit­käl­ti Ou­lus­ta SRK:n toi­mis­tol­ta. Tä­hän on pää­dyt­ty sen vuok­si, et­tei ra­di­oin­ti­tek­niik­kaa tar­vit­se siir­tää siel­tä Ra­nu­al­le. Seu­rois­sa kuul­laan sil­ti ai­em­pien vuo­sien ta­paan muun mu­as­sa opis­to­kuu­lu­mi­set.Tue opis­toa

Ra­nu­an kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­to­yh­dis­tys ry on saa­nut Po­lii­si­hal­li­tuk­sel­ta ra­han­ke­räys­lu­van nu­me­ro 2019/770/Ra­bi­ta.

Lupa on voi­mas­sa 1.1.2020–31.12.2021 koko Suo­men alu­eel­la Ah­ve­nan­maa­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Ke­rä­tyt va­rat käy­te­tään Ra­nu­an kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­to­yh­dis­tys ry:n omis­ta­man ja yl­lä­pi­tä­män Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton ha­ke­läm­mi­tys­ku­lu­jen kat­ta­mi­seen.
Hak­keel­la läm­mi­te­tään pää­ra­ken­nus, opis­ton opis­ke­li­joi­den so­lu­a­sun­not sekä läm­min vesi.

Li­säk­si va­ro­ja käy­te­tään opis­ton opis­ke­li­joi­den käy­tös­sä ole­vien so­lu­a­sun­to­jen kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­siin.

Voit lah­joit­taa ti­lil­le FI02 5644 6620 0046 53, vies­ti: lah­joi­tus

Pu­he­li­mel­la: Mo­bi­le­Pay-nu­me­ro on

- lah­joi­tuk­siin 97966,

- pel­to­jen kun­nos­tuk­seen tai park­ki­mak­sui­hin 74986.

On­nis­tu­nees­ta lah­joi­tuk­ses­ta tu­lee kii­tos­vies­ti.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys