JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ra­nu­an opis­to­seu­ra-alu­et­ta pa­ran­net­tiin maan­siir­to­tal­koil­la

Uutiset
12.10.2016 9.38

Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton alu­eel­la pi­det­tiin 8. lo­ka­kuu­ta maan­ra­ken­nus­tal­koot, joi­den tar­koi­tuk­se­na oli li­sä­tä opis­to­seu­ro­jen ma­joi­tus­paik­ko­ja ja te­hos­taa seu­ra-alu­een käyt­töä. Maan­siir­to­a­lal­la töi­tä teh­neet opis­ton opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat myös tal­koi­siin.

Tal­koot oli­vat en­sim­mäi­nen vai­he ken­tän­pa­ran­nus­suun­ni­tel­mas­sa, jon­ka mu­kai­ses­ti tal­koi­ta jat­ke­taan ku­lu­van syk­syn ja tu­le­van ke­vään ai­ka­na. Suun­ni­tel­mas­ta vas­taa­va maan­ra­ken­nu­sa­lan am­mat­ti­lai­nen Timo Leh­to Ou­lus­ta ker­too työn taus­tois­ta:

– Olim­me vii­me ke­sä­nä opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa, it­se vas­ta­sin lii­ken­teen oh­jauk­ses­ta. Sil­mät au­ke­ni­vat seu­ra­vii­kon ai­ka­na, kent­tä tar­vit­si pai­koin kun­nos­ta­mis­ta.

Sa­maa miel­tä oli­vat Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­to­yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan jä­se­net ja opis­ton puo­lel­ta työ­hön osal­lis­tu­neet vi­ran­hal­ti­jat. Ken­tän­kun­nos­tus pää­tet­tiin aloit­taa jo syk­syl­lä, jot­ta kent­tä oli­si en­tis­tä pa­rem­mas­sa kun­nos­sa en­nen ke­sän 2017 opis­to­seu­ro­ja.

Isot maa-aineskasat häviävät Ranuan opiston maisemista, kun sopivaa maa-ainesta seulotaan ja murskataan kentän tarpeisiin tulevan talven aikana. Lauantaina liikkeelle lähti jo suuri määrä maata.

Isot maa-aineskasat häviävät Ranuan opiston maisemista, kun sopivaa maa-ainesta seulotaan ja murskataan kentän tarpeisiin tulevan talven aikana. Lauantaina liikkeelle lähti jo suuri määrä maata.

Opis­ton joh­to­kun­nan jä­sen Ris­to Kuk­ko­nen Ra­nu­al­ta ker­too, et­tä opis­to vas­taa sa­la­o­ji­tuk­seen ja maan­muok­kaa­mi­seen liit­ty­vis­tä ma­te­ri­aa­li­kus­tan­nuk­sis­ta sekä tal­koo­lais­ten muo­nit­ta­mi­ses­ta. Muu­ten työt ovat eden­neet tal­koo­pe­ri­aat­teel­la.

Kuk­ko­nen on vai­kut­tu­nut tal­koo­mie­les­tä ja ken­tän­kun­nos­tuk­seen liit­ty­vän tal­koo­työn suu­ruu­des­ta. Noin kah­den­kym­me­nen tal­koo­lai­sen ja hei­dän mu­ka­naan tuo­mien ko­nei­den ai­kaan­saan­nok­set ovat mit­ta­via. Opis­ton pel­lol­la möy­ri tal­koo­päi­vän ai­ka­na vii­si kai­vu­ria, kuor­ma-au­to ja usei­ta pai­kal­lis­ten tuo­mia trak­to­rei­ta.

– Kyl­lä tun­tui ih­meel­li­sel­tä, et­tä vel­jet tuo­vat kol­mel­la re­kal­la kai­vu­rit ja pa­ne­vat lau­an­tai­na aa­mu­kuu­del­ta tuu­le­maan! Kaik­kien tal­koo­lais­ten suu­ri pon­nis­tus läm­mit­tää sy­dän­tä. Tai­vaan Isä hei­tä siu­nat­koon.

Myös Leh­to on tyy­ty­väi­nen pit­kän tal­koo­päi­vän tu­lok­siin ja liik­keel­le läh­te­nee­seen tal­koo­vä­keen.

– Päi­vä su­jui hy­vin, ja eh­dim­me teh­dä vä­hän enem­män kuin olim­me alun pe­rin suun­ni­tel­leet. Myös Ra­nu­al­ta tuli mu­ka­vas­ti tal­koo­vä­keä pai­kal­le, kiit­te­lee Leh­to.

Tal­koo­päi­vä kes­ti aa­mu­var­hai­ses­ta il­ta­myö­hään.

– Sa­la­o­ji­tim­me avo-ojia. Kent­tää on jat­kos­sa hel­pom­pi täyt­tää, ja sin­ne saa­daan li­sää ma­joi­tus­paik­ko­ja. Päi­vän ai­ka­na maa­han ve­det­tiin noin 400 met­riä sa­la­o­ja­put­kea, Leh­to ker­too.

Jo ke­sän 2017 opis­to­seu­rois­sa seu­ra-alu­eel­la on kym­me­niä ma­joi­tus­paik­ko­ja ai­em­paa enem­män.

Tal­koo­päi­vän ai­ka­na muo­kat­tiin myös kos­teu­des­ta kär­si­viä pin­ta­mai­ta. Sois­tu­nut­ta pin­ta­ker­ros­ta pois­tet­tiin ja ti­lal­le vaih­det­tiin kar­ke­am­paa maa-ai­nes­ta, jot­ta pin­ta lä­päi­si pa­rem­min vet­tä ja kan­tai­si ajo­neu­vo­ja.

Pel­to­jen pin­to­ja muo­kat­tiin niil­lä alu­eil­la, joil­la ne oli­vat huo­mat­ta­van epä­ta­sai­sia. Li­säk­si avat­tiin muu­ta­ma um­peen liet­ty­nyt sa­la­o­ja­put­ki. Muo­ka­tuil­le alu­eil­le kyl­ve­tään hei­nä vie­lä lä­hi­ai­koi­na.

Ke­vät­tal­vel­la on tar­koi­tus jat­kaa sekä sa­la­o­jit­ta­mis­ta et­tä kar­ke­am­man maa-ai­nek­sin aja­mis­ta kos­teu­des­ta kär­si­vil­le alu­eil­le.

Ku­vat: Ee­ro ös­ter­berg

KatriIsopahkala