JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Reis­jär­ven opis­ton lop­pi­ais­päi­vät: Tur­vas­sa muu­tos­ten myrs­kyil­tä

Uutiset
9.1.2021 8.00

Juttua muokattu:

8.1. 13:01
2021010813011120210109080000
Paneelissa olivat keskustelijoina vasemmalta Emmi Niskanen Haapajärveltä, Enni Syrjälä Kannuksesta, Ilari Lohi Oulusta, Patrik Heikkinen Haapajärveltä ja keskustelun vetäjänä opiston kieltenopettaja Matti Erkkilä Haapajärveltä.

Paneelissa olivat keskustelijoina vasemmalta Emmi Niskanen Haapajärveltä, Enni Syrjälä Kannuksesta, Ilari Lohi Oulusta, Patrik Heikkinen Haapajärveltä ja keskustelun vetäjänä opiston kieltenopettaja Matti Erkkilä Haapajärveltä.

Helinä Kinnunen

Paneelissa olivat keskustelijoina vasemmalta Emmi Niskanen Haapajärveltä, Enni Syrjälä Kannuksesta, Ilari Lohi Oulusta, Patrik Heikkinen Haapajärveltä ja keskustelun vetäjänä opiston kieltenopettaja Matti Erkkilä Haapajärveltä.

Paneelissa olivat keskustelijoina vasemmalta Emmi Niskanen Haapajärveltä, Enni Syrjälä Kannuksesta, Ilari Lohi Oulusta, Patrik Heikkinen Haapajärveltä ja keskustelun vetäjänä opiston kieltenopettaja Matti Erkkilä Haapajärveltä.

Helinä Kinnunen

Hel­ka Mu­ta­nen

Raa­ma­tun ker­to­muk­sis­ta löy­tyy loh­tua myös ny­ky­a­jan muu­tos­ten ja ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­le. Ju­ma­lan sana py­syy sa­ma­na läpi ajan.

Reis­jär­ven opis­ton lop­pi­ais­päi­vät jär­jes­tet­tiin etäyh­teyk­sin suo­ra­tois­to­na opis­ton Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la. Tiis­tai-il­lan oh­jel­maan si­säl­tyi Mat­ti Tas­ki­lan seu­ra­pu­he, Mik­ko Kin­nu­sen alus­tus sekä pa­nee­li­kes­kus­te­lu.

Kes­ki­viik­ko al­koi Per-Olof Mo­ber­gin py­hä­kou­lul­la ja Mik­ko Kin­nu­sen seu­ra­pu­heel­la. Lo­puk­si Reis­jär­ven opis­ton reh­to­ri Valt­te­ri Lai­ti­la ker­toi opis­to­kuu­lu­mi­sia ja Mat­ti Tas­ki­la piti pu­heen­vuo­ron ai­hees­ta Tyy­ty­väi­syys ja kii­tol­li­suus.

Li­ve­lä­he­tyk­sen chat-osi­oon saa­pu­neis­ta kom­men­teis­ta kävi il­mi, et­tä us­ko­vai­set kai­paa­vat Ju­ma­lan sa­nan ää­reen. Mo­net oli­vat iloi­sia ja kii­tol­li­sia lop­pi­ais­päi­vis­tä. Kun ei pää­se ra­joi­tus­ten ta­kia pai­kan pääl­le, on vir­tu­aa­li­sil­le seu­roil­le, py­hä­kou­luil­le ja raa­mat­tu­luo­kil­le tar­vet­ta.

Us­ko tuo tur­vaa

Mik­ko Kin­nu­sen alus­tuk­sen ai­hee­na oli us­kon tuo­ma tur­va muu­tos­ten kes­kel­lä. Hän pu­he­li, et­tä vaik­ka koko maa­il­maa ra­vis­tel­lut ko­ro­na­vuo­si on ta­ka­na, vai­kea ti­lan­ne jat­kuu yhä.

Maa­il­ma muut­tuu vauh­dil­la. Tek­no­lo­gia ke­hit­tyy, ar­vot muut­tu­vat, glo­ba­li­saa­tio voi­mis­tuu ja il­mas­ton­muu­tos uh­kaa. Muu­tok­set voi­vat ol­la sekä hy­viä et­tä pa­ho­ja, mut­ta mo­nes­ti ne kui­ten­kin li­sää­vät epä­var­muut­ta.

Alus­ta­ja poh­ti, mikä voi­si lie­vit­tää muu­tos­ten ai­heut­ta­maa ah­dis­tus­ta. Hän to­te­si, et­tä vaik­ka epä­var­muus li­sään­tyy, us­ko tuo tur­vaa ai­na.

Muu­tos­ten mo­net puo­let

Alus­tuk­sen jäl­keen nel­jä opis­to­taus­tais­ta nuor­ta, En­ni Syr­jä­lä, Em­mi Nis­ka­nen, Pat­rik Heik­ki­nen ja Ila­ri Lohi, kes­kus­te­li­vat aja­tuk­sis­ta, joi­ta alus­tus heis­sä he­rät­ti. Opis­ton kiel­te­no­pet­ta­ja Mat­ti Erk­ki­lä toi­mi pu­heen­joh­ta­ja­na ja luki kom­ment­te­ja, joi­ta lä­he­tyk­sen seu­raa­jat sai­vat lä­het­tää ver­kon vä­li­tyk­sel­lä.

Kes­kus­te­lus­ta nou­si esil­le, et­tä muu­tok­set voi­vat ol­la joko uh­kia tai mah­dol­li­suuk­sia.

– Mo­nes­ti on huo­no rat­kai­su ri­pus­tau­tua muut­tu­vaan van­haan. Toi­saal­ta lii­ka muu­tos voi ol­la myös hy­vin va­hin­gol­lis­ta ja li­sä­tä pel­koa.

Myös tek­no­lo­gi­an mah­dol­li­suu­det ja var­jo­puo­let he­rät­ti­vät aja­tuk­sia. Ko­ro­nan myö­tä on opit­tu pal­jon ja esi­mer­kik­si net­ti­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen on käy­nyt var­sin hel­pok­si.

– Nii­tä pi­tää vain muis­taa kuun­nel­la, nuo­ret tuu­mi­vat.

– Ju­ma­lan las­ten jouk­koon on jo kova ikä­vä, ja tänä ai­ka­na seu­ro­jen mer­ki­tys on ko­ros­tu­nut.

Ju­ma­la kuu­lee huo­kauk­set

– Vä­lil­lä mie­leen voi nous­ta huo­li sii­tä, ovat­ko ny­ky­a­jan us­ko­vais­ten ar­vot ja käyt­täy­ty­mi­nen muut­tu­neet lii­kaa, pa­ne­lis­tit poh­ti­vat.

Nuo­ret ker­toi­vat opis­ton an­ta­neen mo­nia eväi­tä hei­dän elä­mään­sä:

– Us­ko­vais­ten ys­tä­vien kans­sa on help­poa ja tur­val­lis­ta ol­la ja kes­kus­tel­la vai­keis­ta­kin asi­ois­ta. Opis­to vah­vis­taa us­koa ja an­taa elä­mäl­le tu­ke­van ar­vo­poh­jan.

Kes­kus­te­li­jat muis­tut­ti­vat, et­tä yk­sin ei tar­vit­se us­koa. Ai­na on yk­si, joka kuu­lee pie­nim­mät­kin huo­kauk­set. On loh­dul­lis­ta, et­tä vaik­ka kaik­ki muu ka­to­ai­si­kin, Tai­vaan Isä var­je­lee.

21.1.2021

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Joh. 1:14

Viikon kysymys