JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Retki miesväen kesken

Uutiset
17.6.2022 9.40

Juttua muokattu:

17.6. 09:42
2022061709423820220617094000
Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Risto Myllynen

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Retkellä kerättiin myös varoja Kajaanin Rauhanyhdistykselle.

Risto Myllynen

Päi­vi Myl­ly­nen

– Teh­dään yh­des­sä täs­tä mie­leen­pai­nu­va ja mu­ka­va ret­ki. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mu­kaan.

Näil­lä sa­noil­la Ka­jaa­nin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen lap­si- ja nuo­ri­so­työ­toi­mi­kun­ta kut­sui ko­ti­sii­o­nin mies­vä­en yh­tei­seen ret­ki­päi­vään lau­an­tai­na 28. tou­ko­kuu­ta. Ret­ki suun­tau­tui kai­nuu­lai­seen ra­ja­seu­dun kau­pun­kiin Kuh­moon. Yh­tei­nen ret­ki osoit­tau­tui jo en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ten pe­rus­teel­la suo­si­tuk­si ja odo­te­tuk­si. Kak­si lin­ja-au­tol­lis­ta eri-ikäi­siä poi­kia ja mie­hiä oli kool­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pi­ha­maal­la var­hain lau­an­tai­aa­mu­na. Jän­nit­tä­vä ret­ki­päi­vä oli edes­sä.

Ret­ki­oh­jel­ma oli suun­ni­tel­tu mo­ni­puo­li­sek­si. Vie­rai­lu­koh­tei­na ret­kel­lä oli­vat Tal­vi­so­ta­mu­seo ja Kuh­mon luon­to­kes­kus Pe­to­la. Tal­vi­so­ta­mu­seo tu­tus­tut­ti tal­vi­so­dan ai­kai­siin ta­pah­tu­miin Kuh­mos­sa esi­nei­den, va­lo­ku­vien, pie­nois­mal­lien ja ää­ni­te­hos­tei­den avul­la. Ret­ke­läi­set sai­vat tie­toa muun mu­as­sa so­dan ai­kai­ses­ta rin­ta­ma­huol­los­ta, haa­voit­tu­nei­den hoi­dos­ta ja eva­koi­den sekä so­ti­lai­den ar­jes­ta. Luon­to­kes­kus Pe­to­las­sa pää­si tu­tus­tu­maan lä­hem­min Suo­men suur­pe­toi­hin ja kai­nuu­lai­seen luon­toon. Pe­to­lan au­las­sa ihas­tus­ta he­rät­ti­vät pui­set suu­ret kar­hu­veis­tok­set, ja ret­ke­läi­set pää­si­vät myös köm­pi­mään kar­hun pe­sä­luo­laan.

Ra­vin­to­la Nel­jä Ka­e­saa lait­toi tar­jol­le koko jou­kol­le mait­ta­van lou­naan, ja mies­vä­ki söi hy­väl­lä ruo­ka­ha­lul­la. Lou­naan jäl­keen siir­ryt­tiin Kuh­mon kirk­koon. Kirk­ko on suu­ri, ei­kä väki saa­nut kirk­koa täy­teen mää­räl­li­ses­ti, mut­ta ur­ku­jen soit­to ja yh­teis­lau­lu täyt­ti­vät sen ää­ri­ään myö­ten. Vir­sien ja Sii­o­nin lau­lu­jen sa­no­ma li­sä­si iloa yh­tei­ses­tä us­kos­ta.

Ret­ken lii­kun­nal­li­nen osuus ta­pah­tui Ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa. Ret­ke­läi­set saat­toi­vat va­li­ta la­jik­seen jal­ka­pal­lon, fris­bee­gol­fin, ylei­sur­hei­lun, ten­nik­sen, ran­ta­len­tik­sen tai säh­lyn. Vaik­ka vaih­to­eh­to­ja oli pal­jon, oli lupa ol­la myös osal­lis­tu­mat­ta mi­hin­kään niis­tä. Yh­teis­pe­lit su­jui­vat, ja liik­ku­jil­le tuli läm­min.

Liik­ku­mi­sen jäl­keen oli mah­dol­lis­ta sau­noa, viet­tää ai­kaa yh­des­sä, pais­taa mak­ka­raa ja syö­dä eväi­tä. Eväi­den han­kin­ta oli ta­pah­tu­nut vas­tuu­ta ja­ka­mal­la ja niin ta­pah­tui myös ret­ken eväs­tau­on jär­jes­te­lyt. Yh­teis­työ toi­mi. Lep­poi­san yh­des­sä­o­lon päät­teek­si hil­jen­nyt­tiin Ur­hei­lu­kes­kuk­sen piha-alu­eel­la il­ta­har­tau­teen, jon­ka piti Pert­tu Kyl­lö­nen. Oli hyvä ja tur­val­li­nen mie­li läh­teä ko­ti­mat­kal­le.

Edel­li­nen Ka­jaa­nin ry:n mies­ten ja poi­kien ret­ki oli teh­ty seit­se­män vuot­ta sit­ten. Uu­si vas­taa­va ret­ki pää­tet­tiin jär­jes­tää vuo­den pääs­tä, päi­vä­kin va­lit­tiin ja vas­tuu­jär­jes­tä­jät ni­met­tiin. Pe­rin­tei­siä ko­ti­sii­o­nin asuk­kai­ta toi­siin­sa tu­tus­tut­ta­via toi­min­to­ja on hyvä el­vyt­tää. Eri­tyi­sen tar­peel­lis­ta se on juu­ri nyt, kun ta­ka­na on use­am­man vuo­den eril­lään ja etääl­lä toi­mi­mi­nen.

Eri-ikäi­sil­le ret­kes­tä jäi eri­lai­sia tär­kei­tä muis­to­ja:

”Ku Su­lon kaa kii­peil­tiin!”

Ot­so, 3 v

”Pa­ras­ta oli iso kii­pei­ly­te­li­ne.”

San­te­ri, 5 v

”Pa­ras­ta oli jal­ka­pal­lo, len­to­pal­lo, lau­la­mi­nen ja kaik­ki!”

Aa­mos, Väi­nö ja Aa­pe­li, 7 v

”Pa­ras­ta oli jal­ka­pal­lo ja sau­no­mi­nen.”

Eliel, 8 v

”Sai pe­la­ta isän kans­sa ten­nis­tä ja muu­ta­kin.”

Sa­mu­el, 9 v

”Pa­ras­ta oli, kun voit­ti san­kol­li­sen jää­kiek­ko­ja na­ru­tuk­ses­ta!”

Nii­lo, 9 v

”Pa­ras­ta oli, kun sai reis­sus­sa uu­den ka­ve­rin!”

Jus­tus, 10 v

”Pa­ras­ta oli heit­tää fris­bee­tä ja tal­vi­so­ta­mu­se­os­sa.”

Luu­kas, 12 v

”Kar­hun pe­säs­sä sain kuul­la kar­hu­ai­hei­sia sa­tu­ja.”

Oli­ver, 13 v

”Pa­ras­ta oli ruo­ka lou­nas­pai­kas­sa!”

Erään per­heen nuo­ri­so-osas­to

”Jus­sin ur­ku­jen soit­to kir­kos­sa. Hie­noa heit­täy­ty­mis­tä!”

Vil­le, 40 v

”Lep­poi­sa tun­nel­ma sau­nan jäl­keen.”

Ris­to, 54 v

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys