JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Retkikurssi opastaa erätaitojen saloihin

Uutiset
28.7.2022 7.00

Juttua muokattu:

22.7. 08:27
2022072208271720220728070000
Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Marja-Liisa Katajala

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Kesäkuun vaellukselle UKK-puistoon osallistui yhdeksän kurssilaista ja kaksi retkikummia. Pienet lepotauot olivat vaelluksen aikana paikallaan.

Marja-Liisa Katajala

Mil­la Kan­gas

Päi­vä­mies

Ret­ki­haas­te-kurs­si­sar­ja an­taa osaa­mis­ta erä­tai­toi­hin ja luon­non ha­vain­noin­tiin sekä tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den uu­sien ret­ki­ka­ve­rei­den löy­tä­mi­seen.

Ra­nu­an opis­tol­la on rei­lun vuo­den ajan pyö­ri­nyt ret­kei­lyyn kan­nus­ta­va Ret­ki­haas­te-kurs­si­sar­ja, jos­sa on ope­tel­tu luon­to- ja erä­tai­to­ja. Kurs­si­sar­ja on tä­hän men­nes­sä si­säl­tä­nyt seit­se­män etä­jak­soa ja yh­den lä­hi­jak­son. Li­säk­si kurs­si­sar­jaan kuu­luu va­el­luk­sia, joil­la opi­tut tai­dot pää­se­vät käy­tän­nön tes­tiin. Kurs­sin en­sim­mäi­nen va­el­lus oli 16.–21. ke­sä­kuu­ta UKK-puis­tos­sa, ja toi­nen va­el­lus jär­jes­te­tään 1.–5. elo­kuu­ta sa­moi­hin mai­se­miin.

Ret­ki­kurs­sin ide­oi­ja­na ja ve­tä­jä­nä toi­mi­nut Mau­no Ku­run­lah­ti ker­too kurs­sin läh­tö­koh­ta­na ol­leen se, et­tä us­ko­vai­set ret­kei­lyn har­ras­ta­jat löy­täi­si­vät toi­sen­sa. Tämä aja­tus on to­teu­tu­nut, sil­lä kurs­sil­la sol­mit­tiin uu­sia ys­tä­vyys­suh­tei­ta.

– Olen tosi pal­jon va­el­ta­nut yk­sin. Nyt tun­tuu mu­ka­val­ta, kun kurs­sil­ta on saa­nut ret­ki­ka­ve­rei­ta, niin ei tar­vit­se ai­na yk­sin läh­teä. Ret­ki­kurs­si on tuo­nut elä­mään uut­ta si­säl­töä, iloit­see ke­sä­kuun va­el­luk­sel­le osal­lis­tu­nut Riit­ta Pen­na­nen.

Ta­voit­tee­na myön­tei­nen muu­tos

Ret­ki­kurs­sin jo­kai­sel­la jak­sol­la on ol­lut oma tee­man­sa, jota on kä­si­tel­ty niin ret­kei­ly­tai­to­jen osal­ta kuin Ju­ma­lan sa­nan nä­kö­kul­mas­ta­kin.

– Esi­mer­kik­si kurs­si­sar­jan aloi­tus­jak­sol­la tee­ma­na oli ”Luon­to ym­pä­ril­läm­me”, ja Kei­jo Nis­si­lä pu­hui luon­nos­ta Ju­ma­lan luo­mis­työn tu­lok­se­na, Ku­run­lah­ti va­lot­taa.

Kurs­si­sar­ja jat­kuu edel­leen, ja jak­soil­le on mah­dol­lis­ta il­moit­tau­tua osoit­tees­sa ly­hyt­kurs­sil­le.fi.

– Aja­tuk­se­na on teh­dä kurs­sia, joka toi­vot­ta­vas­ti muut­taa myön­tei­ses­ti osal­lis­tu­jien ajat­te­lu­ta­paa tai toi­min­taa luon­nos­sa, ki­teyt­tää Ku­run­lah­ti kurs­sin ta­voit­teen.

Lue uu­ti­nen ko­ko­nai­suu­des­saan 27.7. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys